Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 108 Quyết định, 63 Thông tư, 22 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo phối hợp ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 09 Thông tư liên tịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

184/BYT-ĐY

06/5/1975

Ban hành Quy chế hành nghề chữa bệnh bằng các phương pháp Đông y

Quản lý hành nghề, Y dược cổ truyền

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/BYT-TT ngày 23/4/1991 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân tộc ban hành theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.

2

Quyết định

186/BYT-QĐ

06/5/1975

Ban hành "Quy chế nghiên cứu thử điều trị lâm sàng"

Khoa học đào tạo, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2007/QĐ-BYT ngày 01/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về thử thuốc trên lâm sàng”.

3

Quyết định

488/BYT-QĐ

01/02/1983

Về việc đào tạo nội trú Bệnh viện và trợ lý y-dược học cơ sở

Khoa học đào tạo

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được các văn bản khác ban hành sau điều chỉnh.

4

Quyết định

937/BYT-QĐ

04/9/1992

Ban hành “Điều lệnh truyền máu”

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế truyền máu.

5

Quyết định

1052/BYT-QĐ

23/10/1992

Ban hành các mẫu Quyết định, Biên bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Thanh tra

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1416/BYT-QĐ ngày 22/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu Quyết định, Biên bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế.

6

Quyết định

446/BYT-QĐ

06/5/1993

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực y dược

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2005/QĐ-BYT ngày 12/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế.

7

Quyết định

646/BYT-QĐ

16/8/1993

Ban hành Quy chế thông tin thuốc phòng và chữa bệnh cho người

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 322/1997/QĐ-BYT ngày 28/02/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế thong tin, quảng cáo thuốc lá và mỹ phẩm dùng cho người.

8

Quyết định

72/BYT-QĐ

24/01/1994

Về việc sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành theo Quyết định số 446/BYT-QĐ ngày 06/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2005/QĐ-BYT  ngày 12/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế.

9

Quyết định

863/BYT-QĐ

05/10/1994

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Y tế

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4224/2003/QĐ-BYT ngày 11/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Y tế

10

Quyết định

488/BYT-QĐ

03/4/1995

Ban hành tạm thời Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

11

Quyết định

517/BYT-QĐ

10/4/1995

Ban hành tạm thời Danh mục thuốc chủ yếu dùng trong bệnh viện không để bệnh nhân tự mua

Khám chữa bệnh, Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2302/2001/QĐ-BYT ngày 19/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh.

12

Quyết định

606/BYT-QĐ

04/5/1995

Ban hành danh mục phạm vi chuyên môn kỹ thuật của các phòng khám hành nghề y tư nhân

Khám chữa bệnh, Quản lý hành nghề

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được các văn bản khác ban hành sau điều chỉnh.

13

Quyết định

371/BYT-QĐ

12/3/1996

Ban hành "Quy chế đánh giá tính an toàn và hiệu lực của thuốc cổ truyền"

Y dược cổ truyền

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2007/QĐ-BYT ngày 01/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về thử thuốc trên lâm sàng”.

14

Quyết định

918/BYT-QĐ

24/5/1996

Về mức chi cho thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập Bệnh viện tư và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

Quản lý hành nghề, Khám chữa bệnh

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được các văn bản khác ban hành sau điều chỉnh.

15

Quyết định

1203/BYT-QĐ

11/7/1996

Ban hành Quy chế đăng ký thuốc

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đăng ký thuốc.

16

Quyết định

1416/BYT-QĐ

22/8/1996

Ban hành các mẫu Quyết định, Biên bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế

Thanh tra

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 686/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế.

17

Quyết định

1419/QĐ-BYT

23/8/1996

Về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã

Trang thiết bị, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 437/2002/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản.

18

Quyết định

2010/BYT-QĐ

28/10/1996

Về việc ban hành “Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm miễn dịch”

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4012/2003/QĐ-BYT ngày 29/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế.

19

Quyết định

2206/BYT-QĐ

20/11/1996

Ban hành Quy chế cấp bằng cấp I, II chuyên khoa sau đại học của ngành y tế

Khoa học đào tạo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

20

Quyết định

2481/BYT-QĐ

18/12/1996

Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 996/2001/QĐ-BYT ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm.

21

Quyết định

2482/BYT-QĐ

18/12/1996

Quy chế cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

22

Quyết định

2557/BYT-QĐ

26/12/1996

Ban hành quy định chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/AIDS

HIV/AIDS

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

23

Quyết định

532/1997/BYT-QĐ

03/3/1997

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm vệ sinh

Y tế dự phòng

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được các văn bản khác ban hành sau điều chỉnh.

24

Quyết định

723/1997/BYT-QĐ

25/4/1997

Sửa đổi Điều 9 Quy chế đăng ký thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 1203/BYT-QĐ ngày 11/7/1996

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được thay thế bởi Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đăng ký thuốc.

25

Quyết định

1153/1997/BYT-QĐ

06/6/1997

Ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét cho tuyến Bệnh viện huyện và tỉnh

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2446/2003/QĐ-BYT ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét”.

26

Quyết định

1154/1997/BYT-QĐ

06/6/1997

Ban hành cuốn Sổ tay hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét cho tuyến xã

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2446/2003/QĐ-BYT ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét”.

27

Quyết định

1370/1997/QĐ-BYT

17/7/1997

Ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu”

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".

28

Quyết định

868/1998/QĐ-BYT

04/4/1998

Về việc ban hành mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế

Thanh tra

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

29

Quyết định

1859/1998/QĐ-BYT

06/8/1998

Ban hành mẫu kiểm dịch trang phục phù hiệu, cờ thẻ kiểm dịch

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 171/2003/QĐ-BYT ngày 13/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

30

Quyết định

3231/1998/QĐ-BYT

17/11/1998

Về việc thông báo tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 986/2002/QĐ-BYT ngày 26/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thông báo tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

31

Quyết định

3629/1998/QĐ-BYT

19/12/1998

Ban hành danh mục các loại mỹ phẩm bắt buộc đăng ký chất lượng tại Bộ Y tế

Dược - Mỹ phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy chế quản lý mỹ phẩm".

32

Quyết định

319/1999/BYT-QĐ

30/01/1999

Ban hành danh mục hàng hóa thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1999

Thực phẩm

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

33

Quyết định

796/1999/QĐ-BYT

23/3/1999

Về việc tặng thưởng Huy chương "Vì sức khoẻ nhân dân "

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4173/2004/QĐ-BYT ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân".

34

Quyết định

2285/1999/QĐ-BYT

28/7/1999

Về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ IV

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT ngày 01/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V.

35

Quyết định

2468/1999/QĐ-BYT

17/8/1999

Ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

36

Quyết định

2575/1999/QĐ-BYT

27/8/1999

Ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế.

37

Quyết định

2727/1999/QĐ-BYT

10/9/1999

Về việc ban hành Mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; Mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến; Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 5090/2003/QĐ-BYT ngày 30/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

38

Quyết định

3016/1999/QĐ-BYT

06/10/1999

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

Dược, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

39

Quyết định

3113/1999/QĐ-BYT

11/10/1999

Về việc ban hành tiêu chuẩn giới hạn vi khuẩn, nấm mốc và phương pháp thử kích ứng trên da

Dược - Mỹ phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm.

40

Quyết định

3114/1999/QĐ-BYT

11/10/1999

Sửa đổi Điều 9 Quy chế đăng ký thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 1203/BYT-QĐ ngày 11/7/1996

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đăng ký thuốc.

41

Quyết định

3649/1999/BYT-QĐ

12/11/1999

Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động bệnh viện

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện.

42

Quyết định

3785/1999/QĐ-BYT

24/11/1999

Ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao để phòng chống nhiễm khuẩn trong các thủ thuật kế hoạch hoá gia đình

Sức khỏe sinh sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2006/QĐ-BYT ngày 31/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao trong các thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình và phá thai an toàn”.

43

Quyết định

4212/1999/QĐ-BYT

30/12/1999

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

44

Quyết định

684/2000/QĐ-BYT

07/3/2000

Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm phòng chống Sốt rét thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT ngày 07/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

45

Quyết định

1010/2000/QĐ-BYT

30/3/2000

Ban hành Danh mục hàng hóa thực phẩm phải đăng ký chất lượng

Thực phẩm

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được các văn bản khác ban hành sau điều chỉnh.

46

Quyết định

1451/2000/QĐ-BYT

08/5/2000

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam

HIV/AIDS

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV.

47

Quyết định

2019/2000/QĐ-BYT

30/6/2000

Quy định tạm thời về vệ sinh thuốc lá điếu

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT ngày 15/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá.

48

Quyết định

3011/2000/QĐ-BYT

28/8/2000

Về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức thi nâng ngạch Bác sỹ lên Bác sỹ chính, Dược sỹ lên Dược sỹ chính

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành y tế.

49

Quyết định

2792/2000/QĐ-BYT

16/9/2000

Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đội Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

50

Quyết định

4009/2000/QĐ-BYT

10/11/2000

Ban hành tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở tiêu chuẩn ngành

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17/06/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn Ngành.

51

Quyết định

4341/2000/QĐ-BYT

27/11/2000

Ban hành các danh mục hoạt chất dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký đối với thuốc trong nước và thuốc nước ngoài

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3460/2002/QĐ-BYT  ngày 17/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài.

52

Quyết định

4546/2000/QĐ-BYT

13/12/2000

Ban hành Danh mục vắc xin, sinh phẩm y học sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam năm 2001

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 339/2002/QĐ-BYT ngày 05/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục các vắc xin, sinh phẩm y học sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2002.

53

Quyết định

09/2001/QĐ-BYT

03/01/2001

Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2006/QĐ-BYT ngày 07/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

54

Quyết định

108/2001/QĐ-BYT

12/01/2001

Ban hành Bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế.

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Thanh tra, văn phòng Bộ Y tế.

55

Quyết định

175/2001/QĐ-BYT

18/02/2001

Ban hành Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm máu phòng lây nhiễm HIV/AIDS

HIV/AIDS

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2005/QĐ-BYT ngày 28/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về viêc ban hành “Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm HIV để bảo đảm an toàn trong truyền máu”.

56

Quyết định

681/2001/QĐ-BYT

07/3/2001

Về việc ban hành bản "Quy định chế độ báo cáo và biểu mẫu báo cáo công tác phòng chống AIDS ngành y tế"

HIV/AIDS

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế báo cáo và biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

57

Quyết định

996/2001/QĐ-BYT

30/3/2001

Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

58

Quyết định

1541/2001/QĐ-BYT

16/5/2001

Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2001

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1452/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2002.

59

Quyết định

1635/2001/QĐ-BYT

25/5/2001

Ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện

Khoa học đào tạo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đào tạo bác sỹ nội trú.

60

Quyết định

2027/2001/QĐ-BYT

30/5/2001

Ban hành quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm".

61

Quyết định

2160/2001/QĐ-BYT

07/6/2001

Ban hành bổ sung các hoạt chất và danh mục hoạt chất dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký đối với thuốc trong nước và thuốc nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 4341/2000/QĐ-BYT ngày 27/11/2000

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3460/2002/QĐ-BYT  ngày 17/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài.

62

Quyết định

2320/2001/QĐ-BYT

19/06/2001

Ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dược, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh.

63

Quyết định

2331/2001/QĐ-BYT

21/06/2001

Ban hành Bản quy định về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004 về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”.

64

Quyết định

986/QĐ - BYT

26/3/2002

Về việc thông báo tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch     

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch.

65

Quyết định

1028/2002/QĐ-BYT

27/3/2002

Về việc ban hành "10 Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2001- 2005"

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006-2010” thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010.

66

Quyết định

1452/2002/QĐ-BYT

25/4/2002

Ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2002

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 707/2003/QĐ-BYT ngày 03/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2003.

67

Quyết định

2149/QĐ-BYT

05/6/2002

Ban hành Quy trình quản lý đầu tư và xây dựng các dự án sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản tập trung thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2006/QĐ-BYT ngày 24/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước.

68

Quyết định

2553/2002/QĐ-BYT

04/7/2002

Ban hành Danh mục chỉ tiêu cơ bản ngành y tế và Danh mục chỉ tiêu cơ bản y tế cơ sở

Kế hoạch tài chính

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế".

69

Quyết định

3460/2002/QĐ-BYT

17/9/2002

Ban hành danh mục hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 6075/2003/QĐ-BYT ngày 24/11/2003 ban hành danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài.

70

Quyết định

4809/2002/QĐ-BYT

03/12/2002

Sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2320/2001/QĐ-BYT ngày 19/6/2001

Dược, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh.

71

Quyết định

5405/2002/QĐ-BYT

31/12/2002

Ban hành Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế Việt Nam

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc đối với các cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc xin và sinh phẩm y tế.

72

Quyết định

181/2003/ QĐ-BYT

14/01/2003

Ban hành Quy trình và Danh mục Thanh tra hành nghề y tư nhân

Thanh tra, Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân.

73

Quyết định

182/2003/QĐ-BYT

14/01/2003

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Răng Hàm Mặt

Tổ chức cán bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

74

Quyết định

707/2003/ QĐ-BYT

03/3/2003

Ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2003

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1143/2004/QĐ - BYT ngày 01/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2004.

75

Quyết định

815/2003/QĐ-BYT

12/3/2003

Về việc ban hành danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT ngày 18/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình.

76

Quyết định

826/2003/QĐ-BYT

13/3/2003

Ban hành danh mục các loại vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 387/2004/QĐ-BYT ngày 12/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2004.

77

Quyết định

888/2003/ QĐ - BYT

19/3/2003

Ban hành Hướng dẫn tạm thời xử trí hội chứng hô hấp cấp tính nặng

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1113/2003/QĐ-BYT ngày 04/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

78

Quyết định

903/2003/ QĐ-BYT

21/3/2003

Bổ sung, sửa đổi mục G phần II của “Hướng dẫn tạm thời xử trí Hội chứng hô hấp cấp tính nặng ban hành kèm theo Quyết định số 888/2003/QĐ-BYT ngày 19/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1113/2003/QĐ-BYT ngày 04/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

79

Quyết định

1928/2003/QĐ-BYT

06/6/2003

Về việc áp dụng “Các thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm của Thái Lan”

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm.          

80

Quyết định

3889/2003/QĐ-BYT

22/7/2003

Ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

81

Quyết định

4351/2003/QĐ-BYT

15/8/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS

Tổ chức cán bộ, HIV/AIDS

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế.

82

Quyết định

4527/2003/QĐ-BYT

27/8/2003

Cho phép áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm của Thái Lan

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm.          

83

Quyết định

6075/2003/QĐ-BYT

24/11/2003

Ban hành Danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4819/2004/QĐ-BYT ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài.

84

Quyết định

6455/2003/QĐ-BYT

22/12/2003

Ban hành Quy chế thử nghiệm lâm sàng thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm y tế

Khoa học đào tạo, Khám chữa bệnh, Dược

Quyết định không có hiệu lực pháp luật do chưa bảo đảm đúng quy định của pháp luật về thủ tục ban hành văn bản.

85

Quyết định

158/2004/QĐ-BYT

19/01/2004

Ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút cúm”

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3422/2004/QĐ-BYT ngày 30/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút.

86

Quyết định

387/2004/QĐ- BYT

12/02/2004

Ban hành Danh mục các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2004

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2005/QĐ-BYT ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các loại vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2005.

87

Quyết định

925/2004/QĐ-BYT

11/3/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế.

88

Quyết định

1143/2004/QĐ - BYT

01/4/2004

Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2004

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2005/QĐ-BYT ngày 18/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2005.

89

Quyết định

1635/2004/QĐ

11/5/2004

Ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT ngày 11/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe.

90

Quyết định

2689/2004/QĐ-BYT

10/8/2004

Ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Sức khoẻ lao động và Môi trường trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

91

Quyết định

3238/2004/QĐ - BYT

16/9/2004

Về việc Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế từ năm 2004 đến năm 2007

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.

92

Quyết định

4819/2004/QĐ-BYT

30/12/2004

Ban hành danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2006/QĐ-BYT ngày 19/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc huỷ bỏ danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài.

93

Quyết định

03/2005/QĐ-BYT

24/01/2005

Ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dược, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

94

Quyết định

05/2005/QĐ-BYT

18/02/2005

Ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2005

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2006/QĐ-BYT ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2006.

95

Quyết định

13/2005/QĐ-BYT

11/4/2005

Về việc ban hành danh mục các loại vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2005

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2006/QĐ-BYT ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài  được Bộ Y tế xem xét để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm 2006.

96

Quyết định

19/2005/QĐ-BYT

05/07/2005

Về việc điều chỉnh kế hoạch triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới và Thực hành tốt bảo quản thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc

Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” và nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

97

Quyết định

37/2005/QĐ-BYT

11/11/2005

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử lý và phòng lây nhiễm Cúm A (H5N1).

98

Quyết định

46/2005/QĐ-BYT

28/12/2005

Gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

Dược - Mỹ phẩm

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

99

Quyết định

47/2005/QĐ-BYT

30/12/2005

Gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005

Dược, Y tế dự phòng

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

100

Quyết định

09/2006/QĐ-BYT

07/02/2006

Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2006

Y tế dự phòng

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

101

Quyết định

14/2006/QĐ-BYT

24/3/2006

Ban hành "Quy trình quản lý các dự án đầu xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước"

Trang thiết bị, Kế hoạch tài chính

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước.

102

Quyết định

17/2006/QĐ-BYT

19/5/2006

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

Dược

Hết hiệu lực pháp luật do hết thời hạn gia hạn tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BYT ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký.

103

Quyết định

31/2006/QĐ-BYT

02/10/2006

Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

Dược

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

104

Quyết định

33/2006/QĐ-BYT

24/10/2006

Về việc ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị

Khám chữa bệnh, Dược

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

105

Quyết định

35/2006/QĐ-BYT

10/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm

Dược - Mỹ phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm.

106

Quyết định

42/2006/QĐ-BYT

28/12/2006

Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

Dược

Văn bản đã hết hiệu lực pháp luật vì thời điểm gia hạn thời hạn hiệu lực của văn bản đã hết do Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam có hiệu lực từ 07/10/2007.

107

Quyết định

13/2007/QĐ-BYT

30/01/2007

Về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm

Dược - Mỹ phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm.

 

2. Quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Lý do hết hiệu lực

108

Quyết định

19/2001/QĐ-QLD

27/4/2001

Ban hành Quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam.

Dược - Mỹ phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy chế quản lý mỹ phẩm"

 

3. Thông tư của Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

01/BYT-TT

07/01/1988

Hướng dẫn việc xếp lương độc hại  cho hộ lý và công nhân giặt quần áo bệnh nhân, sản phụ

Tổ chức cán bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

2

Thông tư

19/BYT-TT

26/7/1988

Quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài

Khám chữa bệnh, Kế hoạch tài chính

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

3

Thông tư

23/BYT-TT

19/9/1988

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ nhân viên y tế làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình

Tổ chức cán bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

4

Thông tư

25/BYT-TT

5/12/1989

Chế độ lương và phụ cấp đối với Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện, quận, thị xã

Tổ chức cán bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

5

Thông tư

11/BYT-TT

23/4/1991

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân tộc ban hành theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Y dược cổ truyền

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền.

6

Thông tư

05/BYT-TT

15/5/1993

Hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT)

Y dược cổ truyền

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền.

7

Thông tư

13/BYT-TT

27/11/1993

Hướng dẫn tạm thời xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

8

Thông tư

07/BYT-TT

30/4/1994

Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/1999/TT-BYT ngày 31/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y.

9

Thông tư

08/BYT-TT

02/5/1994

Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền dân tộc tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền.

10

Thông tư

14/BYT-TT

01/8/1994

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 111/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường nhập khẩu phi mậu dịch

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/TT-BYT ngày 02/07/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg ngày 07/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

11

Thông tư

21/BYT-TT

02/12/1994

Hướng dẫn việc xếp hạng các viện không có giường bệnh trong ngành y tế

Tổ chức cán bộ, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

12

Thông tư

22/BYT-TT

29/12/1994

Hướng dẫn việc đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh tại Việt Nam

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2001/TT-BYT ngày 22/5/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

13

Thông tư

18/BYT-TT

20/12/1995

Hướng dẫn 1 số điều của Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn

Dược

Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn ban hành kèm theo Quyết định số 488/BYT-QĐ ngày 03/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã hết hiệu lực pháp luật.

14

Thông tư

01/1998/TT-BYT

21/01/1998

Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề dược tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2002/TT-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược.

15

Thông tư

12/1999/TT-BYT

24/6/1999

Hướng dẫn pha chế dịch truyền trong bệnh viện

Khám chữa bệnh, Dược

Nội dung của văn bản không còn phù hợp.

16

Thông tư

13/1999/TT-BYT

06/7/1999

Hướng dẫn thực hiện pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực y học cổ truyền

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

17

Thông tư

15/1999/TT-BYT

31/7/1999

Về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2000/TT-BYT ngày 29/12/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề y tư nhân.

18

Thông tư

02/2000/TT-BYT

21/02/2000

Về việc hướng dẫn kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2002/TT-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược.

19

Thông tư

07/2000/TT-BYT

20/04/2000

Thông tư hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

Dược

Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản.

20

Thông tư

10/2000/TT-BYT

12/5/2000

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2002/TT-BYT ngày 30/05/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ VI.

21

Thông tư

11/2000/TT-BYT

22/5/2000

Hướng dẫn xuất, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2000

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn xuất, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 -2005.

22

Thông tư

12/2000/TT-BYT

22/5/2000

Hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người năm 2000

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005.

23

Thông tư

13/2000/TT-BYT

29/5/2000

Về việc hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế theo danh mục quản lý chuyên ngành năm 2000

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2001/TT-BYT ngày 27/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001 – 2005.

24

Thông tư

17/2000/TT-BYT

27/09/2000

Hướng dẫn đăng ký các sản phẩm thuốc dưới dạng thuốc - thực phẩm

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2001/TT-BYT ngày 11/9/2001 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc - thực phẩm.

25

Thông tư

19/2000/TT-BYT

24/11/2000

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề y dược.

26

Thông tư

20/2000/TT-BYT

28/11/2000

Về việc hướng dẫn xét cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền để đăng ký kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kinh doanh thuốc y học cổ truyền

Quản lý hành nghề, Y dược cổ truyền

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề y dược.

27

Thông tư

21/2000/TT-BYT

29/12/2000

Hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề y tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

28

Thông tư

01/2001/TT - BYT

19/01/2001

Về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dược

Quản lý hành nghề, Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề y dược.

29

Thông tư

03/2001/TT-BYT

16/02/2001

Về việc hướng dẫn kinh doanh trang thiết bị y tế

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2002/TT-BYT ngày 13/12/2002 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.

30

Thông tư

06/2001/TT-BYT

23/04/2001

Thông tư hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001 - 2005

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số  07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu và xuất khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đến hết năm 2005.

31

Thông tư

08/2001/TT-BYT

27/4/2001

Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2002/TT-BYT ngày 30/05/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002 - 2005.

32

Thông tư

09/2001/TT-BYT

21/5/2001

Hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế.

33

Thông tư

10/2001/TT-BYT

22/05/2001

Hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam

Quản lý chung, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

34

Thông tư

13/2001/TT-BYT

18/6/2001

Hướng dẫn xuất, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế.

35

Thông tư

18/2001/TT-BYT

02/08/2001

Về việc sửa đổi Điều 5, Điều 7 Thông tư số 01/2001/TT-BYT ngày 19/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế  hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm.

Dược, Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề y dược.

36

Thông tư

20/2001/TT-BYT

11/09/2001

Hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc - thực phẩm

Thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số  08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng.

37

Thông tư

21/2001/TT-BYT

28/09/2001

Hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề khám, chữa bệnh dân lập

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

38

Thông tư

22/2001/TT-BYT

15/11/2001

Hướng dẫn mức chi phí cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

Khám chữa bệnh,  Kế hoạch tài chính

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25/02/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn mức giá và nội dung chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

39

Thông tư

02/2002/TT-BYT

18/04/2002

Hướng dẫn tuyển sinh đại học y dược hệ tập trung 4 năm 2002

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

40

Thông tư

03/2002/TT-BYT

21/05/2002

Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo cử nhân và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ vừa học vừa làm năm 2002

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

41

Thông tư

04/2002/TT-BYT

29/05/2002

Hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề y dược

Quản lý hành nghề, Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

42

Thông tư

05/2002/TT-BYT

30/5/2002

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú lần thứ VI

Quản lý chung

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2007/TT-BYT ngày 06/6/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

43

Thông tư

06/2002/TT-BYT

30/5/2002

Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế.

44

Thông tư

08/2002/TT-BYT

20/06/2002

Hướng dẫn việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam

Y dược cổ truyền

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2004/TT–BYT ngày 14/9/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

45

Thông tư

09/2002/TT-BYT

02/7/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg ngày 07/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2007/TT-BYT ngày 17/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

46

Thông tư

10/2002/TT-BYT

04/7/2002

Hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược

Dược, Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân và Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

47

Thông tư

11/2002/TT-BYT

08/7/2002

Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

48

Thông tư

13/2002/TT-BYT

13/12/2002

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế

Trang thiết bị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

49

Thông tư

01/2003/TT-BYT

12/3/2003

Về mức chi phí cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

Khám chữa bệnh, Kế hoạch tài chính

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25/02/2004 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn mức giá và nội dung chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

50

Thông tư

03/2003/TT-BYT

31/3/2003

Hướng dẫn tuyển sinh Đại học Y-Dược hệ tập trung 4 năm, năm học 2003-2004

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

51

Thông tư

04/2003/TT-BYT

24/4/2003

Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Cử nhân và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm, Năm học 2003 - 2004

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

52

Thông tư

06/2003/TT-BYT

15/5/2003

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế.

53

Thông tư

01/2004/TT - BYT

06/01/2004

Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân và Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

54

Thông tư

03/2004/TT-BYT

03/03/2004

Hướng dẫn xếp hạng bệnh viện

Tổ chức cán bộ, Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

55

Thông tư

04/2004/TT-BYT

09/4/2004

Hướng dẫn tuyển sinh đại học y - dược hệ tập trung 4 năm - Năm 2004

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

56

Thông tư

05/2004/TT - BYT

19/4/2004

Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo cử nhân và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ vừa học vừa làm - Năm 2004

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

57

Thông tư

07/2004/TT - BYT

31/5/2004

Hướng dẫn việc nhập khẩu và xuất khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đến hết năm 2005

Dược - Mỹ phẩm

Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

58

Thông tư

09/2004/TT - BYT

14/9/2004

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT - BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2007/TT - BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân và Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

59

Thông tư

06/2005/TT-BYT

12/4/2005

Hướng dẫn tuyển sinh đại học y - dược hệ tập trung 4 năm - Năm 2005

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

60

Thông tư

07/2005/TT-BYT

09/3/2005

Hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT- BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Quản lý hành nghề

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

 

61

Thông tư

12/2005/TT-BYT

12/4/2005

Hướng dẫn tuyển sinh đại học y - dược hệ tập trung 4 năm - Năm 2005

Khoa học đào tạo

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

62

Thông tư

13/2005/TT-BYT

21/4/2005

Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Đại học và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Đại học Y tế công cộng hệ vừa học vừa làm - Năm 2005

Khoa học đào tạo

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2006/TT-BYT ngày 29/3/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Đại học và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Đại học Y tế công cộng hệ vừa học vừa làm.

63

Thông tư

19/2005/TT-BYT

19/7/2005

Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc đối với các cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc xin và sinh phẩm y tế.

 

4. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị

10/BYT-CT

27/3/1976

Tăng cường công tác nghiên cứu, sản xuất thuốc mới từ dược liệu trong nước

Dược, Khoa học đào tạo

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

2

Chỉ thị

20/BYT-CT

18/7/1985

Nâng cao chất lượng thuốc chữa bệnh

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

3

Chỉ thị

02/BYT-CT

13/01/1986

Về việc phòng và chống thuốc giả

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

4

Chỉ thị

28/BYT-CT

07/11/1988

Về việc phòng và chống thuốc giả

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

5

Chỉ thị

21/BYT-CT

03/11/1990

Tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

6

Chỉ thị

02/BYT-CT

27/02/1992

Nhập khẩu thuốc sốt rét và cắt giảm lượng nhập một số sản phẩm thuốc viên đã sản xuất trong nước

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

7

Chỉ thị

03/1997/BYT-CT

25/02/1997

Chấn chỉnh công tác cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc tại bệnh viện

Dược

Nội dung văn bản không còn phù hợp.

8

Chỉ thị

10/1998/CT-BYT

28/12/1998

Về việc thông tin, báo cáo dịch

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch.

9

Chỉ thị

03/2002/CT-BYT

06/05/2002

Về công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2002

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

10

Chỉ thị

02/2003/CT-BYT

15/9/2003

Về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

11

Chỉ thị

01/2004/CT-BYT

05/01/2004

Về việc nâng cao y đức và chất lượng các dịch vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân 2004

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

12

Chỉ thị

03/2004/CT-BYT .

24/3/2004

Về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Y tế dự phòng

Bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 05/2006/CT-BYT ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

13

Chỉ thị

06/2004/CT-BYT

26/8/2004

Về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEM 5

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

14

Chỉ thị

08/2004/CT-BYT

21/10/2004

Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút

Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng

Được thay thế bởi Chỉ thị số 02/2005/CT-BYT ngày 19/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1).

15

Chỉ thị

01/2005/CT-BYT

19/01/2005

Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu 2005

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

16

Chỉ thị

03/2005/CT-BYT

09/5/2005

Về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa năm 2005

Y tế dự phòng, Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

17

Chỉ thị

01/2006/CT-BYT

12/01/2006

Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất 2006

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

18

Chỉ thị

02/2006/CT-BYT

17/02/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường thuốc năm 2006

Dược

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

19

Chỉ thị

03/2006/CT-BYT

24/3/2006

Về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

20

Chỉ thị

04/2006/CT-BYT

15/5/2006

Về việc triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2006

Y tế dự phòng

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

21

Chỉ thị

01/2007/CT-BYT

15/01/2007

Về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007

Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

22

Chỉ thị

02/2007/CT-BYT

08/5/2007

Về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007

Y tế dự phòng, Quản lý chung

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, PHỐI HỢP BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư liên bộ

13/TTLB-BYT-BQP

13/10/1992

Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng

Quy định việc khám sức khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, tiêu chuẩn sức khoẻ và giám định sức khoẻ để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 14/2006 /TTLT-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2

Thông tư liên bộ

14/TTLB-BYT-BQP

04/12/1993

Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng

Sửa đổi bổ sung Thông tư  liên Bộ số 13/TTLB ngày 13/10/1992

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 14/2006 /TTLT-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3

Thông tư liên bộ

08/TTLB-BYT-BNV

20/4/1995

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về số lượng cán bộ y tế cơ sở

Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế  - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

4

Thông tư liên bộ

07/TTLB-YT-KHCN

01/7/1996

Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa

Quản lý chung

Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã được các văn bản khác điều chỉnh.

5

Thông tư liên bộ

12/1997/TTLB-BYT-BQP

20/10/1997

Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng

Sửa đổi bổ sung Thông tư  liên Bộ số 13/TTLB ngày 13/10/1992

Khám chữa bệnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số liên tịch 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

6

Thông tư liên tịch

04/2001/TTLT-YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN

14/3/2001

Bộ Y tế, Bộ Thương mại, Bộ Văn hóa - Thông tin, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Sức khỏe sinh sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN ngày 25/8/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Thương mại, Bộ Văn hóa Thông tin và Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.

7

Thông tư liên tịch

08/2003/TTLT/BYT-BTC

25/07/2003

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc kê khai giá thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người

Dược, Kế hoạch tài chính

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

8

Thông tư liên tịch

22/2005/TTLT-BYT-BTC

24/8/2005

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Bảo hiểm y tế

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính h­­ướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

9

Thông tư liên tịch

20/2005/TTLT-BYT-BTC

27/7/2005

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Kế hoạch tài chính, Dược

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 31/2008/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 31/2008/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/08/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
  • Ngày công báo: 22/09/2008
  • Số công báo: Từ số 527 đến số 528
  • Ngày hiệu lực: 07/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản