Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4673/CT-TTKT1 ngày 14/8/2019 về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì dệt PP - An Vinh của Công ty CP nhựa bao bì An Vinh, MST 0801235451. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 36 Luật Đầu tư (Luật số 67/2014/QH13) ngày 26/11/2014:

Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Theo các căn cứ nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 4673/CT-TTKT1 ngày 14/8/2019: Trường hợp Cục Thuế tỉnh Hải Dương xác định Dự án nhà máy sản xuất bao bì dệt PP - An Vinh thuộc trường hợp và đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Cục Thuế tỉnh Hải Dương xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu) đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế để xem xét giải quyết hoàn thuế cho chủ đầu tư là Công ty CP nhựa bao bì An Vinh theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà