Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngày 31/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Nội dung Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT quy định về nuôi dưỡng, tiếp nhận, bảo quản, xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng từ khi tạm giữ đến khi xử lý theo phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc quyết định xử lý vật chứng. Do đó, để triển khai có hiệu quả Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT , Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ;

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT cho người khai hải quan, người nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành