Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5652/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế V-Star.
(Địa chỉ: 11 Bis Phan Ngữ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV0108/2020 ngày 17/8/2020 của Công ty Cổ phần Quốc tế V-Star về việc xin hướng dẫn phân loại 04 mặt hàng dự kiến nhập khẩu có tên là “Mushroom Sweet; Mushroom Sweet +; Mushroom Plus; Sante Strong”. Kèm theo công văn là tài liệu liên quan đến 04 mặt hàng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015:

Trường hợp Công ty đề nghị tư vấn mã HS cho hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản dẫn trên. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Quốc tế V-Star biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, PL - Uyên (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương