Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 78733/CT-TTHT ngày 16/10/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về thuế GTGT đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 827/TCT-CS ngày 10/03/2015 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Công ty TNHH ABB và công văn số 4185/TCT-CS ngày 29/10/2018 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH ABB và Công ty TNHH PNA (bản photocophy công văn đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu công văn số 827/TCT-CS ngày 10/03/2015, công văn số 4185/TCT-CS ngày 29/10/2018 nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy