Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hoàng Sơn Fly ash and cement CN Phía Nam.
(Lô C.01A, Đường s 3, Khu công nghiệp Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cn Giuộc, tỉnh Long An, VN)

Tng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 06112019/CV-HS ngày 6/11/2019 của Công ty cổ phần Hoàng Sơn Fly ash and cement CN Phía Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan v thủ tục hải quan, kim tra, giám sát, kim soát hải quan, có hiệu lực từ 05/6/2018:

“2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khu, nhập khu lô hàng;”

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do t chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC trích dẫn trên. Cụ thể: tại mục 18 catalogued và hình ảnh, Công ty đánh dấu có. Tuy nhiên trong hồ sơ xác định trước mã số lại không có hình ảnh và catalogued đính kèm.

Mu hàng của Công ty gửi kèm đơn xác định trước mã số chỉ có một mẫu. Việc lấy mẫu hàng hóa phải căn cứ theo quy định tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung tài liệu và mẫu hàng theo các quy định dẫn trên trước ngày 9/3/2020. Quá thời hạn nêu trên, Tổng cục Hải quan sẽ hiểu Công ty không còn nhu cầu xác định trước mã số cho mặt hàng.

Tng cục Hải quan thông báo đ Công ty biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-D.Linh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương