Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/KH-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-TTg NGÀY 26/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2018-2022

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” (gọi tắt là Đề án) phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

b) Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

b) Bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, duy trì trật tự, kỷ cương trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

c) Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nội dung: Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh giá chính xác, toàn diện, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

3. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức, thi hành pháp luật

- Nội dung: Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật một cách thống nhất, có hệ thống rõ ràng, minh bạch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả:

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trên cơ sở chương trình chung của Trung ương ban hành.

+ Khảo sát tình hình thi hành pháp luật, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

4. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Nội dung: Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác thi hành pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm, phức tạp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác thi hành pháp luật; từng bước khắc phục được những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật. Duy trì trật tự, kỷ cương trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm.

- Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

a) Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, đầy đủ, sẵn có, mang tính tích hợp, giảm gánh nặng xây dựng các báo cáo tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

b) Phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật); xây dựng, vận hành phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

6. Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

a) Nhiệm vụ: Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.

b) Giải pháp và phân công thực hiện:

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sắp xếp, bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ngành: Rà soát, bố trí biên chế trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng tại các sở, ngành; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế; Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm

- Về kinh phí cho công tác tổ chức thi hành pháp luật: Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động thi hành pháp luật và triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, tiến độ đề ra của Kế hoạch này.

b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

3. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như phần III Kế hoạch (thực hiện);
- Cục QLXLVPHC & TDTHPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- CT, các PCT. UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Phòng: NC; TH;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng