×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ NNPTNT.

Trả lời công văn số 07/DALN-KfW8 ngày 02/01/2020 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đăng ký xe ô tô từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp Giấy phép nhập khẩu xe ô tô viện trợ không hoàn lại:

Hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng phải xác nhận viện trợ theo quy định của Bộ Tài chính. Cơ quan Hải quan căn cứ Tờ khai xác nhận viện trợ và hồ sơ liên quan để giải quyết thủ tục hải quan, (cơ quan hải quan không có thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu).

2. Về việc xác nhận, đóng dấu lên tờ khai hải quan nhập khẩu:

Đề nghị Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu để được xem xét giải quyết theo hướng dẫn tại công văn số 5259/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CSGT - Bộ Công an (để p/h);
- Cục HQTP Hải Phòng (để t/h);
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành