Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN AN MINH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 17/TTr-SKHĐT, ngày 14 tháng 01 năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện An Minh năm 2020 với các nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) đạt 8.714,88 tỷ đồng, tăng 4,34% so với năm 2019. Một số ngành chủ yếu:

+ Ngành nông - lâm - thủy sản 6.242,28 tỷ đồng, tăng 3,04%. Trong đó, tốc độ tăng ngành thủy sản tăng từ 3,98%.

+ Ngành công nghiệp 1.344 tỷ đồng, tăng 7,20%.

+ Ngành xây dựng 1.128,60 tỷ đồng, tăng 8,45%.

- Tổng sản lượng lúa cả năm đạt 119.638 tấn, trong đó lúa chất lượng cao 116.049 tấn, chiếm 97% tổng sản lượng.

- Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng 72.385 tấn (khai thác 13.100 tấn; nuôi trồng 59.285 tấn (trong đó tôm nuôi 22.500 tấn).

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 13,17% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.260 tỷ đồng, tăng 13,12%; dịch vụ đạt 240 tỷ đồng, tăng 14,29%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 36,15 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn là 426,08 tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển là 41,88 tỷ đồng, chiếm 9,82% tổng chi ngân sách.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.854 tỷ đồng.

- Tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 80%.

- Phấn đấu có thêm 04 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới 07/10 xã.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,32‰. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,4‰.

- Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 9,09%.

- Tỷ lệ huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 98%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38%. Phấn đấu tư vấn giới thiệu việc làm từ 4.600 lượt lao động trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,17%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,50%, bảo hiểm xã hội 19,40%, bảo hiểm thất nghiệp 17,14%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh từ 74%. Trong đó: Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 98%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh 74%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,75%. Trong đó: Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn là 93%.

- Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

a. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản theo hướng đa canh, xen canh, nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình tôm - lúa bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; thu hút đầu tư vào phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường công tác theo dõi, dự báo tình hình thời tiết để chỉ đạo sản xuất phù hợp; quản lý, vận hành tốt hệ thống cống, đập, thủy lợi nội đồng, phục vụ sản xuất hiệu quả. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 809,76 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thủy sản 5.406,11 tỷ đồng. Tiếp tục rà soát, bố trí sản xuất hợp lý cho từng tiểu vùng phù hợp với biến đổi khí hậu. Quan tâm kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, khuyến khích nông dân sản xuất các giống lúa cao sản, chất lượng cao, phấn đấu nâng sản lượng lúa đạt 119.638 tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt 116.049 tấn, đạt 97%.

- Quan tâm bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, tăng cường quản lý mặt nước biển nhằm phát huy hiệu quả sản xuất khu vực bãi bồi, khai thác tốt tiềm năng kinh tế khu vực ven biển. Tổng diện tích nuôi trồng 109.125 ha, tổng sản lượng 59.285 tấn, trong đó tôm nuôi 51.857 ha, sản lượng 22.500 tấn; cua 46.949 ha, sản lượng 15.000 tấn; nuôi nhuyễn thể (nghêu, sò, hến,...) 6.900 ha, sản lượng 21.785 tấn. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ phấn đấu nâng sản lượng khai thác thủy sản đạt 13.100 tấn. Củng cố, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã đầu tư sản xuất, kinh doanh; phát huy những mặt tích cực trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, chú trọng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích phát triển chăn nuôi; phòng, chống có hiệu quả các loại dịch, bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Thuận Hòa và Đông Hòa). Ưu tiên đầu tư cho các xã gần đạt 19 tiêu chí của các địa phương như: Tiêu chí trường học, giao thông nông thôn, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo. Tăng cường vận động nhân dân tích cực thực hiện các phần việc đã đăng ký, tích cực sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

- Tuyên truyền, giáo dục về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng; phát động trồng cây gây rừng chống sạt lở, bảo vệ hệ sinh thái rừng; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư và mở rộng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là đầu tư phát triển các ngành công nghiệp. Thường xuyên theo dõi tình hình giá cả thị trường, phối hợp quản lý chặt chẽ việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, kiên quyết ngăn chặn không để tình trạng khan hiếm hàng hóa gây tăng giá đột biến, phấn đấu nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.260 tỷ đồng. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ vận tải thủy, bộ. Tăng cường quản lý xây dựng nhất là xây dựng nhà nuôi yến, xử lý nghiêm các hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề lường, hành lang an toàn giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách theo quy định, thực hiện bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối đảm bảo có hiệu quả, đảm bảo theo quy định. Chủ động kế hoạch phối hợp chống thất thu thuế và tập trung xử lý nợ thuế tồn đọng, phấn đấu thu hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được giao. Năm 2020, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 36,15 tỷ đồng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng. Tập trung huy động tối đa các nguồn vốn tại địa phương, tổ chức cho vay đúng đối tượng, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển các mô hình, dự án sinh kế; các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về tín dụng.

b. Phát triển văn hoá, xã hội, đầu tư cho giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác tôn giáo, dân tộc

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học nhằm nâng cao chất lượng, số lượng trường đạt chuẩn. Đẩy mạnh vận động học sinh ra lớp đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y tế trong công tác khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư nhân. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97% trở lên. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày kỷ niệm, các ngày lễ, tết trong năm. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Thực hiện tốt và tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thường xuyên tham gia và tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao.

- Quan tâm công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người thuộc diện bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Các chế độ chính sách được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực.

- Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc; tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; đảm bảo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

c. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai

- Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, về biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Nâng cao tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, tăng cường áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Quản lý tốt chất thải rắn nông thôn, đô thị và chất thải y tế.

- Chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng phương pháp canh tác tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất và nước để giảm phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp.

- Bảo vệ tốt hơn các nguồn nước hiện có (nước mặt, nước ngầm). Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện.

- Chủ động lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đất đai.

- Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị, nhất là phương án ứng phó với bão mạnh, lốc xoáy, đảm bảo các yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

d. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Tiếp tục tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp trong công tác quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2020 phấn đấu đạt 100%, công tác tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, nhân dân.

- Tăng cường nắm tình hình an ninh nông thôn, tình hình trong các tôn giáo, dân tộc; tình hình tranh chấp, khiếu kiện, kiên quyết ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Kịp thời ngăn chặn và xử lý loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng sử dụng chất ma tuý. Chủ động các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

- Chỉ đạo các ngành, các xã rà soát lại và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành; thực hiện tốt công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; quản lý có hiệu quả công tác tư pháp, hộ tịch. Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

đ. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp từ huyện đến xã; chỉ đạo thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đề án. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, điều chỉnh hợp lý quy mô trường lớp, thu gọn các điểm trường. Thực hiện quy trình sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp.

- Thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức xã, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước. Tập trung các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử. Giải quyết kịp thời các hồ sơ theo cơ chế một cửa các cấp. Thường xuyên cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực, niêm yết công khai đúng quy định. Triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO quốc gia TCVN 9001:2015.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Điều 2. Giao UBND huyện An Minh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Minh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện An Minh;
- Huyện ủy An Minh;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, ckbich. (01)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng