Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/TCHQ-GSQL
V/v kiến nghị của Hộ kinh doanh Lê Bích Phượng

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV XNK Lê Bích Phượng
(Đ/c: Ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, TX. Hồng Ngự, T. Đồng Tháp)

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị xử lý kiến nghị của Hộ kinh doanh Lê Bích Phượng (nay là Công ty TNHH TMDV XNK Lê Bích Phượng) về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ thông báo tại công văn số 7331/VPCP-ĐMDN ngày 16/8/2019. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến vướng mắc của Công ty TNHH TMDV XNK Lê Bích Phượng, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp là đơn vị trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, kiểm tra nội dung vướng mắc và có văn bản trả lời Công ty.

Ngày 29/8/2019, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp đã có công văn số 1424/HQĐT-NV hướng dẫn Công ty TNHH TMDV XNK Lê Bích Phượng thực hiện thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Chính phủ.

2. Ngoài ra, đối với vướng mắc về hiệu lực của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thì: Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

- Theo điểm 8 Nghị quyết 162/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018 thì: Về thời hạn thực hiện quy định v nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng quy định Khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 15/6/2019 - ngày Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành thì Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không còn giá trị hiệu lực.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TMDV XNK Lê Bích Phượng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Phòng TM-CN Việt Nam (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Đồng Tháp (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành