Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/TCT-KK
V/v xử lý số tiền phạt nộp NSNN của Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khu vực KKN giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Ngày 09/01/2020, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/CT-KK ngày 03/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc hoàn tiền nộp nhầm vào NSNN của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).”

Căn cứ quy định tại Khoản 2(b) Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính:

“b) Trường hợp hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý: Quy trình, thủ tục hoàn trả được thực hiện như sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả (cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan ra quyết định thu) có trách nhiệm đối chiếu nội dung hồ sơ đề nghị hoàn trả với các chứng từ thu NSNN của khoản đã nộp trước đó (nhận bản sao chứng từ nộp tiền vào KBNN đối chiếu với bản chính), nếu phù hợp thì lập lệnh hoàn trả khoản thu NSNN, chuyển cho KBNN nơi đã thu NSNN để thực hiện hoàn trả cho người nộp NSNN.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả, KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả với chứng từ nộp tiền trước đó, nếu phù hợp thì làm thủ tục hoàn trả cho người được hoàn trả; nếu không phù hợp, thì đề nghị người được hoàn trả hoặc cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn chỉnhˮ.

Căn cứ các quy định pháp luật, trường hợp Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 đã nộp khoản tiền phạt do nhà thầu vi phạm chậm tiến độ thi công vào ngân sách nhà nước theo Quyết định phạt số 852/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh ra quyết định xử phạt thì khoản tiền phạt nêu trên là khoản nộp NSNN không thuộc phạm vi trực tiếp quản lý của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Việc Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 nộp nhầm số tiền phạt nêu trên nay đề nghị hoàn trả lại không thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quyết định thu để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn