Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/TCHQ-TXNK
V/v trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2.
(Đ/c: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 206/DL2-XNK và số 207/DL2-XNK ngày 13/01/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng “UMETAC 150” và “UMETAC 300”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018:

Tại Mục 16 Đơn đề nghị của Công ty không ghi thời gian dự kiến nhập khẩu và không xác nhận thông tin về việc mặt hàng có thuộc trường hợp đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước hay không. Ngoài ra tại Mục số 13 thông tin điền chưa đầy đủ.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 biết và và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - L. Anh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương