Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước
mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Taniguchi Plastic Việt Nam.
(KCN Hỗ trợ Đồng Văn III, phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số 20210406-TGPV/ĐĐN ngày 06/04/2021 của Công ty TNHH Taniguchi Plastic Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

“2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khu lô hàng”

Tại Đơn đề nghị xác định trước mã số ngày 06/04/2021, Công ty nêu thời gian dự kiến xuất khẩu nhập khẩu là ngày giữa tháng 5/2021. Như vậy, hồ sơ của Công ty không đáp ứng điều kiện xác định trước mã số.

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã s

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã s hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của công ty không có tài liệu kỹ thuật.

Như vậy, hồ sơ xác định trước mã số của công ty không đáp ứng điều kiện. Tổng cục Hải quan trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Taniguchi Plastic Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/ cáo);

- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương