Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và các cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trưởng về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.

Huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị,...

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đưa vào chương trình công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bảo đảm sự cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các cấp, các ngành để hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT- TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 500 doanh nghiệp được thành lập mới. Chỉ tiêu phấn đấu đối với từng địa bàn cụ thể như sau:

- Thành phố Lạng Sơn: 255 doanh nghiệp.

- Huyện Cao Lộc: 80 doanh nghiệp.

- Huyện Hữu Lũng: 45 doanh nghiệp.

- Huyện Văn Lãng: 35 doanh nghiệp.

- Huyện Lộc Bình: 30 doanh nghiệp.

- Huyện Bắc Sơn: 15 doanh nghiệp.

- Huyện Chi Lăng: 15 doanh nghiệp.

- Huyện Tràng định: 10 doanh nghiệp.

- Huyện Văn Quan: 05 doanh nghiệp.

- Huyện Bình Gia: 05 doanh nghiệp.

- Huyện đình Lập: 05 doanh nghiệp.

2. Trong năm 2020, số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi đạt trên 50% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đạt trên 30% tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 1: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 33/CTr-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Công văn số 54/UBND-KTTH ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các cơ quan thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì, theo dõi tổng hợp: Sở Kế hoạch và đầu tư.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.

2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 2: Tuyên truyền, khuyến khích khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo

a) Tỉnh đoàn Lạng Sơn: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của khởi nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm chuyển tải thông tin đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là thanh niên, sinh viên về văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh, về con đường tự làm chủ, làm giàu chính đáng, gắn với sự khám phá và đổi mới, sáng tạo. Khơi dậy tình yêu và niềm đam mê thật sự với công việc, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo tâm lý không e ngại thất bại và biến thách thức thành cơ hội, nắm bắt cơ hội để khởi nghiệp; tạo ra những giá trị đích thực cho bản thân, xã hội và có ích cho cộng đồng.

b) Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh; biểu dương và tôn vinh kịp thời những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tạo sự lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp, ươm mầm phát triển, khuyến khích các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới.

c) Sở Kế hoạch và đầu tư

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý, hỗ trợ quản lý nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động.

Thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử tại các cơ quan chuyên ngành. Bên cạnh đó thực hiện cung cấp thông tin các nội dung liên quan về hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và đầu tư.

d) Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của khởi nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phổ biến thông tin cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Lạng Sơn và Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để tham gia.

đ) Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan định kỳ thực hiện và phát sóng các chuyên mục về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phát triển phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 3: Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn); chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh).

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ theo quy định để đảm bảo bố trí ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động khác thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp có đủ điều kiện được thụ hưởng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 (UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019).

b) Sở Công Thương

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về các hoạt động xúc tiến thương mại; hướng dẫn xây dựng, thực hiện chương trình khuyến công và phát triển thương mại điện tử; giải pháp khuyến khích sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu. Tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới nâng cao kiến thức trong việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu và quảng bá thương hiệu trong nước và quốc tế.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì tham mưu xây dựng đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản xuất khẩu và thương hiệu cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ nông, lâm sản của tỉnh. Thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp khoa học, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025"; triển khai hiệu quả đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025”.

đ) Sở Tư pháp

- Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức các hội thảo, hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản, cung cấp các thông tin pháp lý cho đối tượng là người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người làm công tác pháp lý trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý, tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chuyên đề có tính thiết thực với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa về những quy định của pháp luật liên quan.

e) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

- Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, các chương trình tín dụng của Chính phủ, của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để triển khai các dự án, phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp được thành lập mới từ việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh vay vốn tại các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 4: Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

a) Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, bảo đảm vừa cung cấp đủ lao động đã qua đào tạo phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giới thiệu việc làm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

b) Sở Kế hoạch và đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo nhu cầu của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 5: đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh

a) Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư và từ 70% trở lên khối lượng giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng để triển khai dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu, cụm công nghiệp.

6. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 6: Tập trung phát triển về số lượng doanh nghiệp, trong đó ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh

a) Sở Kế hoạch và đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ miễn phí về lập hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh; đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng; phối hợp với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng,... sớm hoàn tất các thủ tục để doanh nghiệp gia nhập thị trường.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các lớp đào tạo về khởi sự, quản trị doanh nghiệp phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và phù hợp từng nhóm ngành, nghề kinh doanh chủ yếu.

b) Cục Thuế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát và đánh giá thực trạng hoạt động của hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh, để đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng nhóm. Từ đó, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tiến hành vận động, thực hiện hỗ trợ và khuyến khích các hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện chuyển sang thành lập doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hoạt động của hộ kinh doanh và xác định doanh thu, tiền thuế khoán đảm bảo sát với thực tế. Trọng tâm là chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với hộ kinh doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng chuyển hộ kinh doanh quy mô lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán, nhất là các hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ vận tải và kinh doanh bán lẻ.

- Thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh về quản lý thuế như: Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế, chế độ kế toán, lệ phí môn bài, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn được giao, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai thực hiện đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn đã đề ra; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chủ động, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối với các nội dung: Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán, hỗ trợ thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện,…

- Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích từ việc chuyển đổi hoạt động từ hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh và những hỗ trợ đối với doanh nghiệp chuyển đổi bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng,…

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi Cục thuế thực hiện rà soát các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên bắt buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Rà soát, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế quyền kinh doanh của hộ kinh doanh để chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuế tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có quy mô lớn, có doanh thu và mức khoán thuế cao, nhất là các hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ vận tải và kinh doanh bán lẻ để chuyển đổi thành doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đạt mục tiêu đã đề ra.

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tại Kế hoạch này khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo định kỳ sáu tháng trước ngày 15 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12, gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo định kỳ sáu tháng và cả năm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch này, các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (VTD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu