Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/TCT-KK
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020.

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 298/CT-TTHT ngày 31/01/2020 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xử lý thuế GTGT được Kho bạc khấu trừ 2% đối với công trình ngoại tỉnh và công văn số 349/CTCP-PTC ngày 13/9/2019 của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 (Công ty) về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh.

Căn cứ Khoản 3, Điều 1, Luật số 106/2013/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Điểm đ, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Khoản 3, Điều 28, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về địa điểm và thủ tục nộp thuế;

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ; Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-PTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 272/TCT-KK ngày 20/01/2017 về việc thuế GTGT trả lời Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng và công văn số 4296/TCT-CS ngày 05/11/2018 về việc thuế GTGT trả lời Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Đề nghị Cục Thuế, Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế, Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Phi Vân Tuấn (để b/c)
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải