×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 617/TCHQ-GSQL
V/v cảnh báo thủ đoạn nhập lậu mặt hàng khí N2O

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình quản lý về hải quan đối với mặt hàng Dinitơ monoxit (công thức hóa học N2O), Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo thủ đoạn nhập lậu mặt hàng khí N2O của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông qua phương thức mới đó là doanh nghiệp trà trộn nhập khẩu khí N2O với các loại khí công nghiệp khác để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan; Để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi nhập lậu mặt hàng khí N2O sử dụng sai mục đích làm “bóng cười” gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu mặt hàng khí N2O sử dụng không đúng với mục đích đã kê khai hải quan hoặc khai báo không đúng tên hàng (khai khí công nghiệp khác, không phải là khí N2O) nhằm trốn tránh việc thực hiện các quy định về quản lý hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ, trong đó lưu ý kiểm tra chặt chẽ đối với doanh nghiệp nhập khẩu các loại bình chứa khí công nghiệp hoặc nhập khẩu các mặt hàng khí công nghiệp; Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan đóng trên địa bàn trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như: công an, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường...để nắm bắt tình hình các doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, cập nhật thông tin các thủ đoạn mới; áp dụng nghiêm các biện pháp xử lý vi phạm khi phát hiện mặt hàng khí N2O nhập lậu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục Hóa chất - Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng (thay trả lời công văn số 17970/HQHP-KS);
- Cục, Vụ: QLRR, ĐTCBL, KTSTQ, PC;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành