Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3119/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh.
(Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Mua hàng - Chuỗi cung ứng, Công ty cổ phần Diana Unicharm, KCN Vĩnh Tuy, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số 1105-1/UC2020 ngày 11/05/2020 của Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Mặt hàng tại đơn xác định trước mã số theo mô tả của Công ty là mặt hàng có 100% bột giấy được liên kết với nhau và ép thành dạng tấm, không có thông tin tráng phủ. Tuy nhiên tại hồ sơ kèm theo là tài liệu mặt hàng giấy silicon MG paper K55/30GSM.

Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/ cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương