Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP TỤC ÁP DỤNG KHOẢN HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ BẰNG TIỀN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4112/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị cho gia hạn áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền kể từ sau ngày 30 tháng 6 năm 2007 đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh có chủ trương mới; Tờ trình số 4497/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh số 33/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay phê chuẩn việc tiếp tục thực hiện khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền cho các hộ giải toả được nhà nước bố trí tái định cư nhưng có nguyện vọng tự lo nơi ở mới, thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 trở đi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- 200 triệu đồng/suất đối với các phường thuộc thành phố Vũng Tàu.

- 150 triệu đồng/suất đối với các phường thuộc thị xã Bà Rịa.

- 100 triệu đồng/suất đối với thị trấn cấp huyện và huyện Côn Đảo.

- 80 triệu đồng/suất đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Khi điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh có thay đổi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thực hiện khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền theo Nghị quyết này và quy định chung của Nghị định số 197/2004/NĐ ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 8, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh