Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành
(113/89 Đường An Dương Vương, KP.3, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/VBLT-2019 ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH TM Xây dựng Lê Thành về chính sách thuế đối với nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 17/10/2019 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4216/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chính sách thuế đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy