Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Daikin Air Contioning (Việt Nam)
(Tầng 14-15, 201-203 Cách mạng tháng tám, Phường 4, Quận 3, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số I0801/O7C-CV ngày 09/9/2019 của Công ty Cổ phần Daikin Air Contioning (Việt Nam) về chính sách thuế đối với quà tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác;

Căn cứ Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế;

Căn cứ các quy định trên, ngày 13/6/2019 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 6058/CT-TTHT trả lời Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6058/CT-TTHT ngày 13/6/2019 nêu trên và theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhân viên Công ty cổ phần Air Contioning Việt Nam tham gia du lịch cùng với đại diện khách hàng doanh nghiệp thì tùy theo tính chất chuyến đi là công tác hay lợi ích được hưởng từ người sử dụng lao động để xác định thu nhập chịu thuế TNCN phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Daikin Air Contioning (Việt Nam) được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy