Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh trong năm 2020 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 05 năm (2016 - 2020); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh gắn với tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, trong đó, tập trung phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm như: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025...

2. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể gắn phong trào thi đua với việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá; tập trung tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh khởi nghiệp; phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể về tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, tập thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và tổ chức giám sát trong thực hiện phong trào thi đua và công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

5. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, khó khăn. Kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt chú trọng khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến các mô hình mới, cách làm hay và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan thông tin truyền thông cần chú trọng tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện

a) Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh căn cứ nội dung của Chỉ thị này chủ động xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, địa phương.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh; tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

c) Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước; kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua của tỉnh.

d) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ 06 tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- Cơ quan đại diện Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Thành viên trong Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh, các Hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, KGVX, HCTC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng