Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN KIÊN HẢI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 18/TTr-SKHĐT, ngày 14 tháng 01 năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải năm 2020 với các nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 4.508 tỷ đồng, tăng 5,10%, cụ thể:

+ Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 1,42%. Trong đó: Khai thác hải sản đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 0,87%; nuôi trồng thủy sản đạt 235 tỷ đồng, tăng 7,76%; nông nghiệp đạt 12,98 tỷ đồng, tăng 5,11%; lâm nghiệp đạt 2,66 tỷ đồng, tăng 3,54% so với năm 2019. Tổng sản lượng thủy sản 62.028 tấn (sản lượng khai thác hải sản 60.828 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 1.200 tấn).

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 12,34%, trong đó: Công nghiệp đạt 717 tỷ đồng, tăng 9,83%; xây dựng đạt 913 tỷ đồng, tăng 14,32% so với năm 2019.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 8,3 tỷ đồng, giảm 23,85%. Chi ngân sách 305,904 tỷ đồng, trong đó: Chi ngân sách huyện 150,269 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản 155,635 tỷ đồng.

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 1.185 tỷ đồng, tăng 26,66%. Phấn đấu xây dựng xã An Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Nam Du cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới.

- Duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 8,36% cân nặng/tuổi, 9,6% chiều cao/tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,15%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 98% trở lên.

- Huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 97%; trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 98%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tư vấn giới thiệu việc làm mới cho 400 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5%. Không để phát sinh hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo dưới 1%.

- Phấn đấu công nhận 95% cơ quan, đơn vị trở lên, 85% hộ gia đình và 84% ấp trở lên đạt các danh hiệu văn hóa.

- Công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

2.1. Tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, đạt các chỉ tiêu kế hoạch

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết Trung ương về Chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng lên năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của từng loại hình sản xuất. Chú trọng phát triển trong nuôi trồng thủy sản quanh đảo theo hướng gắn với dịch vụ - du lịch, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng trừ có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung vào những loại hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và theo quy mô hộ gia đình.

- Tăng cường các biện pháp vận động ngư dân bám biển ổn định sản xuất, chuyển đổi ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với những ngành nghề nhà nước khuyến khích đầu tư, chấp hành tốt các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân không để xảy ra tình trạng ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quảng bá, thu hút các dự án đầu tư phát triển các loại hình du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch sinh thái dưới tán rừng, ngắm rạn san hô, mô hình du lịch cộng đồng... Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của du khách.

- Tích cực xúc tiến đầu tư, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia thực hiện các dự án đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện về du lịch, nuôi trồng thủy sản quanh các đảo và trên biển. Trước mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin triển khai thực hiện dự án nuôi cá lồng bè trên biển. Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang hoàn thành thủ tục và triển khai các dự án: Dự án du lịch Bãi Cây Men xã An Sơn, Bãi Thiên Tuế xã Lại Sơn; dự án lấn biển An Sơn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh tranh thủ các nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phúc triển khai thực hiện dự án lấn biển Hòn Ngang Nam Du, dự án lấn biển 3,2 ha xã An Sơn. Tiếp tục thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư lấn biển Hòn Tre, trung tâm thương mại xã An Sơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc khai thác hợp lý các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính ngân sách, sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ việc thu - chi ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn, quy định.

- Tăng cường các biện pháp huy động nguồn lực đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi địa phương trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt của xã Lại Sơn và xã Hòn Tre, thực hiện đạt các tiêu chí tại 2 xã An Sơn và Nam Du theo kế hoạch. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là hộ gia đình tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới.

2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

- Hoàn thành về tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024, lập bản đồ địa chính, quy hoạch du lịch và quy hoạch xây dựng 1/2000. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng tốt phần diện tích đưa ra khỏi đất rừng phòng hộ sau khi đã điều chỉnh Quyết định số 4041/QĐ-UBND và Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch. Tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. Chỉ đạo thực hiện quản lý chặt chẽ việc xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bao chiếm, lấn, chiếm đất trái phép, xây dựng không đúng theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh trong quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm, bao chiếm, tranh chấp và chặt phá rừng theo các quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản gắn với thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán công trình để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường rà soát và quản lý nguồn nước ngọt tại các xã đảo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường cho nhân dân, đồng thời tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường quanh đảo, xử lý rác thải cho các khu dân cư, khu du lịch. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện lắp đặt 2 lò đốt rác tại Hòn Ngang và Hòn Mấu, xã Nam Du. Hoàn thành và triển khai thực hiện đề án và mời gọi doanh nghiệp tham gia thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường theo hướng xã hội hóa, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình “chống rác thải nhựa” trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả, nhất là tìm kiếm cứu nạn trên biển. Chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, chú ý giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kỹ năng, phương pháp học tập cho học sinh các cấp. Tăng cường bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

- Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa, đảm bảo kịp thời cung ứng thuốc cho khám và điều trị bệnh cho người dân.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đối tượng chính sách và người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề theo hướng gắn với địa chỉ sử dụng và nhu cầu về lao động, nhất là đào tạo các ngành nghề cho các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của huyện để tạo công ăn việc làm cho người lao động. Quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2020, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để hưởng ứng “Năm du lịch quốc gia” bằng Lễ hội nghinh Ông năm 2020 tại xã Lại Sơn.

2.4. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

- Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân, nâng lên ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020, tổ chức biên chế lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, thiết thực trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện giải quyết các yếu tố làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở. Tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cố gắng không để xảy ra tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu chính đáng và các vụ, việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, đảm bảo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

2.5. Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn huyện trong việc tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện giao. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền các xã, nhất là trong xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cơ sở. Tham gia tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri theo luật định.

- Tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 theo chỉ đạo của tỉnh; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” theo hướng giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân theo quy định. Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức; trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, phát hiện chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.6. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp huyện thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

- Triển khai thực hiện tốt Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, nhiệm vụ dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2020.

Điều 2. Giao UBND huyện Kiên Hải chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện Kiên Hải;
- Huyện ủy Kiên Hải;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, ckbich. (01)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng