Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 07/01/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 22/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 thành phố Rạch Giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá năm 2020 với các nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:

1.1. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, xây dựng đạt 17.968 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 4,37% so với năm 2019, trong đó:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - hải sản 4.252 tỷ đồng, giảm 6,75%. Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp 452 tỷ đồng, tăng 0,44%; sản lượng lương thực 65.000 tấn; giảm 7,68%; giá trị sản xuất ngành hải sản 3.800 tỷ đồng, giảm 7,54%; sản lượng khai thác thủy sản 210.000 tấn, giảm 8,28%; sản lượng nuôi trồng thủy sản 750 tấn, giảm 1,32%;

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp: 6.606 tỷ đồng, tăng 4,44%;

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng: 7.110 tỷ đồng, tăng 12,32%.

1.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa (giá hiện hành) 31.900 tỷ đồng, tăng 23,5%.

1.3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác (giá hiện hành): 22.520 tỷ đồng, tăng 22,78%

1.4. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.240 tỷ đồng, tăng 7,66%.

1.5. Tổng thu ngân sách thành phố 810,37/810 tỷ đồng (tăng 0,05% so với dự toán tỉnh giao).

1.6. Tổng chi ngân sách thành phố 726,697/726,327 tỷ đồng (tăng 0,05% so với dự toán tỉnh giao)

1.7. Xây dựng cơ bản: Phấn đấu giải ngân đạt 100%.

1.8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,88%.

1.9. Giải quyết việc làm cho 5.000 lao động.

1.10. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,52%.

1.11. Có trên 92% gia đình; trên 90% khu phố, ấp và trên 92% đơn vị trực thuộc thành phố đạt danh hiệu văn hóa (theo hướng nâng cao chất lượng).

1.12. Huy động trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 98%; trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt trên 98,5% (trong đó, trẻ 06 tuổi vào học lớp 1 đạt 99%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,5%). Tỷ lệ học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,5%; THCS dưới 1%.

1.13. Phấn đấu 02 Trạm Y tế đạt chuẩn y tế quốc gia (theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020).

1.14. Tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91% trở lên.

1.15. 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt.

1.16. Phấn đấu đạt 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

1.17. Giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt và kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

1.18. Tỷ lệ phá án đạt trên 80%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%.

1.19. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

1.20. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 95% trở lên.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Lĩnh vực kinh tế

Tình hình đầu tư phát triển kinh doanh trên địa bàn: Tích cực huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, phát huy thế mạnh và lợi thế là trung tâm, đầu mối giao thương hàng hóa của tỉnh. Tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai công tác cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các chợ trên địa bàn.

2.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Về công nghiệp: Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư đầu tư Cụm công nghiệp và Khu dân cư Đông Bắc phường Vĩnh Hiệp; thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển và ưu đãi đầu tư sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, mở rộng liên doanh, liên kết tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Về xây dựng: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/8/2016 của UBND thành phố, trong đó tập trung phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công hoàn thành các công trình trọng điểm, có tính đột phá như: Đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang, cầu bắt qua kênh Rạch Giá - Hà Tiên, kênh Rạch Giá - Long Xuyên, Khu đô thị Phú Quý, Khu đô thị Phú Cường - Đảo Phú Gia, khu dân cư Nam An Hòa (giai đoạn 2), cống Kênh Nhánh, Tuyến dân cư đường Số 1, Tuyến dân cư đường Số 2, Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp,... Cầu Vàm Trư; Kè, đường và Công viên 16 ha, tiếp cận 02 dự án có nguồn vốn nước ngoài,... gắn với tăng cường công tác kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Đồng thời tập trung chỉ đạo công tác thanh quyết toán các công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Rạch Giá. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng cơ bản, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

2.3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp:

Nông nghiệp: Tập trung thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố về tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, thường xuyên củng cố nâng chất lượng hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã; tăng cường theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng chất tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phi Thông theo Quyết định số 633/QĐ-UBND, 634/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hải sản: Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 19/4/2019 của Thành ủy Rạch Giá thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt Kế hoạch số 166/KH-BCĐ ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

2.4. Tài chính, tín dụng ngân hàng

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách ngay từ đầu năm, thường xuyên tuyên truyền các chính sách thuế mới, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, kê khai và nộp thuế điện tử; tăng cường khai thác các nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc, xử lý làm giảm nợ thuế. Thực hiện chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân hàng chính sách - xã hội tỉnh.

2.5. Công tác quản lý đô thị

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị, nhất là Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/9/2014 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5/8/2014 của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố và các kế hoạch, chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực quản lý đô thị; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Quản lý Kiến trúc Quy hoạch đô thị; Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị và điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025; tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển, gắn với tăng cường công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đến năm 2020 và những năm tiếp theo hướng “Thành phố xanh”, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2040. Tiếp tục chỉ đạo các phường xây dựng phường văn minh đô thị.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội kiểm tra và các Tổ kiểm tra trật tự đô thị; tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự trong xây dựng và vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

2.6. Tài nguyên môi trường và khoa học công nghệ

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai theo quy hoạch, nhất là đất công trên địa bàn; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường gắn với việc thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

3.1. Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/5/2016 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020. Duy trì tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục; phấn đấu năm học 2020-2021, có 04 trường được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia (THCS Hùng Vương, THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Nguyễn Hiền và Mầm non Sen Hồng).

3.2. Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND thành phố ngày 09/10/2018 về cụ thể hóa thực hiện kế hoạch số 63, 64 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và về công tác dân số trong tình hình mới. Quan tâm, tập trung nâng lên chất lượng khám chữa bệnh; chủ động phòng chống, khống chế không để xảy ra dịch bệnh và quản lý tốt các bệnh xã hội. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và các loại dịch vụ y tế trên địa bàn.

3.3. Văn hóa - thông tin và tuyên truyền

Nâng lên chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế do tỉnh Kiên Giang đăng cai.

3.4. Công tác lao động việc làm, chính sách xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chính sách trợ giúp xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế; chính sách an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả chương trình công tác trẻ em; chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác nắm thông tin về thị trường lao động để kịp thời tuyên truyền, định hướng cho người lao động.

Thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, quản lý và khai thác tốt đối tượng thu, đảm bảo thu đạt chỉ tiêu tỉnh giao; phối hợp chặt chẽ vớ các phường, xã tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tăng cường khai thác thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

3.5. Công tác tôn giáo, dân tộc

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo theo quy định của pháp luật; triển khai hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tín đồ thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo, Ban Quản trị, các vị chức sắc, Achar và người có uy tín trong đồng bào dân tộc... nhân dịp tết và các ngày lễ quan trọng.

4. Về Quốc phòng - An ninh; công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các lực lượng, đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các phường đảm bảo theo kế hoạch.

Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là Đề án 01, Đề án hỗ trợ vay vốn tái hòa nhập cộng đồng và các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành băng nhóm, điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống cháy nổ, sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân; tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi tham nhũng. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền nội dung các đạo luật mới được Quốc hội thông qua và ban hành.

5. Về xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính một cửa

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Rạch Giá thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/TU ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang; triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động các đơn vị sau khi sáp nhập (Đài Truyền thanh với Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Du lịch thành phố); xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ-Kỹ thuật nông nghiệp thành phố; Đề án hợp nhất Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa và Thể thao phường, xã thành Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các phường, xã, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc phối hợp với các phòng, ban thành phố giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị trong dân từ cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố; thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

Tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp. Tiếp tục thực hiện thí điểm, chuyển giao nhiệm vụ hành chính công tại UBND phường Vĩnh Thông; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phường, xã; kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Rạch Giá giai đoạn 2020-2025; kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành cấp tỉnh;
- Thành ủy Rạch Giá;
- UBND thành phố Rạch Giá;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, ckbich (1b)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng