Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung
(Đ/c: 160A Phan Chu Trinh, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-2019 ngày 31/5/2019 của Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

- Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản này.”

- Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm Clinker từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2016 và đề nghị hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu nêu trên vào tháng 9/2018 thì áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Clinker xuất khẩu và quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Đề nghị Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thạch cao Miền Trung được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy