Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5319/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Trả lời công văn số 1109/2020/CV-TPB-TM của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và số 0805/CV-FITB ngày 08/5/2020 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thì điều kiện, thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

- Điều kiện: Là Ngân hàng thương mại được hoạt động ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

- Thủ tục lựa chọn: Ngân hàng thương mại nộp cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan): Công văn đăng ký tham gia đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, có các thông tin về chữ ký số của Ngân hàng thương mại bao gồm số định danh chứng thư số, tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số, tên người được cấp chứng thư số, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực, khóa công khai; Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng thương mại được hoạt động ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận “sao y” của Ngân hàng thương mại.

Do đó đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 92/2019/TT-BTC. Hồ sơ bổ sung xin được nhận lại trước ngày 20/8/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng