Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 1299/HQQB-NV ngày 20/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2018 theo kế hoạch đối với Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Thành Vinh - MST 3101032483, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tạm ngừng kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc lùi thời gian kiểm tra Báo cáo quyết toán đến năm 2020 khi Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Thành Vinh hoạt động trở lại. Ngoài ra, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình rút kinh nghiệm trong công tác thu thập thông tin, rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp phải kiểm tra Báo cáo quyết toán để báo cáo Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân