Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2020, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp; thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định pháp luật để thực hiện đạt mục tiêu, nội dung và giải pháp đề ra.

3. Xây dựng con người Ninh Thuận phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ: Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo 8 nội dung chính của Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể:

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị

- Về hành vi ứng xử nơi công cộng:

+ Nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng;

+ Tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân nâng cao nhận thức thẩm mỹ, trang phục lịch sự khi ra đường phố, nơi công cộng, công sở;

+ Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của thôn, khu phố để sinh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân, từ đó tích cực xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;

+ Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự, đúng chuẩn mực trong hoạt động công vụ;

+ Biên soạn chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các biện pháp xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa trong lĩnh vực giao tiếp cộng đồng;

+ Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở giờ hoạt động, kinh doanh đối với bar, karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh khác có sử dụng âm thanh theo quy định.

- Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

+ Đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào kế hoạch hoạt động của chính quyền địa phương hàng năm để thực hiện.

+ Chú trọng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc hội họp bình xét các danh hiệu văn hóa, từng bước nâng cao ý thức người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

+ Xây dựng và hình thành những hình thức tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội vừa văn minh, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp dân tộc, loại bỏ những hủ tục lạc hậu; thực hành tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí.

b) Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao: Thực hiện hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao; tập trung triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể thao, trưng bày triển lãm chuyên đề, sách báo, phim ảnh, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân vui chơi trong dịp lễ tết, sự kiện và phục vụ các nhiệm vụ chính trị có hiệu quả.

c) Về trật tự an toàn giao thông:

- Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu, đường bộ, hệ thống chiếu sáng công cộng;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo hiệu giao thông, chỉnh trang hành lang an toàn giao thông đường bộ để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông;

- Tăng cường điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, không để ùn tắt giao thông;

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không tổ chức và tham gia đua xe trái phép; chấp hành nghiêm Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, thực hiện quy định “Đã uống rượu bia không lái xe”.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ và luật giao thông theo quy định.

d) Về trật tự an toàn xã hội: Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

e) Trật tự mỹ quan đô thị:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường; thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện trồng cây xanh để tạo cảnh quan đô thị;

- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình kiến trúc, nhà ở;

- Vận động Nhân dân chỉnh trang phía trước nhà ở trật tự, mỹ quan;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm về trật tự đô thị theo quy định.

f) Công tác vệ sinh môi trường:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị “xanh - sạch - đẹp”;

- Thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy chuẩn môi trường; giải quyết rác thải, nước đọng... trên lòng đường, lề đường, bãi biển...;

- Không để xảy ra tình trạng chăn dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên đường phố;

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm như khu công nghiệp, khu đô thị, kênh rạch, cơ sở y tế, làng nghề, chợ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các lồng bè nuôi trồng thủy sản...;

- Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra môi trường và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường;

l) Quảng cáo, phát tờ rơi sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống quảng cáo, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn; có kế hoạch ra quân xử lý các điểm nóng về quảng cáo rao vặt ở khu vực trung tâm các huyện, thành phố.

- Các trường học thông báo, quán triệt đến học sinh, sinh viên không tham gia làm dịch vụ quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi sai quy định gây mất mỹ quan; có biện pháp xử lý đối với học sinh, sinh viên vi phạm.

- Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện đúng quy định.

m) Giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hành vi lang thang xin ăn: Giải quyết các tệ nạn xã hội ở công viên; đưa người lang thang, ăn xin, trẻ em cơ nhỡ vào các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc đưa về địa phương, gia đình quản lý.

2. Giải pháp

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

b) Công tác tuyên truyền, vận động:

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền nhằm quán triệt trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ để mọi người biết và đồng tình hưởng ứng.

- Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền, cổ động thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phản ánh kịp thời, nêu gương người tốt việc tốt, những cách làm hay và ý kiến tâm huyết của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Hội nghị tổng kết: Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá Kế hoạch 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực)

a) Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện và tham mưu đôn đốc, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công thực hiện.

b) Lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào.

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa quảng cáo, rao vặt, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng,... nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tạo môi trường văn hóa lành mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội;

d) Phối hợp các sở, ngành liên quan đánh giá nhận xét và chấm điểm việc triển khai thực hiện 08 Tiêu chí.

e) Phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu tổng kết Kế hoạch 513/KH- UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020.

2. Sở Xây dựng: Tiếp tục triển khai công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý triệt để các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang, thu gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, sinh viên để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tuân thủ pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh, sinh viên.

6. Sở Công Thương: Tiếp tục giải quyết tình trạng chợ tự phát; kiểm soát và phát hiện xử lý các hành vi, vi phạm về thương mại.

7. Công an tỉnh: Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự xã hội.

8. Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, lắp đặt biển báo, biển hiệu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát hiện xử lý vi phạm Luật Giao thông.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo triển khai tuần tra hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xả rác thải, gây mất vệ sinh công cộng, ô nhiễm môi trường, qua đó xử lý nghiêm những trường hợp cố tình sai phạm.

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có biện pháp xử lý triệt để tình trạng xin ăn trá hình, biến tướng.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; kịp thời phát hiện, tố giác các đối tượng vi phạm.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của nhân dân trên địa bàn.

IV. Kinh phí thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo

1. Kinh phí: sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán năm của các đơn vị và có trách nhiệm thực hiện chi theo chế độ quy định tài chính hiện hành.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Định kỳ 6 tháng và năm các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thời gian tổng kết Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 vào Quý IV/2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT Lê Văn Bình;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình