Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020”

Năm 2019, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Khánh Hòa có những thuận lợi và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân trong tỉnh, sự phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,99%, GRDP bình quân đầu người đạt 69,9 triệu đồng/người. Thu ngân sách đạt 19.138,38 tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán, thu nội địa được 15.760,17 tỷ đồng bằng 100,6% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5%, nhập khẩu hàng hóa tăng 5,8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.200 tỷ đồng. Doanh thu du lịch đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tiến bộ. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có 50/94 xã (tỷ lệ 53,19%) đạt chuẩn nông thôn mới. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 1,9% góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 3,06%. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, duy trì trật tự an toàn xã hội.

Những kết quả nổi bật nêu trên đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tiễn của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phản biện có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh Khánh Hòa, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

Năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thời cơ để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020” (sau đây gọi tắt là phong trào thi đua), với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và được theo dõi chặt chẽ; triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nâng cao hoạt động hiệu quả, chất lượng của các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, tập trung hướng vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) đề ra nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020 và những năm tiếp theo chú trọng tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội; coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả, tạo đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

2. Tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (giai đoạn 2020-2025), trong đó cần tập trung đầu tư, chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 05 năm qua; lựa chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích thật sự tiêu biểu (có mô hình mới, sáng tạo, cách làm hay trong các lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập) nhằm bảo đảm sức thuyết phục, giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị và để lại ấn tượng sâu sắc tại Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến. Xây dựng phóng sự, video clip, hình ảnh để minh họa cho báo cáo điển hình và tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến để tăng tính sinh động, tạo không khí thi đua sôi nổi tại Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến.

3. Tổ chức phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó tập trung:

- Thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 đã đề ra.

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2020-2025.

- Thi đua cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thúc đẩy đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất kinh doanh.

- Thi đua tạo sản phẩm dịch vụ, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

- Thi đua tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

- Thi đua “Dân vận khéo” nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tạo đồng thuận xã hội.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua cần phải đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức, tuyên truyền, xây dựng và có nội dung cụ thể, rõ ràng, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đông đảo người lao động và quần chúng nhân dân. Tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực. Hướng phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; kịp thời phát hiện tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến qua kiểm tra. Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu, kém phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác; các cán bộ tận tâm, tận tụy, sáng tạo trong công tác. Đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

7. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Phát huy hơn nữa chức năng nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và hoạt động cụm, khối thi đua. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến để nắm tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt còn hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; đồng thời phát hiện những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua để bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng và đề xuất khen thưởng kịp thời.

8. Các đơn vị, các Cụm trưởng, Khối trưởng thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; đăng ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2020, cập nhật các nội dung, văn bản hiện hành, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua.

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài