Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 95769/CT-TTHT ngày 23/12/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4123/TCT-CS ngày 11/10/2019 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Công ty CP Năng Lượng Hồng Phong 1, công văn số 4468/TCT-CS ngày 01/11/2019 trả lời Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Công ty cổ phần Năng lượng DT3 (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy