Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/TCHQ-PC
V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số cơ quan Hải quan địa phương phản ánh vướng mắc về chế tài xử phạt đối với hàng hóa nhập khẩu không có nhãn hoặc có nhãn nhưng không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tiếp theo Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn như sau:

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có nhãn theo quy định pháp luật, cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP) để xử phạt; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Nghị định này, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

- Trường hợp trên nhãn hàng hóa nhập khẩu không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP , cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 31, Điều 37 và khoản 4 Điều 42 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xử phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý (để p/hợp);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành