Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 10922/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD (địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, tỉnh Quảng Ngãi) về việc không phát sinh doanh thu, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ phát sinh hoạt động đầu tư thủy điện có phải kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD gửi kèm theo Công văn số 10922/VPCP-ĐMDN nêu trên:

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng. Công ty được thành lập vào tháng 01/2014 đã đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ với cơ quan Thuế, từ đó đến nay chưa phát sinh doanh thu. Tháng 02/2014, Công ty được cấp phép thực hiện dự án đầu tư thủy điện.

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5 Công văn số 4943/TCT-KK ngày 13/11/2015 về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“- Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.”

Theo các quy định trên, trường hợp Công ty không phát sinh doanh thu, không có sản xuất kinh doanh, chỉ phát sinh hoạt động đầu tư thủy điện thì có phải kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT không?

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về nguyên tắc tính thuế, khai thuế:

“c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này;”

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) về hồ sơ khai thuế GTGT áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD đã thành lập và đăng ký áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (kể cả trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế trong kỳ tính thuế) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 10 và điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014).

Trường hợp Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thủy điện thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DHD được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà