Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY, HĐND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY, HĐND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND Ngày 03 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 09/12/2019 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định phương châm hành động trong năm 2020 là “Sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, về đích” và yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được năm 2019; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 và các nội dung sau:

I. TẬP TRUNG TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, KHÂU ĐỘT PHÁ, CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020; XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ QUY HOẠCH TỈNH THANH HÓA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

1. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019, các cấp, các ngành, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó làm rõ các chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu dự kiến hoàn thành, chỉ tiêu khó hoàn thành và phân tích, làm rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan); từ đó, xác định các giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; định kỳ ngày 15 tháng cuối quý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị mình. Người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu ngành, địa phương, đơn vị mình không hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Những nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2.1. Về xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đảm bảo đánh giá sát đúng với thực tế và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với tính chiến đấu cao; báo cáo UBND tỉnh để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Trên cơ sở báo cáo của các ngành, địa phương, đơn vị và tổng nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 Trung ương thông báo cho tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo đúng định hướng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn các dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/10/2019; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7 năm 2020.

2.2. Về tổng kết các chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021 - 2025

- Đối với các chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2016 - 2020: Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo chất lượng, báo cáo UBND tỉnh theo tiến độ thời gian trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020.

- Đối với các chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021 - 2025: Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị, căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; báo cáo UBND tỉnh theo tiến độ thời gian trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020.

2.3. Về lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Trước ngày 15/01/2020: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, hoàn chỉnh phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực được phân công và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

- Trước ngày 22/01/2020: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức một số hội thảo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trước ngày 10/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng kế hoạch tiến độ lập Quy hoạch tỉnh theo đúng trình tự quy định, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị và xác định cụ thể thời gian hoàn thành các công việc, đảm bảo Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ xem

xét, phê duyệt trước tháng 8 năm 2020 (gồm cả thời gian trình thẩm định và xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan); báo cáo UBND tỉnh.

II. KỊP THỜI THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TẠO THUẬN LỢI CHO SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

1. Về sản xuất nông nghiệp

1.1. Tập trung thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ, tập trung đất đai, chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

1.2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, không để dịch tái bùng phát và lây lan ra diện rộng; thực hiện các biện pháp cấp bách để khống chế, dập dịch, trọng tâm là quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc và thực hiện tái đàn lợn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi an toàn sinh học.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kiên quyết không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

1.3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai

- Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2018 - 2019, trọng tâm là hoàn thành đầu tư các khu tái định cư, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, đầu tư hoàn trả các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, trường học, trạm y tế, công sở xã; đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung ở miền núi để di chuyển các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét vào các khu tái định cư, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân; báo cáo UBND tỉnh.

1.4. Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản của tỉnh; trước mắt, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp và Tuần lễ dưa tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020.

1.5. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo khung thời vụ; tăng cường thực hiện các biện pháp thâm canh; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm cho phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi 5.920 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, đê điều.

- Đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi, sản xuất thức ăn, chế biến nông sản, thực phẩm, nhất là các dự án có khả năng hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2020.

1.6. Giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch này. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

2. Về sản xuất công nghiệp và dịch vụ

2.1. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và các ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2.2. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định; nhà máy sản xuất dầu ăn, thép Nghi Sơn, các nhà máy xi măng, thủy điện, giày da, may mặc hoạt động đạt công suất thiết kế.

2.3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, chủ động đấu mối, làm việc với các Tập đoàn, Tổng Công ty có doanh nghiệp thành viên đóng trên địa bàn tỉnh để được giao tăng chỉ tiêu năm 2020, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách, như: Xi măng, bia, thuốc lá, điện sản xuất; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp may mặc, giày da; đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức Công đoàn giải quyết kịp thời, hài hòa các quan hệ lao động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn đình công, lãn công, nghỉ việc tập thể trái pháp luật.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế, thị trường, tạo thuận lợi để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ.

2.6. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, gây mất ổn định thị trường. Sở Y tế chủ trì, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng, đảm bảo tính công bằng cho các đơn vị.

III. CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ, KHƠI DẬY MỌI ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN

1. Về cải cách hành chính

1.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng theo quy định.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chữ ký số trong Quý I năm 2020. Các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để thực hiện lộ trình chữ ký số, nhưng phải hoàn thành trước tháng 6 năm 2020.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc, tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh.

1.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính

- Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu thành lập 02 Đoàn kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính (01 Đoàn do Sở Nội vụ chủ trì; 01 Đoàn do Sở Tư pháp chủ trì); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch thanh tra công vụ ở một số ngành, địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020.

1.3. Giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020 cho các ngành, địa phương tại Phụ lục số 02 kèm theo Kế hoạch này. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

1.4. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa chủ trì, hoàn thiện Đề án đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh của cấp huyện, sở, ngành; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020.

2. Về giải phóng mặt bằng

2.1. Giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích giải phóng mặt bằng năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 03 kèm theo Kế hoạch này. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch GPMB năm 2020 (có danh mục dự án và diện tích GPMB cụ thể cho từng dự án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.

- Tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch GPMB năm 2020 tại các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/02/2020.

2.3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải tổ chức giao ban về công tác GPMB và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh phải có văn bản hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc về GPMB trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Về huy động nguồn lực đầu tư phát triển

3.1. Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư công năm 2020

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo nhiệm vụ được giao, tham mưu phân bổ chi tiết số vốn còn lại chưa phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trước 20/02/2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, trong đó xác định rõ thời gian, tỷ lệ giải ngân như sau: Đối với các dự án hoàn thành phải giải ngân 100% số vốn được giao trước ngày 31/3/2020; các dự án chuyển tiếp giải ngân đạt 70% số vốn được giao trước ngày 15/7/2020; các dự án khởi công mới giải ngân đạt 50% số vốn được giao trước ngày 31/8/2020), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các cơ chế, chính sách đầu tư của Trung ương, của tỉnh.

- Rà soát các quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 để tổ chức đấu giá các khu đất có đủ điều kiện theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý I năm 2020.

3.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa trong Quý I năm 2020, đảm bảo thu hút được các dự án đầu tư có số vốn đăng ký tối thiểu 09 tỷ USD.

3.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn (gồm dự án đầu tư công và dự án của doanh nghiệp) và dự kiến phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai các dự án và các ngành, đơn vị làm đầu mối theo dõi tình hình triển khai các dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2020.

4. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã

4.1. Về tăng cường công tác hỗ trợ, đào tạo

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/01/2020.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, kiểm tra, giám sát các ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; khắc phục triệt để tình trạng chống chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

- Các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được ban hành, nhất là chính sách hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả.

4.2. Giao chỉ tiêu cụ thể về thành lập mới doanh nghiệp năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 04 kèm theo Kế hoạch này. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển doanh nghiệp tỉnh; có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

4.3. Giao chỉ tiêu cụ thể về thành lập mới hợp tác xã năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 05 kèm theo Kế hoạch này. Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

4.4. Các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bổ sung vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, sớm hoàn thành đi vào hoạt động.

IV. VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, QUẢN KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, TRẬT TỰ XÂY DỰNG

1. Giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 06 kèm theo Kế hoạch này. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

2. Sở Xây dựng

- Căn cứ chỉ tiêu về tỷ lệ độ thị hóa nêu trên, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống đô thị của tỉnh năm 2020 (giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01/2020 để triển khai thực hiện.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh năm 2020, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 95%; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2020.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức đấu giá các dự án khu đô thị phải đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu giá và quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo vừa nâng cao chất lượng phát triển đô thị vừa tăng thu ngân sách nhà nước.

4. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Tĩnh Gia, tham mưu Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn KKT Nghi Sơn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/02/2020.

V. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 theo Phụ lục số 07 kèm theo Kế hoạch này (tăng bình quân 05% so với mục tiêu HĐND tỉnh giao).

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thuế cấp xã để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng để kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo vượt dự toán thu năm 2020; đồng thời, tăng cường quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, theo đúng dự toán được giao.

4. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình thu hồi các khoản nợ đọng thuế, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2020.

VI. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Về khoa học và công nghệ

1.1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.2. Các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống; quan tâm phát triển thị trường khoa học công nghệ.

2. Về giáo dục và đào tạo

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục gắn với thực hiện tốt chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án thí điểm tự chủ ở một số trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong Quý I năm 2020.

2.3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, tham mưu đầu tư xây dựng một số cơ sở đào tạo nghề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Về y tế

3.1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh; tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến huyện; đẩy mạnh phát triển các Bệnh viện thông minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; tăng cường công tác y tế dự phòng, không để dịch lớn xảy ra. Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý II năm 2020.

3.2. Giao chỉ tiêu cụ thể về dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2020 tại Phụ lục số 08 kèm theo Kế hoạch này. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

4. Về văn hóa, thể thao

4.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch.

4.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam.

4.3. Giao chỉ tiêu cụ thể về công nhận khu dân cư, gia đình văn hóa năm 2020 tại Phụ lục số 09 kèm theo Kế hoạch này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

VII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, thu thập thông tin và cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

2. Các sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đối với các lĩnh vực được phân công và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2020.

3. Giao chỉ tiêu cụ thể về giảm số hộ nghèo năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 10 kèm theo Kế hoạch này. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các xã để tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết đến từng hộ gia đình. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị.

VIII. VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂU MẪU

1. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh.

2. Giao chỉ tiêu cụ thể về số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 11 kèm theo Kế hoạch này. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020.

3. Giao chỉ tiêu cụ thể về mục tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2020 tại Phụ lục số 12 kèm theo Kế hoạch này. Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020 và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị.

IX. VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Về an toàn thực phẩm

1.1. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

1.2. Giao chỉ tiêu cụ thể về an toàn thực phẩm năm 2020 cho các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 13, số 14 kèm theo Kế hoạch này. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị; định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. Về bảo vệ môi trường

2.1. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ nguồn thải từ các hoạt động sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

2.3. Giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 15 kèm theo Kế hoạch này. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

X. ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, can dự vào các hoạt động kinh tế, tín dụng đen, cờ bạc, ma túy; ngăn chặn, kiểm soát người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê.

2. Giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự cho các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 16 kèm theo Kế hoạch này.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe ô tô, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

XI. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY; NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, tham mưu kiện toàn, sắp xếp công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các cơ quan, đơn vị thuộc các xã, thị trấn sau khi được sắp xếp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu quản lý chặt chẽ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

- Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

- Chủ trì, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thành lập thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2020 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

- Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; báo cáo UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020; đề xuất xử lý nghiêm các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chậm trễ, chất lượng tham mưu thấp, sai quy định của pháp luật gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động này, các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và ban hành theo thẩm quyền trước ngày 31/01/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đất đai, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên trái phép; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư (bao gồm đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp), giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và công tác đảm bảo an toàn các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các ngành, đơn vị nêu trên khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/01/2020.

XII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, ban hành kế hoạch hành động của ngành, địa phương, đơn vị mình để thực hiện; đối với các chỉ tiêu chủ yếu, phải xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu vào ngày 15 của tháng cuối quý, gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình; nắm chắc tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao và đề xuất với UBND tỉnh có giải pháp để triển khai hoàn thành các chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị. Các ngành, địa phương, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu được giao, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo ngành, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

4. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực

hiện các công việc được giao đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh./.