Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/TCHQ-TVQT
V/v triển khai Chthị số 01

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện quy định tại điểm 4 mục II Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc trang bị dụng cụ, phương tiện để phục vụ cho cán bộ, công chức hải quan cửa khẩu đảm bảo an toàn trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Yêu cầu: Thủ trưởng đơn vị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xác định chủng loại các loại dụng cụ, phương tiện cần trang bị cho cán bộ, công chức hải quan cửa khẩu nhằm đảm bảo phòng chống được dịch bệnh nhưng đảm bảo nguyên tắc việc trang bị phải tiết kiệm, hiệu quả.

Các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được Tổng cục Hải quan cấp để thực hiện việc mua sắm nêu trên. Tổng cục Hải quan sẽ giao bổ sung kinh phí cho đơn vị vào đợt giao dự toán gần nhất.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo):
- Cục GSQL về HQ;
- Cục ĐTCBL;
- VPTC;
- Lưu: VT, TVQT (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Viết Nghị