Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/TCHQ-TXNK
v/v triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hà Nội;
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Hiện nay, Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (Hệ thống) chưa đáp ứng được yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Thông tư 92/2019/TT-BTC. Trong thời gian chờ hoàn thiện Hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thực hiện Khoản 13 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 72/2014/TT-BTC:

Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa. Việc kiểm tra thực hiện như sau:

a) Đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng giữa thông tin ghi trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh với thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và các quy định về hàng hóa được hoàn thuế quy định tại Điều 11 Thông tư 72/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC.

b) Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế theo nguyên tắc quản lý rủi ro;

c) Ghi kết quả kiểm tra; xác định mặt hàng, tính số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn theo quy định tại Điều 12 Thông tư 72/2014/TT-BTC; ký, đóng dấu xác nhận đã kiểm tra vào hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

d) Cập nhật thông tin về người nước ngoài, số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.

2. Thực hiện khoản 14 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Thông tư số 72/2014/TT-BTC:

Ngân hàng thương mại thực hiện:

a) Kiểm tra thẻ lên tàu bay/tàu biển; hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra, đóng dấu xác nhận;

b) Ghi số hiệu, ngày tháng chuyến bay/chuyến tàu vào hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

c) Trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài theo số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn do cơ quan hải quan tính ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, đồng thời ký tên, đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế cho người nước ngoài lên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

d) Trả lại người nước ngoài thẻ lên tàu bay/tàu biển;

đ) Lưu trữ hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo với các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để thực hiện);
- Vụ CST, Vụ PC, KBNN (để biết);
- Cục CNTT và TKHQ (để theo dõi);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng