Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 208/HQTTH-NV ngày 05/3/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về việc kê khai sai mã loại hình hàng hóa đã xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về đối tượng chịu thuế;

Căn cứ theo khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuĐiều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu mã loại hình không được khai bổ sung.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với 01 tờ khai xuất khẩu Công ty đã khai sai mã loại hình của một phần hàng hóa thì không được khai bổ sung mã loại hình và sản phẩm xuất khẩu của loại hình sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu.

Trên cơ sở báo cáo tại công văn số 208/HQTTH-NV của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, đối chiếu các chứng từ trong hồ sơ gửi kèm thì Tổng cục Hải quan nhận thấy một số số liệu còn chưa phù hợp (VD: để cắt cùng một lượng 2.800 tá bán thành phẩm nhưng lượng nguyên liệu vải xuất kho thể hiện trên các phiếu kiểm soát lô hàng cắt + nhập kho thành phẩm của các lô hàng cho các lô ct khác nhau; lượng bán thành phm nhập kho th hiện trên phiếu kiểm soát lô hàng cắt + nhập kho thành phẩm của lô cắt 122626 và 122642 là 2.780 tá, ít hơn số lượng bán thành phẩm xuất kho thể hiện trên Materials Picklist là 2.800 tá...); Tuy nhiên, trong Biên bản làm việc ngày 19/02/2021 thì Chi cục Hải quan Thủy An chưa ghi nhận các số liệu chưa phù hợp nêu trên.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Thu thập, phân tích thông tin để thực hiện kiểm tra sau thông quan hoặc đưa vào danh sách đề xuất doanh nghiệp phải kiểm tra báo cáo quyết toán trong năm 2021 đối với Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế.

2. Đối với hàng hóa thuộc tờ khai kê khai sai mã loại hình nêu tại công văn số 208/HQTTH-NV, khi kiểm tra phải thể hiện rõ tính phù hợp về số liệu giữa: lượng nguyên liệu vải nhập khẩu xuất kho cho các lô cắt bán thành phẩm của hàng xuất SXXK với lượng vải thực tế sử dụng để cắt; lượng bán thành phẩm nhập kho sau khi cắt với lượng bán thành phẩm xuất kho để may thành sản phẩm; lượng sản phẩm nhập kho với lượng sản phẩm xuất khẩu và lượng sản phẩm tồn kho,... Ngoài ra, kết quả kiểm tra chỉ rõ quá trình quản lý, theo dõi và thực trạng nhập - xuất - tồn của hàng hóa xuất khẩu và của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai xuất khu kê khai sai mã loại hình có đúng quy định không? sản phẩm xuất khẩu có đúng mã HS, tên gọi như khai báo trên tờ khai xuất khẩu hay không? Trường hợp kết quả kiểm tra xác định được rõ là hàng hóa thuộc tờ khai kê khai sai mã loại hình nêu tại công văn số 208/HQTTH-NV được kê khai đúng và được theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu phù hợp với mã loại hình doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai mã loại hình để trốn thuế, gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình để làm các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán và thực hiện quản lý hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thàn
h (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC
GSQL VỀ HQ

Âu Anh Tuấn