Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/TCHQ-TXNK
V/v Bổ sung thông tin Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Misumi Việt Nam.
(Đ/c: Lô s15, đường TS11, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 15122020STAPB/MSM ngày 15/12/2020 của Công ty TNHH Misumi Việt Nam (kèm mẫu hàng hóa) cho mặt hàng có tên thương mại là PP strapping band. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi mẫu hàng hóa được gửi phân tích, Cục Kiểm định Hải quan đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, các tài liệu kỹ thuật kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số và mẫu hàng thực tế thì thấy cần bổ sung thêm thông tin về quy trình sản xuất của mẫu hàng để tiến hành phân tích làm cơ sở phân loại chính xác mặt hàng này và gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 07/05/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Misumi Việt Nam biết và thực hiện, hết thời hạn nêu trên nếu không nhận được thông tin bổ sung thì được hiu là Công ty không có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng này.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương