Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8282/CT-TTKT2 ngày 28/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ Điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 13/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 8282/CT-TTKT2 ngày 28/10/2019, Cục Thuế xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời VSP Bình Thuận II phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động), nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ, điều kiện hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì xem xét, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà