Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4339/CNTPHCM-TCHC ngày 30/12/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đề nghị chấm dứt hoạt động hoàn thuế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh về việc chấm dứt hoạt động hoàn thuế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành lựa chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế tại sân bay này.

Để việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện việc hoàn thuế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho đến khi Bộ Tài chính lựa chọn được ngân hàng thương mại khác thay thế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam biết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ngân hàng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái