Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu qun áo bảo hộ dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
(Đ/c: 46 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và hân hạnh phúc đáp công hàm số 12/2020 ngày 03/02/2020 của Đại sứ quán về việc xuất khẩu mặt hàng quần áo bảo hộ dùng trong y tế như sau:

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì mặt hàng quần áo bảo bộ dùng trong y tế khi xuất khẩu không phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. Do vậy, đề nghị Đại sứ quán thông báo tới đơn vị xuất khẩu liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang để làm thủ tục xuất khẩu theo quy định của pháp luật về Hải quan.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trả lời để Đại sứ quán được biết và gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành