Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 04/TTr-BDT ngày 04 tháng 02 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công báo Khánh Hoà;
- Lưu: VT, HP, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu được xác định tại Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn; xây dựng mô hình tổ chức sản xuất có hiệu quả của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc bằng nhiều hình thức để người dân chủ động tích cực tham gia.

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát đối với cán bộ xã, thôn và cộng đồng trong việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc gắn với việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017 - 2020” và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Khánh Hoà thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức tuyên truyền, triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2919/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn đối với cán bộ xã, thôn và cộng đồng. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số về kỹ năng, tổ chức, quản lý sản xuất; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương ngoài tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn các xã miền núi theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 và Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh; vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân cùng tham gia nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ hàng năm.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Kiểm tra, rà soát danh mục các công trình đầu tư 2021 - 2025 phù hợp với quy hoạch nông thôn mới; xác định công trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên để phân bổ vốn đầu tư triển khai thực hiện, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí được phân bổ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình 135 năm 2020 và lồng ghép các chương trình, chính sách dân tộc triển khai thực hiện trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này và Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh gắn với thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của chương trình; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh danh mục, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình của các địa phương và các sở, ngành có liên quan; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển; lồng ghép các nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý hỗ trợ cấp huyện đầu tư Chương trình.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan phân bổ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình và hướng dẫn thanh toán, quyết toán theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo, chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi để giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

6. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tiếp cận các nguồn vốn cho vay khác để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2919/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng thôn về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

- Lồng ghép nguồn vốn Trung ương về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội góp phần giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tiếp tục rà soát danh mục các công trình đầu tư phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, đầu tư theo thứ tự ưu tiên để bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, tập trung xây dựng hoàn thành các công trình đã được phê duyệt.

- Tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

8. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch này; báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng trước ngày 30/6/2020 và báo cáo năm trước ngày 15/12/2020 về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.