Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TƯ NHÂN, THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020”

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020” như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử thông qua việc nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

b) Ưu tiên nguồn lực, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển về cả số lượng cũng như chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động;

c) Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc thực hiện hiệu quả Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 18/2019/NQ- HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công.

2. Mục tiêu

a) Số lượng doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới tăng khoảng 7- 10% so với năm 2019[1] và đạt khoảng 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2020[2].

b) Lao động trong doanh nghiệp đạt hơn 110.000 người, tăng hơn 5% so với năm 2019[3].

c) Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 1.250 triệu USD, tăng trên 20% so với năm 2019.

d) Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2019.

đ) Khu vực doanh nghiệp đóng góp ngân sách trên 6.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2019.

e) Phát triển 7-10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 5-10 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí trong ngân sách của cơ quan.

Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, Đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện vào cuối quý II và quý IV năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- Quỹ ĐTPT & Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Các CQ thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
(Kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Một số nhiệm vụ chủ yếu

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

GP1

Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức

1

Xây dựng các phóng sự, chuyên mục điển hình liên quan đến hoạt động phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài PTTH tỉnh (TRT)

Hàng tháng

 

2

Định kỳ công khai tại Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt và danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm pháp luật về thuế, đất đai, đăng ký kinh doanh, lao động, môi trường, bảo hiểm,...

Cục Thuế tỉnh/ Cục Hải quan tỉnh/ Bảo hiểm xã hội tỉnh/ các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh

Hàng quý

Người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị phải đưa vào kế hoạch triển khai của từng cơ quan, đơn vị mình để theo dõi thực hiện

GP2

Nhóm giải pháp về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

I

Giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

 

 

1

Tiếp tục việc cấp Thẻ thông tin doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên

 

2

Tăng cường các kênh tiếp nhận ý kiến từ doanh nghiệp. Đưa chuyên mục tiếp nhận ý kiến vào Phân hệ tương tác, phản ánh hiện trường của Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Thông tin và Truyền thông/Các Hội, Hiệp hội, cơ quan, đơn vị,... trực thuộc

Thường xuyên

Thông qua các hình thức: trực tiếp, Cổng thông tin điện tử, facebook,...

3

Tiếp tục cập nhật dữ liệu phục vụ việc khai thác Hệ thống thông tin doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên môi trường mạng với mức độ 3, 4.

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Thường xuyên

 

4

Khảo sát những vấn đề vướng mắc doanh nghiệp thường gặp và xây dựng cẩm nang trả lời; in ấn cung cấp cho doanh nghiệp tham khảo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II/2020

 

5

Tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh (DDCI).

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh TT.Huế

Quý III/2020

 

II

Giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

 

 

 

1

Thực hiện hiệu quả Chính sách hỗ trợ DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị được phân công theo Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Thường xuyên

 

2

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18/20I9/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị được phân công theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND

Thường xuyên

 

3

Duy trì Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và một số chính sách ưu tiên tín dụng.

Ngân hàng nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Thường xuyên

 

4

Xây dựng hợp đồng ủy thác và quy chế, quy định hoạt động để hỗ trợ cấp bảo lãnh tín dụng cho những doanh nghiệp có dự án khả thi nhưng không có tài sản thế chấp

Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ BLTD cho DNNVV

Quý I/2020

 

5

Hỗ trợ cấp bảo lãnh tín dụng cho những doanh nghiệp có dự án khả thi nhưng không có tài sản thế chấp

Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ BLTD cho DNNVV

Thường xuyên

 

6

Nghiên cứu điều chỉnh Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về Chính sách hỗ trợ DNNW tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III/2020

 

GP3

Nhóm giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020)

Các sở, ban, ngành được giao chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch

Theo Kế hoạch

 

2

Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện thực hóa ý tưởng

Quỹ đầu tư khải nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Thường xuyên

 

3

Thành lập Khu tập trung dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Nội vụ/Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

Quý I/2020

 

GP4

Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho khu vực kinh tế tư nhân

1

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động kinh doanh; cấp phát tài liệu; hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu, đề nghị,

Sở Tư pháp

Thường xuyên

 

2

Tổ chức các khóa tập huấn các chính sách pháp luật chuyên ngành đến với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh/ Cục Hải quan tỉnh/ Bảo hiểm xã hội tỉnh/ các Sở, ngành trực thuộc UBND

Thường xuyên

 

3

Tổ chức mời các chuyên gia đầu ngành nói chuyện với doanh nghiệp theo chuyên đề, hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao năng lực trong việc quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên

 

4

Tổ chức bồi dưỡng, đạo tạo và cấp chứng nhận nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị.

Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh

Hàng quý, 6 tháng, năm

 

 [1] Trong đó, DN thành lập mới 2020 dự kiến đạt khoảng 780 doanh nghiệp, tăng 7,6% so với 2019 (năm 2019 đạt 725 doanh nghiệp thành lập mới).

[2] DN đang hoạt động đến cuối năm 2017 đạt khoảng 4.000DN; Năm 2018 đạt khoảng 4.400DN; Năm 2019 đạt khoảng 4.800DN.

[3] Năm 2020 dự kiến giải quyết việc làm mới cho hơn 7.000 lao động từ khu vực doanh nghiệp.