Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN GÒ QUAO NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Gò Quao về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 16/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Quao năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Quao năm 2020 với các nội dung sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) đạt 6.181 tỷ đồng, tăng 468 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngành nông - lâm - thủy sản đạt 4.462 tỷ đồng, tăng 3,3%.

- Ngành công nghiệp đạt 875 tỷ đồng, tăng 38,70%.

- Ngành xây dựng đạt 842 tỷ đồng, tăng 10,72%.

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa (giá hiện hành) 3.705 tỷ đồng, tăng 5,88%. Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giá hiện hành) 2.385 tỷ đồng, tăng 1,15%.

3. Sản lượng lúa cả năm 342.918 tấn (tăng 3.572 tấn), tăng 1,05%.

4. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản 16.600 tấn, tăng 133 tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng 15.000 tấn; diện tích nuôi tôm 4.000 ha, sản lượng đạt 2.800 tấn).

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 42,2 tỷ đồng, tăng 6,84%.

6. Tổng chi ngân sách 450,160 tỷ đồng, tăng 7,01%.

7. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 1.108 tỷ đồng, tăng 12,37%.

8. Tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông liên ấp đạt 97%; đường ngõ xóm đạt 92%.

9. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 11,12‰ trở xuống.

10. Có 94% gia đình văn hóa; 96% ấp, khu phố văn hóa; 97,6% đơn vị văn hóa; xây dựng thị trấn đạt đô thị văn minh.

11. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90% trở lên.

12. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10,7‰.

13. Huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99%, riêng trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 98%; duy trì thành quả: phổ cập Mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi-chống mù chữ, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

14. Giải quyết việc làm cho từ 3.000 lao động trở lên; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 51,12% trở lên.

15. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,50-1,0% trở lên (theo tiêu chí mới).

16. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn trên 99,02%.

17. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5% trở lên.

18. Công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thủy Liễu; Thới Quản), lũy kế đạt 10/10 xã. Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

19. Đưa quân đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập.

20. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì các biện pháp nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông so với năm 2019.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tiếp tục rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng huyện nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình hiệu quả đã đầu tư, tập trung vận động nhân dân chuyển đổi các loại cây trồng vật nuôi kém hiệu quả không còn phù hợp với quy hoạch chuyển sang nuôi trồng các loại cây con có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với quy hoạch; đồng thời tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất và cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt các mô hình sản xuất quy mô lớn, đạt chuẩn VietGAP, GloBalGAP, hữu cơ (Oganic)... gắn với liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP. Tập trung triển khai kế hoạch du lịch sinh thái vườn gắn với du lịch văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer và các di tích trên địa bàn. Tăng cường mời gọi đầu tư các nhà máy chế biến các sản phẩm thế mạnh nông nghiệp của huyện. Tiếp tục tranh thủ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng sản xuất đồng bộ nhất là hệ thống đê bao, cống điều tiết sản xuất, công trình thủy lợi cấp IV, trạm bơm điện... Phát huy cơ sở hạ tầng đã đầu tư, kịp thời ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát xâm nhập mặn đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung chuyên canh, hình thành trang trại, gia trại an toàn sinh học. Tập trung chỉ đạo sáp nhập, kiện toàn, nâng cao chất lượng các hợp tác xã hiện có đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững.

- Tiếp tục tranh thủ triển khai hỗ trợ các đề án hỗ trợ khuyến công năm 2020, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, đa dạng các sản phẩm từng bước góp phần tăng giá trị sản phẩm. Tích cực đưa các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của huyện tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiếp tục mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện và giữ mối liên hệ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các công ty, nhà máy đi vào hoạt động và hoạt động ổn định. Chỉ đạo kết nối các tuyến đường điện; tranh thủ các nguồn vốn kéo điện hạ thế phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Thủy Liễu; Thới Quản; Vĩnh Hòa Hưng Bắc; Vĩnh Thắng; Vĩnh Tuy.

- Chuẩn bị danh mục đầu tư công 2020 và 2021-2025 đúng trình tự quy định Luật Đầu tư công. Tiếp tục tranh thủ vốn triển khai xây dựng các công trình trọng điểm của huyện và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp theo kế hoạch... Tập trung chỉ đạo xây dựng giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu bê tông hóa đường liên ấp, ngõ xóm đạt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh trên địa bàn huyện; tăng cường mời gọi đầu tư các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, bách hóa xanh trên địa bàn; phối hợp tốt để các doanh nghiệp thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, bình ổn thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các tổ chức, đơn vị trong ngoài huyện xúc tiến thương mại những mặt hàng nông sản chủ lực của huyện: Khóm Vĩnh Phước A; tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc; cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái vườn. Đưa vào vận hành hệ thống thoát nước chợ thị trấn Gò Quao; hệ thống xử lý nước thải các chợ xã; triển khai phương án mở rộng khu dân cư và chợ Vĩnh Tuy. Phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng; bưu chính viễn thông; dịch vụ vận tải để tăng giá trị sản xuất trong thương mại, dịch vụ.

- Từng bước nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn, đảm bảo nhu cầu vận chuyển, giao thương hàng hóa trong và ngoài huyện. Tiếp tục mời gọi nhà đầu tư tuyến xe buýt Rạch Giá - Gò Quao - Vị Thanh đảm bảo phục vụ hành khách và chuyên chở hàng hóa; tăng cường kiểm tra quản lý an toàn bến bãi và hoàn thành quy hoạch bổ sung các bến lên hàng tập trung. Tổ chức tốt việc đăng ký, đăng kiểm các phương tiện giao thông. Xây dựng phương án cho thuê khai thác bến xe khách và bến lên hàng của huyện.

- Tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu, thực hiện tốt chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích các nhà đầu tư và các cơ sở đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Thường xuyên kiểm tra việc chi ngân sách, gắn liền chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm soát chi qua kho bạc; thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo công tác tự kiểm tra sử dụng ngân sách các đơn vị nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách. Chỉ đạo rà soát, thu hồi nợ tạm ứng ngân sách đối với các công trình, dự án bố trí vốn.

- Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn tại địa phương và các nguồn vốn của Trung ương, kịp thời giải ngân các nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với các ngành nhận Ủy thác và các xã thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, lãi quá hạn; triển khai gói vốn ủy thác từ ngân sách cho chương trình giảm nghèo.

- Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung về môi trường theo tiêu chí nông thôn mới; vận động xây dựng mô hình lò đốt rác, cảnh quan cây xanh; triển khai kế hoạch tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đạt yêu cầu theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đúng quy định việc bồi thường để kịp thời triển khai các dự án trên địa bàn.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững. Triển khai thực hiện hoàn thành các đề tài mô hình sản xuất tôm - khóm đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vĩnh Phước A; xây dựng logo tôm càng xanh Gò Quao và logo gạo lúa cấy bệ Vĩnh Phước A; đề tài sưu tầm, thu thập tư liệu về anh hùng đặc công Nguyễn Văn Tư (tức Tư Nhà Mới)...

2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các bậc học theo kế hoạch nhiệm vụ năm học; chuẩn bị tốt các điều kiện dạy và học theo sách giáo khoa mới; củng cố, sắp xếp ổn định tổ chức cán bộ ngành giáo dục sau sáp nhập các điểm trường. Thực hiện tốt công tác tư vấn, định hướng và phân luồng hướng nghiệp cho học sinh khi ra trường, nhất là học sinh lớp 12. Duy trì thành quả phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - chống mù chữ; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tích cực tranh thủ và chủ động lồng ghép nhiều nguồn vốn tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp và Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức trong đội ngũ y, bác sĩ; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chương trình phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tranh thủ vốn đầu tư xây dựng mới Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế tự nguyện; trong đó tập trung vào nhóm đối tượng hộ dân có mặt trên địa bàn, nhóm học sinh, sinh viên và nhóm lao động ngoài địa phương có thu nhập khá, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90% trở lên; triển khai thực hiện tốt các chương trình Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình nhằm đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

- Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp của từng hộ gia đình. Xây dựng và nâng chất lượng các danh hiệu gia đình, ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, xã đạt chuẩn văn hóa theo kế hoạch; tập trung thực hiện các tiêu chí để Thị trấn Gò Quao đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chi trả kịp thời các chế độ thụ hưởng cho đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn qua liên kết với doanh nghiệp, thị trường lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, xây dựng và nhân rộng các mô hình thoát nghèo hiệu quả.

- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; thường xuyên nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách về dân tộc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo quy định.

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại - tố cáo, tư pháp

- Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chủ động khi có tình huống xảy ra trên địa bàn; phối hợp thường xuyên với lực lượng công an để thực hiện nghiêm Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ trong tuần tra truy quét giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2020 đạt chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện đúng quy trình xét tuyển.

- Tăng cường công tác nắm tình hình quản lý chặt đối tượng trên địa bàn, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn diễn ra trong năm, các địa bàn trọng điểm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ ở các chợ, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai, sắp xếp, bố trí lực lượng công an chính quy về cơ sở theo đề án của tỉnh.

- Duy trì tiếp dân thường xuyên và định kỳ, tăng cường công tác đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ khiếu nại đông người kéo dài, các vụ phức tạp, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quyết định có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác thanh tra thường xuyên theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai ở xã, thị trấn và làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

4. Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước. Tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhất là tập trung chỉ đạo rà soát, phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 -2025. Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Triển khai thực hiện tốt công tác “Dân vận chính quyền” năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi xử lý công việc. Phối hợp với Hội đồng nhân dân trong việc tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tốt nội dung để thông qua tại các kỳ họp HĐND; kịp thời trả lời và thực hiện kiến nghị của cử tri đặt ra.

5. Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục chỉ đạo duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận; triển khai thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nâng cao đối với Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Phước B và Định Hòa. Hoàn thành hồ sơ minh chứng đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Gò Quao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy Gò Quao;
- UBND huyện Gò Quao;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (01b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng