Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2601/TCHQ-PC
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 4836/HQHP-CBL&XLVP ngày 14/4/2020 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng rà soát hồ sơ, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6b, Điều 6c, Điều 6d Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung tại khoản 9, 10, 11 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ- CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ); Điều 6 Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành