Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 124/TTr-STP ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguy
n Thanh Tnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ CÔNG BỐ NĂM 2019

Stt

Loại văn bản

Số Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết Hiệu lực

I

 NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết 

04/2007/NQ-HĐND 

01/10/2007

Về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7/2007. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

2

Nghị quyết 

07/2007/NQ-HĐND 

08/02/2007

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

3

Nghị quyết 

10/2007/NQ-HĐND 

08/02/2007

Về việc cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

4

Nghị quyết 

12/2007/NQ-HĐND 

08/02/2007

Về việc thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

5

Nghị quyết 

15/2007/NQ-HĐND 

08/02/2007

Về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

6

Nghị quyết 

21/2007/NQ-HĐND 

08/02/2007

Về giá đất đô thị loại III trên địa bàn thị xã Bà Rịa.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

7

Nghị quyết 

26/2007/NQ-HĐND 

08/02/2007

Phê chuẩn việc nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

8

Nghị quyết 

36/2007/NQ-HĐND 

14/12/2007

Về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

9

Nghị quyết 

37/2007/NQ-HĐND 

14/12/2007

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

10

Nghị quyết 

38/2007/NQ-HĐND 

14/12/2007

Phê chuẩn cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

11

Nghị quyết 

07/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

12

Nghị quyết 

08/2008/NQ-HĐND

23/07/2008

Nghị quyết phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức (bị bãi bỏ)

08/01/2019

Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ)

13

Nghị quyết 

11/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Phê chuẩn bổ sung chế độ trợ cấp thu hút tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Côn Đảo. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

14

Nghị quyết 

12/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

15

Nghị quyết 

13/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả biểu quyết tăng thêm số lượng thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

16

Nghị quyết 

14/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

17

Nghị quyết 

15/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

18

Nghị quyết 

16/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

19

Nghị quyết 

17/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

20

Nghị quyết 

18/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

21

Nghị quyết 

19/2008/NQ-HĐND 

23/07/2008

Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

22

Nghị quyết 

22/2008/NQ-HĐND 

12/05/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2010 và các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

23

Nghị quyết 

24/2008/NQ-HĐND 

12/05/2008

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

24

Nghị quyết 

25/2008/NQ-HĐND 

12/05/2008

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

25

Nghị quyết 

07/2009/NQ-HĐND 

23/07/2009

Về việc quy định thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

26

Nghị quyết 

08/2009/NQ-HĐND 

23/07/2009

Về việc phê duyệt quy định về thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

27

Nghị quyết 

13/2009/NQ-HĐND 

12/10/2009

Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

28

Nghị quyết 

04/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010 

Về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh 

10/04/2019 

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 26/03/2019 ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

29

Nghị quyết 

05/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010

Về việc điều chỉnh giá bán điện trên địa bàn huyện Côn Đảo 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

30

Nghị quyết 

07/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010

Về việc ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

31

Nghị quyết 

09/2010/NQ-HĐND 

14/07/2010

Về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

32

Nghị quyết 

19/2010/NQ-HĐND 

15/12/2010

Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

33

Nghị quyết 

24/2010/NQ-HĐND 

15/12/2010

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

34

Nghị quyết 

19/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Phê chuẩn quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

35

Nghị quyết 

21/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

36

Nghị quyết 

22/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

37

Nghị quyết 

23/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

38

Nghị quyết 

24/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

39

Nghị quyết 

30/2011/NQ-HĐND 

22/07/2011

Quy định tỷ lệ phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

40

Nghị quyết 

45/2011/NQ-HĐND

12/08/2011

Về việc phê duyệt nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật

08/01/2019

Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật (Văn bản thay thế)

41

Nghị quyết 

48/2011/NQ-HĐND 

12/08/2011

Về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

42

Nghị quyết 

03/2012/NQ-HĐND

19/07/2012

Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

08/01/2019

Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

43

Nghị quyết 

07/2012/NQ-HĐND

19/07/2012

Về điều chỉnh, bổ sung chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính
cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh

23/12/2019

Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

44

Nghị quyết 

08/2012/NQ-HĐND

19/07/2012

Về việc phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường Mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

08/01/2019

Nghị quyết số 26/2019/NQ-HDND ngày 18/7/2019 Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

45

Nghị quyết 

18/2012/NQ-HĐND 

07/12/2012 

Phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

46

Nghị quyết 

29/2012/NQ-HĐND 

12/07/2012

Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

47

Nghị quyết 

05/2013/NQ-HĐND 

18/07/2013

Phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

48

Nghị quyết 

19/2013/NQ-HĐND 

13/12/2013

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

49

Nghị quyết 

24/2013/NQ-HĐND 

13/12/2013

Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

50

Nghị quyết 

25/2013/NQ-HĐND 

13/12/2013

Về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân hành làm quỹ nhà ở xã hội.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

51

Nghị quyết 

10/2014/NQ-HĐND 

17/07/2014

Về việc bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

52

Nghị quyết 

13/2014/NQ-HĐND 

17/07/2014

Phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2014. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

53

Nghị quyết 

14/2014/NQ-HĐND 

17/07/2014

Về việc tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

54

Nghị quyết 

35/2014/NQ-HĐND 

18/12/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

55

Nghị quyết 

43/2014/NQ-HĐND 

18/12/2014

Về việc phê duyệt chế độ trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

31/12/2019 

Hết hiệu lực theo thời gian

56

Nghị quyết 

50/2014/NQ-HĐND 

18/12/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

57

Nghị quyết 

13/2015/NQ-HĐND 

16/07/2015

Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

58

Nghị quyết 

36/2015/NQ-HĐND 

12/11/2015

Phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 05 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

59

Nghị quyết 

39/2015/NQ-HĐND 

12/11/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

60

Nghị quyết 

47/2015/NQ-HĐND 

12/11/2015

Về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

23/12/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

61

Nghị quyết 

57/2016/NQ-HĐND

12/09/2016

Thông qua diện tích thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

31/12/2019

Hết hiệu lực theo thời gian

62

Nghị quyết 

57/2016/NQ-HĐND 

09/12/2016 

Thông qua diện tích thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2019 

Hết hiệu lực theo thời gian

63

Nghị quyết 

22/2017/NQ-HĐND

13/07/2017

ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

08/01/2019

Nghị quyết số 23/2019/NQ-HDND ngày 18/7/2019 Quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung của hoạt động Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

64

Nghị quyết 

49/2017/NQ-HĐND

12/09/2017

Quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

23/12/2019

Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản thay thế)

65

Nghị quyết 

22/2018/NQ-HĐND

20/07/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

23/12/2019

Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản thay thế)

66

Nghị quyết 

42/2018/NQ-HĐND 

14/12/2018 

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

01/01/2019 

Hết hiệu lực theo thời gian

II

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

528/1998/QĐ-UB

26/10/1998

V/v ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại, quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

2

Quyết định

1350/1998/QĐ-UB 

24/06/1998 

V/v Ban hành quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

3

Quyết định

1421/1998/QĐ-UB

29/06/1998

V/v ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

4

Quyết định

2463/1998/QĐ-UB

19/10/1998

V/v Ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và cấp giấy phép hành nghề vận tải hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

5

Quyết định

2669/1998/QĐ-UB 

04/11/1998 

V/v Ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

6

Quyết định

419/QĐ.UB

22/01/1999

Ban hành “Quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở”

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

7

Quyết định

83/1999/QĐ-UB 

20/01/1999

V/v ban hành Quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

8

Quyết định

148/1999/QĐ-UB

27/03/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

9

Quyết định

178/1999/QĐ-UB

08/04/1999

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

10

Quyết định

205/1999/QĐ-UB

21/04/1999

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

11

Quyết định

288/1999/QĐ-UB

07/06/1999

V/v ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

12

Quyết định

290/1999/QĐ-UB

07/06/1999

V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Lâm viên cây xanh thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

13

Quyết định

577/1999/QĐ-UB

21/10/1999

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chợ Bà Rịa 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

14

Quyết định

667/1999/QĐ-UB

24/11/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

15

Quyết định

740/1999/QĐ-UB

24/12/1999

V/v ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

16

Quyết định

5100/1999/QĐ-UB 

18/10/1999 

V/v Điều chỉnh suất đầu tư trồng - chăm sóc 1 ha rừng cây Cẩm Lai năm thứ I trên địa bàn đất bằng phẳng và đất đồi núi chương trình 327 (nay là chương trình dự án trồng mới 5 triệu ha rừng) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

17

Quyết định

6843/1999/QĐ-UB 

08/12/1999 

V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ôtô và quy chế về quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và DNNN trên địa bàn tỉnh. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

18

Quyết định

6968/1999/QĐ-UB

14/12/1999

Về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

19

Quyết định

426/2000/QĐ-UB

20/01/2000

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

20

Quyết định

688/2000/QĐ-UB

02/03/2000

V/v sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 6968/1999/QĐ-UB ngày 14/12/1999 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

21

Quyết định

5339/2000/QĐ-UB 

11/10/2000

V/v ban hành Quy chế tạm thời bảo vệ môi trường trong giao thông đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

22

Quyết định

9258/2001/QĐ-UB

29/10/2001

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

23

Quyết định

9298/2001/QĐ-UB

31/10/2001

V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

24

Quyết định

1421/2002/QĐ.UB

18/02/2002

V/v sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 508/1998/QĐ.UB ngày 19 tháng 10 năm 1998 ban hành quy định tạm thời về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

25

Quyết định

3707/2002/QĐ.UB 

15/05/2002 

V/v Quy định tạm thời định mức tiền giờ dạy vượt tiêu chuẩn của giảng viên trong biên chế và giảng viên thỉnh giảng. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

26

Quyết định

7216/2002/QĐ-UB

20/08/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

27

Quyết định

7580/2002/QĐ-UB 

04/09/2002 

V/v Phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

28

Quyết định

7742/2002/QĐ-UB 

17/09/2002 

Về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

29

Quyết định

7985/2002/QĐ-UB

26/09/2002

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

30

Quyết định

9507/2002/QĐ-UB

02/12/2002

V/v bổ sung biên chế cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã do bổ sung nhiệm vụ 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

31

Quyết định

5532/2003/QĐ-UB

16/06/2003

V/v Giao nhiệm vụ cho Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

32

Quyết định

5885/2003/QĐ-UB

18/06/2003

V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

33

Quyết định

8715/2003/QĐ-UB

30/09/2003

Về việc quy định tạm thời mức phụ cấp cho các chức danh cán bộ và hoạt động phí ở thôn, ấp, khu phố 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

34

Quyết định

11678/2003/QĐ-UB

12/02/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

35

Quyết định

12758/2003/QĐ-UB 

18/12/2003 

V/v ban hành Quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

36

Quyết định

14113/2003/QĐ-UB

31/12/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

37

Quyết định

1847/2004/QĐ-UB 

16/04/2004 

V/v Ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn bằng vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của tỉnh. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

38

Quyết định

2325/2004/QĐ-UB 

07/05/2004 

Về việc ban hành quy định Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

03/05/2019 

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 23/04/2019 Bãi bỏ Quyết định số 2325/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ)

39

Quyết định

6734/2004/QĐ.UB 

17/09/2004 

V/v Thu phí các loại phí: Phí chợ; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí bến bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

40

Quyết định

6764/2004/QĐ-UB 

21/09/2004 

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

41

Quyết định

7400/2004/QĐ-UB

11/10/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

42

Quyết định

7458/2004/QĐ-UBND

14/10/2004

Về việc phê duyệt Đề án nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

43

Quyết định

7973/2004/QĐ-UB

22/10/2004

V/v ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

44

Quyết định

14030/2004/QĐ.UB

16/12/2004

V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng tại núi Lớn - núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

45

Quyết định

14295/2004/QĐ-UB

29/12/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

46

Quyết định

21/2004/QĐ-UBND

01/05/2005

Về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

47

Quyết định

06/2005/QĐ-UBND

05/01/2005

Về việc quy định về tổ chức, nhân sự và chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

48

Quyết định

129/2005/QĐ-UB

12/01/2005

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 10475/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

49

Quyết định

133/2005/QĐ-UB

12/01/2005

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

50

Quyết định

760/2005/QĐ.UB 

03/10/2005

V/v ban hành Quy định thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

51

Quyết định

1271/2005/QĐ-UB 

20/04/2005 

V/v phê duyệt cho Trung tâm nước sinh hoạt & vệ sinh môi trường nông thôn áp dụng giá tiêu thụ nước sạch được ban hành theo Quyết định 14095/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

52

Quyết định

1687/2005/QĐ-UB

31/05/2005

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

53

Quyết định

1693/2005/QĐ-UB

06/01/2005

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

54

Quyết định

2031/2005/QĐ-UBND 

24/06/2005

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

55

Quyết định

2780/2005/QĐ-UBND

08/09/2005

Về việc ban hành quy định trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

56

Quyết định

2994/2005/QĐ-UB

17/08/2005

V/v Phê duyệt mức thu, chi học phí và xây dựng cơ sở vật chất trường học từ năm học 2005-2006 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

57

Quyết định

3019/2005/QĐ-UBND

19/08/2005

V/v quy định sử dụng 20% quỹ học phí công lập hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành Giáo dục Đào tạo 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

58

Quyết định

3293/2005/QĐ-UBND

16/09/2005

V/v Bổ sung cho mỗi xã, phường, thị trấn thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

59

Quyết định

3528/2005/QĐ-UBND 

10/03/2005

Về việc ban hành Quy định về xả thải nước thải vào các vùng nước và phân vùng phát thải khí thải để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN 2000, 2001 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

60

Quyết định

4440/2005/QĐ-UBND 

18/11/2005 

Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

61

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND

01/04/2006

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

62

Quyết định

367/2006/QĐ-UBND

03/02/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

63

Quyết định

608/2006/QĐ.UBND

27/02/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

64

Quyết định

611/2006/QĐ-UBND

28/02/2006

Về việc ban hành quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

65

Quyết định

693/2006/QĐ-UBND 

03/07/2006

Về việc ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

66

Quyết định

901/2006/QĐ-UBND

24/03/2006

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

67

Quyết định

1070/2006/QĐ-UBND

04/04/2006

Về việc ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

68

Quyết định

1357/2006/QĐ-UBND 

05/05/2006

Ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

69

Quyết định

1742/2006/QĐ-UBND 

15/06/2006 

Về việc phê duyệt bổ sung thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

70

Quyết định

1743/2006/QĐ-UBND 

15/06/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

71

Quyết định

1778/2006/QĐ-UBND

19/06/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

72

Quyết định

2360/2006/QĐ-UBND

15/08/2006

Về việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 3 của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 608/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2006 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

73

Quyết định

2631/2006/QĐ-UBND 

09/06/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

74

Quyết định

2633/2006/QĐ-UBND

06/09/2006

V/v uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền, ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

75

Quyết định

2666/2006/QĐ-UBND

09/07/2006

V/v phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

76

Quyết định

2813/2006/QĐ-UBND

20/09/2006

Về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

77

Quyết định

2814/2006/QĐ-UBND

20/09/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7973/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

78

Quyết định

3913/2006/QĐ-UBND

31/10/2006

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

79

Quyết định

4373/2006/QĐ-UBND

28/11/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

80

Quyết định

4374/2006/QĐ-UBND

28/11/2006

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

81

Quyết định

4572/2006/QĐ-UBND

15/12/2006

Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020” 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

82

Quyết định

4598/2006/QĐ-UBND

15/12/2006

V/v Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình về chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công trong các bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2056/2006/ QĐ.UBND - Phần xây dựng, Quyết định số 2057/2006/QĐ. UBND - Phần lắp đặt, Quyết định số 2058/2006/QĐ.UBND - Phần khảo sát xây dựng ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

83

Quyết định

4704/2006/QĐ-UBND

26/12/2006

Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

84

Quyết định

4724/2006/QĐ-UBND

27/12/2006

Về việc Quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

85

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND 

15/01/2007

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

86

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý phát triển Côn Đảo 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

87

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

29/01/2007

Quy định mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh tiểu học Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị - huyện Tân Thành và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật - thị xã Bà Rịa 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

88

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

22/02/2007

V/v Điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ- UB, Quyết định số 4597/2006/ QĐ-UBND ngày 15/12/2006 và Quyết định số 2058/2006/QĐ-UB ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

89

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

20/03/2007

Ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

90

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

19/04/2007

Về việc điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định số 12192/QĐ-UBND, số 12193/QĐ-UBND ngày 05/12/2003 và số 1070/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

91

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND 

09/05/2007 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án phát triển giống bò sữa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

92

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND 

04/06/2007 

Về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

93

Quyết định

41/2007/QĐ-UBND

28/06/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

94

Quyết định

46/2007/QĐ-UBND

02/08/2007

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

95

Quyết định

49/2007/QĐ-UBND 

13/08/2007

Về việc ban hành Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

96

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND

09/10/2007

V/v bãi bỏ điểm a, b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2005/QĐ.UB ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

97

Quyết định

83/2007/QĐ-UBND

25/10/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

98

Quyết định

85/2007/QĐ-UBND

29/10/2007

Về việc ban hành quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

99

Quyết định

88/2007/QĐ-UBND

12/11/2007

Phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

100

Quyết định

96/2007/QĐ-UBND 

20/12/2007

Ban hành Quy định bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

101

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

21/01/2008

Ban hành quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu

07/10/2019

 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ)

102

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

11/03/2008

Phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp công nghệ thông tin TM.COMPUTER tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

103

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

11/03/2008

Phê duyệt Điều lệ trường Trung cấp công nghệ thông tin Bà Rịa 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

104

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 

08/04/2008 

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu phạt từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

105

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 

04/08/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và các hoạt động của Ban Quân dân y các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

106

Quyết định

21A/2008/QĐ-UBND 

19/04/2008 

Về việc sửa đổi nội dung Phụ lục 1 trong Quy định tạm thời về việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

107

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND

19/05/2008

Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

108

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND

24/06/2008

Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

109

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

10/07/2008

Về việc ban hành chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

110

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND

08/04/2008

Ban hành Qui định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản, qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

111

Quyết định

65/2008/QĐ-UBND

07/10/2008

Về việc áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng xã hội thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

112

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND 

28/11/2008 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

113

Quyết định

75/2008/QĐ-UBND 

11/12/2008 

Về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

114

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND 

19/12/2008

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

115

Quyết định

76A/2008/QĐ-UBND 

19/12/2008

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

116

Quyết định

78A/2008/QĐ-UBND 

19/12/2008 

Về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

117

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND 

16/03/2009

Về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tạm ứng năm 2009.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

118

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 

03/04/2009 

Ban hành quy định trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

119

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

15/05/2009

Về việc ban hành Quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

120

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND

08/03/2009

Về việc giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về tài sản là động sản trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

121

Quyết định

54/2009/QĐ-UBND

05/08/2009

Về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

122

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND 

08/06/2009

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

123

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND 

08/07/2009

Về việc bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

124

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND

08/12/2009

Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

125

Quyết định

61/2009/QĐ-UBND 

17/08/2009 

Về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các huyện, thị có dân số thấp và chi sự nghiệp kinh tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

126

Quyết định

66/2009/QĐ-UBND 

26/08/2009

Về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

127

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND

28/09/2009

Về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

128

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND

04/12/2009

Chương trình phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật đến năm 2020 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

129

Quyết định

78/2009/QĐ-UBND 

15/12/2009

Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

130

Quyết định

79/2009/QĐ-UBND 

15/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

131

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND 

18/12/2009

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

132

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

08/03/2010

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

133

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND 

08/03/2010 

Ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

25/09/2019

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 10/09/2019 Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

134

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 

06/04/2010 

Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý các dự án đầu tư du lịch sinh thái ở khu rừng 960 ha thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

135

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 

05/06/2010

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

136

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

31/05/2010

Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

137

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND 

06/08/2010

Ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

138

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

07/01/2010

Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/10/2019

 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

139

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND

02/07/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

140

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND 

21/07/2010

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

141

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND 

13/08/2010 

Ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

142

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND 

16/08/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

143

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

18/08/2010

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

144

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

18/08/2010

Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

145

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND 

09/09/2010

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 đợt 2 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

146

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND

13/09/2010

Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

147

Quyết định

57/2010/QĐ-UBND

24/12/2010

Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020.

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

148

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND 

24/01/2011 

Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

149

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND 

26/01/2011 

Về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

07/01/2019 

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

150

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND 

15/02/2011 

Ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

151

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

03/03/2011

Về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

152

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND 

18/08/2011 

Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

153

Quyết định

56/2011/QĐ-UBND

19/09/2011

Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/01/2020

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

154

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

14/02/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

155

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 

29/02/2012 

Về việc ban hành chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

156

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND 

17/07/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

157

Quyết định

27A/2012/QĐ-UBND 

20/08/2012

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

158

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND 

09/10/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

159

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND 

28/12/2012 

Về việc ban hành Quy định về việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

160

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

15/01/2013

Về việc quy định mức thu đối với đối tượng xã hội tự nguyện tại Trung tâm xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

161

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

29/01/2013

Ban hành Quy định về nội dung thu - chi và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

162

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

22/02/2013

Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

163

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

02/05/2013

Ban hành Quy định cụ thể về thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

164

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND 

24/05/2013 

Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

165

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND 

15/07/2013 

Về việc ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

31/12/2018 

Hết hiệu lực theo thời gian

166

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND

13/9/2013

Về việc quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

167

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND 

18/09/2013 

Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ nuôi thủy sản có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án đường dây 500KV Phú Mỹ - Sông Mây đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thành. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

168

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND 

14/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

169

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND 

28/10/2013 

Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013 -2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

170

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND

17/12/2013

Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2020 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

171

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND 

19/12/2013

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

172

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

173

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND 

27/02/2014 

Về việc sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

174

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 

05/12/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường quy định tại Phụ lục số 04, 06 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

175

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND

29/05/2014

Về việc sửa đổi một số nội dung trong Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

176

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

14/07/2014

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

177

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND

14/08/2014

Ban hành quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

178

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND 

09/05/2014

Về việc ban hành danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

179

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND

17/09/2014

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

180

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND

22/09/2014

Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24/12/2019

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

181

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND

22/09/2014

Về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

182

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND

22/10/2014

Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

183

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND 

12/11/2014 

Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

14/01/2019 

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

184

Quyết định

62/2014/QĐ-UBND 

12/11/2014

Ban hành Quy định hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

185

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND 

19/12/2014 

Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

01/01/2019 

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ)

186

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

15/01/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

187

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND 

26/01/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

188

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

24/04/2015

Về việc ban hành Quy định định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

189

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND 

27/04/2015 

Ban hành định mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn III trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

190

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

09/08/2015

Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

191

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

09/09/2019

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 26/08/2019 ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

192

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND 

14/01/2016

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

193

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

Về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

194

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

02/04/2016

ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

19/11/2019

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ).

195

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND

04/05/2016

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

196

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

13/04/2016

Về việc bổ sung nội dung quy định mức thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu đối với đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

01/10/2020

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

197

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

15/04/2016

Ban hành quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/01/2020

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

198

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND

15/04/2016

Về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12/02/2019

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Văn bản bãi bỏ)

199

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

20/04/2016

Ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

08/02/2019

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/07/2019 ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

200

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

05/09/2016

Về việc quy định mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 01/07/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

201

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

16/05/2016

Ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

09/03/2019

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/08/2019 Quy định về đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

202

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND 

22/08/2016 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

01/01/2019 

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ)

203

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND 

09/02/2017 

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

14/06/2019 

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 Quy định làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

204

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

15/09/2017

Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(Văn bản bị hết hiệu lực)

 02/08/2019

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/07/2019 Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

205

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND 

20/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

01/01/2019 

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản bãi bỏ)

206

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND 

22/12/2017 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 

26/06/2019 

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019 (Văn bản thay thế)

207

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND

29/12/2017

ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

08/02/2019

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 ban hành bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

208

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND

21/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019

01/01/2020

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 (Văn bản thay thế)

209

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND

21/12/2018

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/01/2020

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản thay thế)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ CÔNG BỐ NĂM 2019

Stt

Loại văn bản

Số Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày hết hiệu lực

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết Hiệu lực

I

 NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

71/2016/NQ-HĐND

12/09/2016

Phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh.

08/01/2019

Sửa đổi, bổ sung: khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết, khoản 2 Mục II phần II của Đề án, khoản 1 Mục III phần II của Đề án

Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/07/2019 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND và một số nội dung của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh

2

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND

13/07/2017

Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/10/2019

 điểm b khoản 1 Điều 2; Điều 5

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 26/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

3

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND

20/07/2018

Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

30/07/2018

sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 1; bổ sung khoản 7 vào Điều 2; bổ sung khoản 4 vào Điều 6

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 18/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

II

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

02/10/2015

Về việc ban hành Bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/04/2019

Bãi bỏ nội dung quy định về hệ số quy đổi trung bình từ khoáng sản nguyên khai về khoáng sản nguyên khối tại Điều 1.

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 Bãi bỏ một phần nội dung của Điều 1 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng quy định các hệ số quy đối khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

 Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

09/07/2016

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/10/2019

Sửa đổi tổng số khu vực quy hoạch và tổng diện tích tại Điều 1; Phụ lục các điểm mỏ quy hoạch khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

3

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND

14/08/2017

Ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27/06/2019

khoản 3 Điều 5; khoản 2 Điều 6

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

 Quyết định

 41/2017/QĐ-UBND

20/12/2017

Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

08/01/2019

Sửa đổi, bổ sung:
- điểm b khoản 1 Điều 2; điểm b, điểm d khoản 5 Điều 5; khoản 7 Điều 5;
- điểm c khoản 3, điểm e khoản 4; điểm a và điểm c khoản 5; điểm a khoản 6 Điều 5; tiêu đề điều 6, khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 6; khoản 5, khoản 6 Điều 7.

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 17/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

5

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

18/01/2018

Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24/12/2019

Điểm b khoản 2 Điều 8 ; điểm b khoản 1 Điều 9

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 Sửa đổi một số nội dung của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

6

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND

24/05/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27/06/2019

Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 8; khoản 7 Điều 9; Điều 10; Điều 12; Điều 15; Điều 18; Điều 24

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

7

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

25/09/2018

Phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14/11/2019

 khoản 5 Điều 2

 Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2 của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu