Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/TCHQ-TXNK
V/v đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam.
(Lô XN
01, KCN Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn đề nghị xác định trước mã số: số EVPC/XDTMS/2004283_R1 đề ngày 28/4/20; số EVPC/XDTMS/2004281_R1 đề ngày 27/8/2020; số EVPC/XDTMS/2004282_R1 đề ngày 27/8/2020 của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam (Công ty) đối với các mặt hàng có tên thương mại Que hàn thép không gỉ TG 2594; Dây hàn MG 2594 và Dây hàn MG 316L. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan quy định: “Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan là cơ sở để khai hải quan khi làm thủ tục hải quan...”

Qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy Công ty đã đăng ký mở nhiều tờ khai đối với mặt hàng tương tự, có cùng ký, mã hiệu, chủng loại, khai báo là Que hàn thép không gỉ TG 2594, Dây hàn MG 2594 và Dây hàn MG 316L, mã số 8311.90.00 (nhóm 83.11 gồm Dây, que, ống, tấm, điện cực và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại cơ bản hoặc carbide kim loại, được bọc, phủ hoặc có lõi bằng chất trợ dung, loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc carbide kim loại). Tuy nhiên, mặt hàng tại các Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên có mô tả là Que hàn, dây hàn không chất trợ dung, đề xuất mã số 7222.20.10 và 7223.00.90.

Qua xem xét hồ sơ, tài liệu kèm theo cho thấy mô tả hàng hóa, thông tin đối với các mặt hàng Que hàn thép không gỉ TG 2594, Dây hàn MG 2594 và Dây hàn MG 316L là không thống nhất, chưa phù hợp, không đủ cơ sở để xác thực tính chính xác của thông tin tại các đơn đề nghị, Tổng cục Hải quan gửi trả các hồ sơ xác định trước nêu trên của Công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến hàng hóa thực tế nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c
);
- Lưu: VT, TXNK (Linh-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương