Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cụ thể: tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát là 587 văn bản, trong đó:

1. Văn bản còn hiệu lực: 253 văn bản;

2. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 35 văn bản;

3. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần: 299 văn bản.

(kèm theo 03 danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh, TT/UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Mẫu số: 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA NGÀY 31 THANG 12 NĂM 2013
(kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời kỳ xử lý/ Kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I. LĨNH VỰC Y T

1

Nghị quyết

Số 79/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có trong Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND

 

 

2

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung giá một số giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có trong Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND

 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

3

Quyết định

số 64/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Về việc ban hành quy chế đấu thầu quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Được thay bởi Quyết định số 14/20013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

 

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

4

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012

Quy định về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Nội dung không còn phù hợp với các quy định mới hiện hành

UBND Tỉnh

Tháng 5 năm 2014

5

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 7/7/2011

Giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Giá không còn phù hợp với các quy định mới hiện hành.

UBND Tỉnh

Tháng 5 năm 2014

6

Quyết định

03/2002/QĐ-UBND ngày 15/01/2002

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bãi bỏ

Không còn phù hợp vì hàng năm UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện

UBND Tỉnh

 

7

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006

V/v ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bãi bỏ

Không còn phù hợp vì hàng năm UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện

UBND Tỉnh

 

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

8

Quyết định

Số 83/2004/QĐ-UBND, ngày 21/9/2004

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Luật phòng chống thiên tai có hiệu lực tháng 01/5/2014

Chi cục Thủy lợi

Dự kiến năm 2015

9

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UB ngày 28/3/2001

Ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Dự kiến năm 2015

10

Quyết định

Quyết định số 101/1999/QĐ.UB

Về việc ban hành quy định về điều kiện giết mổ, buôn bán và vận chuyển gia súc, gia cầm

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

Chi cục Thú y

Dự kiến năm 2014

11

Quyết định

Số 23/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bãi bỏ

Đề nghị bãi bỏ Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện theo Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004.

Chi cục Thú y

năm 2014

12

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UB ngày 28/3/2001

Ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Thủy sản

 

 

13

Quyết định

Số 23/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị bãi bỏ Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện theo Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004.

 

 

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

14

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND ngày 09/3/2007

Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi

Cho phù hợp tình hình thực tế ở địa phương

 

 

15

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành mới

Cho phù hợp Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn luật

 

 

16

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006

Về việc cấp phép thăm dò tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi

Cho phù hợp văn bản pháp luật cấp trên

 

 

17

Quyết định

57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007

Về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành mới

Cho phù hợp Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn luật

 

 

18

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành mới

Cho phù hợp Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn luật

 

 

19

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành mới

Cho phù hợp Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn luật

 

 

20

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

Về việc ban hành Quy định quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành mới

Cho phù hợp Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn luật

 

 

21

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành mới

Cho phù hợp Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn luật

 

 

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

22

Quyết định

Số 60/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005

Quyết định Ban hành quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh

Sửa đổi

Một số nội dung trong Quyết định số 60/2005/QĐ-UB không còn phù hợp theo Quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2014

23

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi

Một số nội dung của quyết định số 21/2011 chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ; Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN , thông tư số 11/2014/TT-BKHCN

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

Đang trình UBND Tỉnh

24

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KH&CN và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh

Sửa đổi

Một số điều của QĐ số 18/2011 chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 3/2015

25

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND , ngày 05/01/2012

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Sửa đổi

Một số nội dung của quyết định số 03/2012 chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 3/2015

26

Quyết định

Số 38/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006

Quyết định phân công phụ trách nhiệm vụ và phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi

Phần căn cứ của QĐ 38/2006 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng một văn bản khác

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 9/2015

27

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-UBND ngày 01/4/2008

Quyết định ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sửa đổi

Một số điều của Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND chưa phù hợp với thực tế và Bộ khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư có liên quan

Phòng Quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ - Sở KH&CN

Tháng 9/2015

VII. LĨNH VỰC KINH TẾ

28

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009

Ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Cập nhật lại cho phù hợp với thực tế vì quyết định hết hiệu lực một phần

Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng Ban Quản lý khu kinh tế

Chuẩn bị trình UBND tỉnh phê duyệt

29

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010

Ban hành quy chế mua, bán hàng miễn thuế trong khu thương mại - may công nghiệp Dinh Bà thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp đến ngày 01/01/2013

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Cập nhật lại cho phù hợp với thực tế vì quyết định hết hiệu lực một phần

Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng Ban Quản lý khu kinh tế

Chuẩn bị trình UBND tỉnh phê duyệt

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

30

Chỉ thị

Số 11/2008/CT-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008

Về việc tăng cường công tác ATLĐ-VSLĐ trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

 

 

IX. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

31

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Quy chế quản lý Đoàn đi nước ngoài, Đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

 

 

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

32

Quyết định

Số 83/2004/QĐ-UBND, ngày 21/9/2004

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

 

 

33

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UB ngày 28/3/2001

Ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

 

 

34

Quyết định

Số 23/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

 

 

XI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

35

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12/09/2011

Về việc ban hành quy định về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định 72/2012/NĐ-CP về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định mới

Sở Xây dựng

Dự kiến trình Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua vào tháng 09/2014

Tổng cộng: 35 Văn bản, trong đó:

- Nghị quyết: 01 văn bản;

- Quyết định: 33 văn bản;

- Chỉ thị: 01 văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CÒN HIỆU LỰC KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

1

Chỉ thị

Số 13/2003/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2003

Về việc xây dựng, huy động và tiếp nhận dự bị động viên

19/7/2003

 

2

Chỉ thị

Số 21/2003/CT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2003

Về việc đẩy mạnh thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

24/11/2003

 

3

Chỉ thị

Số 04/2006/CT-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2006

Về việc thành lập ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh

25/02/2006

 

II. SỞ Y TẾ

4

Nghị quyết

Số 33/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2005

Về việc phê chuẩn bổ sung Phòng y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

10/7/2005

 

5

Nghị quyết

Số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009

Về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

18/7/2009

 

6

Nghị quyết

Số 05/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND.K7 ngày 8 tháng 7 năm 2009 về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách dân số - Kế hoạch hóa gia đình

12/7/2010

 

7

Nghị quyết

Số 81/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2010

Về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/7/2010

 

8

Nghị quyết

Số 82/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2010

Về việc thông qua đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/7/2012

 

9

Chỉ thị

Số 23/2011/CT-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011

Tăng cường thực hiện Luật bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/12/2011

 

10

Quyết định

Số 33/2003/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2003

Về việc ban hành quy chế hoạt động ban quản lý khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

06/9/2003

 

11

Quyết định

Số 47/2004/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân hiến máu tình nguyện” tỉnh

28/9/2004

 

12

Quyết định

Số 177/2004/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2004

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh

18/9/2004

 

13

Quyết định

Số 92/2004/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2004

Phê duyệt đề án nâng cấp trường Trung học y tế Đồng Tháp thành trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp

18/9/2004

 

14

Quyết định

Số 54/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2005

Về việc ban hành nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng trong thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS

06/5/2005

 

15

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010

Ban hành chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/8/2010

 

16

Quyết định

Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

25/11/2013

 

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

17

Chỉ thị

Số 22/2011/CT-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2011

Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và kiểm soát giá cả trên thị trường.

14/11/2011

 

18

Quyết định

Số 37/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2005

Về việc ban hành tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp

28/3/2005

 

19

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008

Phê duyệt bổ sung các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, tầm nhìn 2020.

24/8/2008

 

20

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

19/6/2010

 

21

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009

Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

21/9/2009

 

22

Quyết định

Số 13/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2004

Về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/3/2004

 

23

Quyết định

Số 63/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các Trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

28/10/2006

 

24

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013

Về việc ban hành quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/5/2013

 

25

Quyết định

Số 12/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2009

Về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

30/7/2009

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

26

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2009

Ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/3/2009

 

27

Quyết định

Số 31/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010

Quy định về mức thu nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10/10/2010

 

28

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2011

Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/10/2011

 

29

Quyết định

Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011

Quy định thu tiền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với diện tích vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/12/2011

 

30

Quyết định

Số 31/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011

Tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16/12/2011

 

31

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

06/01/2012

 

32

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012

Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi, chi phí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

22/8/2012

 

33

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012

Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

02/8/2012

 

34

Quyết định

Số 29/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

26/8/2012

 

35

Quyết định

Số 37/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012

Quy định về thu phí qua Tân Bình - Thanh Bình

07/12/2012

 

36

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10/02/2013

 

37

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013

Quy định tỉ lệ phần trăm (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ do vi phạm hành chính cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu

10/02/2013

 

38

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10/02/2013

 

39

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2012

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

14/2/2012

 

40

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

01/5/2013

 

41

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013

Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

22/7/2013

 

42

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013

Quy định mức thu phí qua Phà Đồng Tháp.

07/10/2013

 

43

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành quy định thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/11/2013

 

44

Quyết định

Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/11/2013

 

45

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành quy định thu phí qua phà Tân Nhuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

16/12/2013

 

46

Quyết định

Số 40/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường (vỉa hè) không vì mục đích giao thông; phí bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/12/2013

 

47

Quyết định

Số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

48

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định về thu phí trông gửi xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

49

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định về thu phí qua cầu sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh (dự án B.O.T).

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

50

Quyết định

Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định về thu phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh (dự án B.O.T).

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

51

Quyết định

Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ, Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (dự án B O.T).

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

52

Quyết định

Số 61/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

53

Quyết định

Số 20/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh

03/7/2008

 

54

Quyết định

Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2010

Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi tỉnh quản lý

12/8/2010

 

55

Quyết định

Số 28/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010

Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/9/2010

 

56

Quyết định

Số 17/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013

Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

21/6/2013

 

57

Quyết định

Số 22/2003/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2003

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

23/6/2003

 

58

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010

Về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp.

28/8/2010

 

59

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010

Về việc ban hành chế độ, chính sách Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

07/8/2010

 

60

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2010

Về việc quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

08/8/2010

 

61

Quyết định

Số 40/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/01/2011

 

62

Quyết định

Số 41/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010

Về chế độ chi tiêu sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/01/2011

 

63

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định mức thu, chế độ miễn, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.

03/8/2012

 

64

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010

Về việc chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

29/5/2010

 

65

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

03/8/2012

 

66

Quyết định

Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

03/8/2012

 

67

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

03/8/2012

 

68

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

01/02/2013

 

69

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013

Về việc quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

01/02/2013

 

70

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10/02/2013

 

71

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công tỉnh Đồng Tháp.

23/8/2013

 

72

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

23/8/2013

 

73

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

23/8/2013

 

74

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

23/8/2013

 

75

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

23/8/2013

 

76

Quyết định

Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013

Về việc quy định mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

29/8/2013

 

77

Quyết định

Số 60/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

78

Chỉ thị

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008

Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

28/02/2008

 

79

Quyết định

Số 05/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007

Về việc ban hành Quy định về thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh.

22/02/2007

 

80

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007

Về việc ban hành Quy định thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

22/02/2007

 

81

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007

Về việc ban hành Quy định thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

22/02/2007

 

82

Quyết định

Số 62/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007

Về việc ban hành Quy định thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

31/12/2007

 

83

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008

Về việc bổ sung mức thu đối với các loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh.

26/06/2008

 

84

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2008

Về chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở trên địa bàn tỉnh.

28/9/2008

 

85

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008

Về việc ban hành Quy định về thu và miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

13/10/2008

 

86

Quyết định

Số 46/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008

Về việc ban hành Quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy chứng nhận về sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

23/10/2008

 

87

Quyết định

Số 48/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008

Về việc bổ sung Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tỉnh Đồng Tháp.

30/10/2008

 

88

Quyết định

Số 57/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008

Về việc ban hành Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

10/01/2009

 

89

Quyết định

Số 58/2008/QĐ-UBND tỉnh ngày 30 tháng 12 năm 2008

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh.

10/01/2009

 

90

Quyết định

Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009

Ban hành Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

06/9/2009

 

91

Quyết định

Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011

Về việc quy định cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

22/8/2011

 

92

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011

Về việc ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

03/01/2012

 

93

Quyết định

Số 68/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ ngoài công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh.

08/01/2008

 

94

Quyết định

Số 32/2003/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2003

V/v ban hành Quy định mức thu phí trông giữ xe bị tạm giam do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

09/8/2003

 

95

Quyết định

Số 41/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2005

Về việc ban hành quy định về vận động thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

08/4/2005

 

96

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011

Về việc ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

03/01/2012

 

97

Quyết định

Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011

V/v Quy định cơ cấu tổ chức và mức phụ cấp đối với bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

22/8/2011

 

98

Quyết định

Số 37/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010

V/v Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách

24/01/2011

 

99

Quyết định

Số 42/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyên, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2011

10/01/2011

Còn hiệu lực đến khi có quyết định thay thế

100

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013

V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 ban hành mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2011

01/02/2013

Còn hiệu lực đến khi có quyết định thay thế

101

Quyết định

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/8/2013

 

102

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

V/v Quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/8/2013

 

103

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

104

Quyết định

Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

105

Quyết định

Số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

106

Quyết định

Số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

107

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định về thu lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

108

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

109

Quyết định

Số 55/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

110

Quyết định

Số 56/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

111

Quyết định

Số 57/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định về thu phí Cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

112

Quyết định

Số 58/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định về thu phí danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

113

Quyết định

Số 35/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012

Ban hành Quy định về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

27/10/2012

 

114

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011

Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/9/2011

 

115

Quyết định

Số 59/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực - kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

116

Quyết định

Số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2010

Về việc Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

19/12/2010

 

117

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 về quy định phân công, phân cấp ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/3/2012

 

118

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011

Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 01/04/2011 trên địa bàn tỉnh ĐT

02/4/2011

 

119

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012

Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

15/01/2012

 

120

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012

Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và thiết bị, phương tiện dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước;

20/01/2012

 

121

Nghị quyết

Số 57/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2011

Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/12/2011

 

122

Nghị quyết

Số 139/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/12/2013

 

123

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Về việc quy định mức thu, miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 áp dụng trên địa bàn tỉnh ĐT.

12/7/2010

 

124

Nghị quyết

Số 10/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp.

12/7/2010

 

125

Nghị quyết

Số 31/2010/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

28/12/2010

 

126

Nghị quyết

Số 32/2010/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

28/12/2010

 

127

Nghị quyết

Số 72/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/7/2012

 

128

Nghị quyết

Số 74/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/7/2012

 

129

Nghị quyết

Số 75/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/7/2012

 

130

Nghị quyết

Số 80/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định về mức thu, chế độ miễn, giảm, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.

20/7/2012

 

131

Nghị quyết

Số 91/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012

Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18/12/2012

 

132

Nghị quyết

Số 92/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012

Về quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18/12/2012

 

133

Nghị quyết

Số 98/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012

Về việc hủy bỏ một số nội dung nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010; Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 và bãi bỏ Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

18/12/2012

 

134

Nghị quyết

Số 106/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

135

Nghị quyết

Số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/7/2013

 

136

Nghị quyết

Số 108/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

137

Nghị quyết

Số 110/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

138

Nghị quyết

Số 113/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp.

15/7/2013

 

138

Nghị quyết

Số 114/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định khung mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

140

Nghị quyết

Số 115/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

141

Nghị quyết

Số 116/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc ban hành Quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế.

15/7/2013

 

142

Nghị quyết

Số 140/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/12/2013

 

143

Nghị quyết

Số 109/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/7/2013

 

144

Nghị quyết

Số 111/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

15/7/2013

 

145

Nghị quyết

Số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013

Về việc quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/7/2013

 

146

Nghị quyết

Số 136/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

15/12/2013

 

147

Nghị quyết

Số 36/2010/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2010

Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015 bằng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý và phân bổ.

28/12/2010

 

148

Nghị quyết

Số 63/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2011

Về việc Quy chế thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/12/2011

 

149

Nghị quyết

78/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012

V/v thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết tỉnh năm 2012

17/7/2012

 

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

150

Quyết định

Số 62/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích thực hiện Chương trình Nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/10/2006

 

151

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

22/5/2009

 

152

Quyết định

Số 95/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013

Về việc thành lập Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp giai đoạn 2012-2015

05/8/2013

 

153

Quyết định

Số 1030/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009

Ban hành Quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

24/8/2009

 

154

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010

Quy định phân cấp đầu tư, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

14/02/2010

 

155

Nghị quyết

Số 52/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011

Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

30/7/2011

 

156

Quyết định

Số 24/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 4 năm 2002

Ban hành quy định về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

18/4/2002

 

157

Chỉ thị

Số 02/1998/CT.UB ngày 19 tháng 3 năm 1998

Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản

29/3/1998

 

158

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UB ngày 28/3/2001

Ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh Đồng Tháp

08/4/2001

 

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

159

Quyết định

Số 42/2000/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2000

Về việc ban hành đề án xã hội hóa công tác thu gom rác

18/10/2000

 

160

Chỉ thị

Số 04/2003/CT-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003

Về việc tăng cường đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

17/01/2003

 

161

Chỉ thị

Số 23/2004/CT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2004

Về việc tăng cường đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nội ô thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư

13/12/2004

 

162

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011

Ban hành quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/5/2011

 

163

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012

Về việc phân vùng môi trường các nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

29/4/2012

 

164

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012

Về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/8/2012

 

165

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013

Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

12/10/2013

 

166

Quyết định

Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

167

Quyết định

Số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007

Về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

28/12/2007

 

168

Quyết định

Số 58/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007

Về việc Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

28/12/2007

 

169

Chỉ thị

Số 06/2011/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

11/3/2011

 

170

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/3/2011

 

171

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012

Ban hành quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/4/2012

 

172

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

173

Quyết định

Số 17/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006

Về quản lý cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước

24/3/2006

 

174

Quyết định

Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010

Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

24/9/2010

 

175

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/4/2012

 

176

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2012

Ban hành về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11/11/2012

 

177

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2010

Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

02/8/2010

 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

178

Quyết định

Số 60/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2005

Ban hành quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh

23/6/2005

 

179

Quyết định

Số 38/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2006

Về việc phân công phụ trách nhiệm vụ và phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/8/2006

 

180

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008

Ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11/4/2008

 

181

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011

Về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KH&CN và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh.

12/8/2011

 

182

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2011

Về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16/9/2011

 

183

Quyết định

Số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011

Về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/9/2011

 

184

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012

Về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

15/01/2012

 

185

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

186

Nghị quyết

Số 62/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2011

Về chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

20/12/2011

 

187

Nghị quyết

Số 20/2011/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2011

Về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020

07/8/2011

 

188

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành quy định về thu lệ phí, cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

189

Chỉ thị

Số 10/2004/CT-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2004

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân

29/5/2004

 

190

Chỉ thị

Số 14/2006/CT-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính

05/6/2006

 

191

Quyết định

Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011

Ban hành quy chế báo cáo viên pháp luật

05/6/2011

 

192

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/7/2011

 

193

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013

Ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/11/2013

 

194

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

X. LĨNH VỰC NỘI VỤ

195

Nghị quyết

Số 50/2011/NQ-HĐND Ngày 20 tháng 7 năm 2011

Về việc ban hành mức trợ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ mặt trận, đoàn thể khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

30/7/2011

 

196

Nghị quyết

Số 143/2013/NQ-HĐND Ngày 05 tháng 12 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp.

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

197

Chỉ thị

Số 25/2007/CT-UBND Ngày 09 tháng 8 năm 2007

Về việc nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

19/8/2007

 

198

Quyết định

Số 03/2009/QĐ-UBND Ngày 11 tháng 3 năm 2009

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đây mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

21/3/2009

 

199

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 5 năm 2013

Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

27/5/2013

 

200

Chi thị

Số 09/2013/CT-UBND Ngày 28 tháng 6 năm 2013

Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

08/7/2013

 

201

Quyết định

Số 10/2006/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 02 năm 2006

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

27/02/2006

 

202

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND Ngày 02 tháng 5 năm 2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

12/5/2013

 

203

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND Ngày 19 tháng 9 năm 2013

Quy chế tổ chức và hoạt động ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

29/9/2013

 

204

Quyết định

Số 33/2013/QĐ-UBND Ngày 15 tháng 10 năm 2013

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

25/10/2013

 

205

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

206

Quyết định

Số 40/2003/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 9 năm 2003

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND Tỉnh về công tác Tôn giáo.

04/10/2003

 

207

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 3 năm 2012

Về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

02/4/2012

 

208

Quyết định

Số 32/2012/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 8 năm 2012

Về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp.

02/9/2012

 

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

209

Chỉ thị

Số 14/2007/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007

Tăng cường công tác phổ cập bơi phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh

25/5/2007

 

210

Quyết định

Số 51/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007

Phê duyệt phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

26/10/2007

 

XII. LĨNH VỰC BIÊN PHÒNG

211

Quyết định

Số 71/2004/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng tại cửa khẩu phụ tuyến biên giới Đồng Tháp - Prâyveng

25/7/2004

 

212

Quyết định

Số 76/2004/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp

20/8/2004

 

213

Quyết định

Số 93/2004/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ biên giới tỉnh Đồng Tháp

25/8/2004

 

214

Chi thị

Số 20/2004/CT-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2004

Về việc Tổ chức phong trào “quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT tổ, ấp, xã khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp”

25/11/2004

 

215

Quyết định

Số 67/2005/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp

09/7/2005

 

216

Quyết định

Số 93/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2005

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các lực lượng Biên phòng - Hải quan - Kiểm dịch (Y tế, Động - Thực vật) tại khu vực CKQT Thường Phước và Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp

07/10/2005

 

217

Quyết định

Số 32/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phân giới, cắm mốc tỉnh Đồng Tháp

03/7/2006

 

218

Chỉ thị

Số 23/2006/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006

Về việc Tổ chức thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Campuchia năm 1985 trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp.

01/8/2006

 

219

Quyết định

Số 59/2006/ QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2006

Về việc ban hành phạm vi khu vực cửa khẩu và vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu tại các cửa khẩu phụ tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định 32/2005/NĐ-CP

12/10/2006

 

XIII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

220

Quyết định

Số 49/2000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2000

Ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo

25/9/2000

 

221

Quyết định

Số 60/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2006

Ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

25/10/2006

 

222

Chỉ thị

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007

Về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

08/01/2008

 

223

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

05/8/2013

 

XIV. LĨNH VỰC THUẾ

224

Chỉ thị

Số 27/2007/CT-UB ngày 23 tháng 8 năm 2007

Về việc chống gian lận thương mại và thất thu ngân sách nhà nước

03/9/2007

 

XV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

225

Chỉ thị

Số 22/2007/CT-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2007

Về việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông

12/8/2007

 

226

Chỉ thị

Số 29/2007/CT-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007

Về việc tăng cường công tác quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/11/2007

 

227

Chỉ thị

Số 01/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn, đẩy lùi nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/01/2008

 

228

Quyết định

Số 33/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2008

Ban hành quy định về quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh

20/9/2008

 

229

Quyết định

Số 26/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009

Ban hành quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh

17/12/2009

 

230

Quyết định

Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

15/5/2010

 

231

Quyết định

Số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010

Ban hành quy định về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

20/12/2010

 

232

Quyết định

Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012

Quy định và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/8/2012

 

XVI. LĨNH VỰC KINH TẾ

233

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2011

Ban hành quy chế hoạt động phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

16/02/2011

 

XVII. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

234

Chỉ thị

Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011

Về việc tăng cường thực hiện Luật bảo hiểm xã hội và Luật BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/12/2011

 

XVIII. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

235

Chỉ thị

Số 21/2004/CT-UB ngày 13 tháng 3 năm 2004

Về việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội các cấp

23/3/2004

 

236

Chỉ thị

Số 04/2008/CT-UB ngày 08 tháng 02 năm 2004

Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

18/02/2004

 

XIX. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN

237

Chỉ thị

Số 11/2011/CT-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011

Về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

27/6/2011

 

XX. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

238

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012

Về việc quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại

07/5/2012

 

XXI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

239

Quyết định

Số 44/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013

Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

05/12/2013

 

XXII. LĨNH VỰC VĂN HỌC NGHÊ THUẬT

240

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011

Ban hành quy chế giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp mang tên Nguyễn Văn Diệu

11/3/2011

 

XXIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

241

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014

Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Chưa có hiệu lực kỳ đầu hệ thống hóa 31/12/2013

XXIV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

242

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND Ngày 22/3/2011

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐT

02/4/2011

 

243

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND Ngày 30/6/2011

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/7/2011

 

244

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND Ngày 12/6/2012

Ban hành Quy định giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh ĐT

22/6/2012

 

245

Quyết định

Số 18/2006/QĐ-UBND Ngày 09/6/2006

V/v chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/6/2006

 

246

Quyết định

Số 23/2006/QĐ-UBND Ngày 13/4/2006

Ban hành các biện pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ĐT

23/4/2006

 

247

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND Ngày 03/01/2008

Về việc công bố điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp (Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

13/01/2008

 

248

Quyết định

Số 25/2009/QĐ-UBND Ngày 20/11/2009

Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/11/2009

 

249

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND Ngày 22/02/2012

V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009

02/3/2012

 

250

Quyết định

Số 36/2012/QĐ-UBND Ngày 20/11/2012

Ban hành quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh ĐT

30/11/2013

 

251

Quyết định

Số 27/2011/QĐ-UBND Ngày 31/10/2011

Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh ĐT

10/7/2012

 

252

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND Ngày 11/06/2012

V/v ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

21/6/2012

 

253

Quyết định

Số 22/2006/QĐ-UBND Ngày 06/4/2006

V/v ban hành quy định đánh và gắn biển số nhà

16/4/2006

 

Tổng số: 253 văn bản, trong đó:

- Nghị quyết: 39 văn bản;

- Quyết định: 185 Văn bản;

- Chỉ thị: 29 văn bản

 

Mẫu số: 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH ĐỒNG THÁP HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm bàn hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

I. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

1

Quyết định

Số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/01/2005

Ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

31/12/2011

2

Quyết định

Số 26/2003/QĐ-UBND ngày 4/7/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về lực lượng và huy động lực lượng dự bị động viên

Đã có văn bản thay thế

31/01/2006

3

Quyết định

Số 46/2004/QĐ-UBND ngày 18/5/2004

Về việc phê duyệt đề án tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân tỉnh Đồng Tháp 2004-2010

Đề án hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

4

Chỉ thị

21/2006/CT-UBND ngày 10/7/2006

Về việc tổ chức diễn tập vận hành cơ chế tác chiến phòng thủ ở huyện Tam Nông (TN-06)

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2006

5

Quyết định

36/2006/CT-UBND ngày 01/8/2006

Về việc phê duyệt đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh đồng Tháp

Hết hiệu lực về thời gian

31/3/2011

II. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

6

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong giáo dục - đào tạo y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

 

III. LĨNH VỰC Y T

7

Quyết định

Số 13/2001/QĐ-UBND ngày 28/02/2001

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Đã có văn bản thay thế

 

8

Quyết định

Số 15/2003/QĐ-UBND ngày 23/4/2003

Về việc thành lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

 

9

Quyết định

Số 10/2004/QĐ-UBND ngày 04/02/2004

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận hành nghề y - dược tư nhân theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Y tế

Đã có văn bản thay thế

 

10

Quyết định

Số 86/2005/QĐ-UBND ngày 28/4/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở y tế

Đã có văn bản thay thế

 

11

Quyết định

Số 22/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009

Ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở y tế

Đã có văn bản thay thế

 

12

Nghị quyết

Số 44/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005

Về chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực về mặt thời gian

 

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

13

Chỉ thị

Số 05/2000/CT-UB ngày 31/7/2000

Về việc triển khai công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 14/01/2002 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của tỉnh Đồng Tháp thay thế

14/01/2002

14

Quyết định

Số 01/2002/QĐ-UB ngày 14/01/2002

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 31/2012/QĐ-UB ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp bãi bỏ Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 14/01/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp

30/8/2012

15

Quyết định

Số 31/2012/QĐ-UB ngày 20/8/2012

Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 14/01/2002 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 765/QĐ.BCĐ 127ĐP ngày 04/9/2012 của Ban chỉ đạo 127/ĐP ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Tháp và Cơ quan thường trực.

04/9/2012

16

Quyết định

Số 21/2001/QĐ-UB ngày 09/4/2001

Về việc quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về điện.

Về hiệu lực: không còn hiệu lực (do các văn bản căn cứ đã thay thế).

Về nội dung: không còn phù hợp (do đã có Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực).

 

17

Chỉ thị

Số 17/2004/CT-UB ngày 08/9/2004

Về việc giảm thiểu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và tai nạn điện trên địa bàn tỉnh

Về hiệu lực: không còn hiệu lực (do các văn bản căn cứ đã thay thế).

Về nội dung: không còn phù hợp (do đã có Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực).

 

18

Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Về việc hủy bỏ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiết kiệm năng lượng từ nay đến hết 2010 trên địa bàn tỉnh

Đã có Quyết định số 512/QĐ-UBND.HC ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012-2015) thay thế

26/6/2012

19

Chỉ thị

Số 06/2002/CT-UB ngày 27/9/2002

Về việc thực hiện tiết kiệm điện.

Thay thế bởi Chỉ thị số 05/2005/CT-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện

12/5/2005

20

Chỉ thị

Số 05/2005/CT-UB ngày 12/5/2005

Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện

Đã có Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 17/4/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện thay thế

17/4/2006

21

Chỉ thị

Số 09/2006/CT-UBND ngày 17/4/2006

Về việc thực hiện tiết kiệm điện

Đã có Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND ngày 14/3/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện thay thế

14/3/2007

22

Chỉ thị

Số 08/2007/CT-UBND ngày 14/3/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm điện

Đã có Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện thay thế

04/4/2008

23

Chỉ thị

Số 09/2008/CT-UBND ngày 04/4/2008

Về thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.

Đã có Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và hiệu quả thay thế

22/2/2011

24

Quyết định

Số 61/2003/QĐ-UB ngày 02/11/2003

Về chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 808/QĐ-UBND.HC ngày 8/9/2010 về việc ban hành đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn dùng cho chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bãi bỏ

08/9/2010

25

Quyết định

Số 31/2004/QĐ-UB ngày 23/3/2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Đồng Tháp.

Về hiệu lực: không còn hiệu lực (do văn bản căn cứ đã thay thế).

Về nội dung: không còn phù hợp (do đã có Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực)

05/9/2005

26

Quyết định

Số 48/2000/QĐ-UB ngày 04/12/2000

Về việc bổ sung quy định tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp

Đã có Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp thay thế.

01/4/2005

27

Quyết định

Số 52/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 04 năm 2005

Về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11/09/2009 về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

11/9/2009

28

Quyết định

Số 70/2005/QĐ-UB ngày 11 tháng 07 năm 2005

Về việc ban hành chế độ khuyến khích và ưu đãi đầu tư bổ sung đối với các dự án do kiều bào trực tiếp đầu tư trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2010

01/5/2010

29

Quyết định

Số 80/2005/QĐ-UB ngày 05 tháng 08 năm 2005

Về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào khu cửa khẩu chính Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11/09/2009 về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Đề nghị bãi bỏ

30

Quyết định

Số 25/2001/QĐ-UB ngày 27 tháng 04 năm 2001

Về việc ban hành quy chế cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Về hiệu lực: không còn hiệu lực (do các văn bản căn cứ đã thay thế).

Về nội dung: không còn phù hợp (do không phù hợp với Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp

Đề nghị bãi bỏ

31

Quyết định

Số 29/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 05 năm 2001

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích và đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng: Quyết định số 39/2002/QĐ-UB ngày 27/09/2002 về việc ban hành ưu đãi và chính sách đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

28/9/2002

32

Quyết định

Số 07/2002/QĐ-UB ngày 20/02/2002

Về việc ban hành chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp SaĐec.

Được thay thế bằng Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 13/10/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

23/10/2004

33

Quyết định

Số 48/2000/QĐ-UB ngày 04/12/2000

Về việc bổ sung quy định tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005 về việc quy định làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

01/4/2005

34

Quyết định

Số 50/2002/QĐ-UB ngày 16/12/2002

Về việc ban hành quy định khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

17/12/2004

35

Quyết định

Số 39/2002/QĐ-UB ngày 27/09/2002

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 về việc ban hành ưu đãi và chính sách đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

01/3/2005

36

Quyết định

Số 39/2005/QĐ-UB ngày 22/03/2005

Về việc ban hành quy định một số chính sách đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp huyện, thị xã.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

01/5/2010

37

Quyết định

Số 25/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005

Về việc ban hành ưu đãi và chính sách đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

01/5/2010

38

Quyết định

Số 87/2004/QĐ-UB ngày 13/10/2004

Về việc ban hành chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

01/5/2010

39

Quyết định

Số 12/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

Về việc quy định hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 18/2006/QĐ-UB ngày 14/03/2006 về thăm dò khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/3/2006

40

Quyết định

Số 18/2006/QĐ-UB ngày 14/03/2006

Về việc ban hành Quy định về hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số 34/2013/QĐ-UB ngày 01/11/2013 về thăm dò khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11/11/2013

41

Quyết định

Số 69/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

01/5/2010

42

Quyết định

Số 75/2003/QĐ-UB ngày 11/12/2003

Về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010

Lý do đã hết hiệu lực vào năm 2010 (hết hiệu lực về thời gian)

Đề nghị bãi bỏ

43

Quyết định

Số 39/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng chợ phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh)

Đề nghị bãi bỏ

44

Quyết định

Số 24/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006

Về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng chợ phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lý do: Đã được điều chỉnh bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Đề nghị bãi bỏ

45

Quyết định

Số 51/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 về đăng ký kinh doanh và Quyết định 747/TM/KD ngày 07/9/1995 của Bộ Thương mại về quy chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ đã hết hiệu lực pháp luật.

Đề nghị bãi bỏ

46

Quyết định

Số 84/2005/QĐ-UB ngày 22/8/2005

Về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010

Quyết định này đã hết hiệu pháp luật về thời gian.

Đề nghị bãi bỏ

47

Quyết định

Số 24/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy hoạch tại Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 09 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010

Quyết định này đã hết hiệu pháp luật về thời gian.

Đề nghị bãi bỏ

48

Quyết định

Số 37/2004/QĐ-UBND ngày 15/4/2004

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 1218/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

28/10/2008

49

Quyết định

Số 78/2005/QĐ-UBND ngày 29/7/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 1218/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

28/10/2008

50

Quyết định

Số 43/2004/QĐ-UBND ngày 11/5/2004

Về việc ban hành quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Công nghiệp.

Đã có Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 V/v ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

30/7/2009

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

51

Quyết định

Số 34/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007

Quy định thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe mô tô trên địa bàn Tỉnh

Thay thế bằng Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

 

52

Quyết định

Số 07/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2007

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh

Thay thế bằng Quyết định 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

 

53

Quyết định

Số 40/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

 

54

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

Quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi, chi phí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh

Thay thế bằng Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012

 

55

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010

Điều chỉnh giá thóc quy định tại Quyết định 70/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 Quy định giá thóc (lúa) thu thuế đất nông nghiệp và thuế đất ở năm 2007

Thay thế bằng Quyết định 32/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

 

56

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010

Quy định mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn Tỉnh

Thay thế bằng 34/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

 

57

Quyết định

Số 32/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010

Quy định phí qua Phà Cao Lãnh

Thay thế bằng QĐ 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

 

58

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09/6/2011

Quy định về thu phí qua Phà Sa Đéc - Bình Thạnh

Thay thế bằng Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

 

59

Quyết định

Số 22/2001/QĐ-UB ngày 17/4/2001

Quy định mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc dưới 100 triệu đồng đối với cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Do áp dụng quy định mới tại Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính

 

60

Quyết định

Số 46/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001

Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình mang tính chất xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thay thế bằng Quyết định 66/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

 

61

Quyết định

Số 28/2003/QĐ-UB ngày 16/7/2003

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định 12/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007

 

62

Quyết định

Số 35/2003/QĐ-UB ngày 03/9/2003

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định 53/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

 

63

Quyết định

Số 53/2006/QĐ-UBND ngày 15/09/2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng QĐ 29/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

 

64

Quyết định

Số 19/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007

Về thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 21/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

 

65

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND ngày 24/02/2009

Ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng QĐ 28/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

 

66

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010

Quy định mức giá sàn xác định thuế tài nguyên đối với mặt hàng cát sông khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2012

 

67

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

Ban hành Quy định mức thu phí qua Phà Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 31/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

 

68

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010

Về chất lượng, giá tiêu thụ và khối lượng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 19/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013

 

69

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007

Ban hành Quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

70

Quyết định

Số 10/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2008

V/v ban hành Quy định về thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 40/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

 

71

Quyết định

Số 24/2009/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

Ban hành Quy định về thu phí qua cầu sông Cái Nhỏ huyện Cao Lãnh

Thay thế bằng Quyết định số: 50/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

72

Quyết định

Số 30/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành bảng giá để tính thuế trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

 

73

Quyết định

Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

Quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Quyết định số: 49/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

74

Quyết định

Số 42/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007

Ban hành Quy định thu phí qua cầu Sở Thượng, Hồng Ngư

Hết hiệu lực về thời gian

 

75

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007

Ban hành Quy định thu phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh

Thay thế bằng Quyết định số: 51/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

76

Quyết định

Số 02/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008

V/v sửa đổi Điều 2 Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 ban hành Quy định thu phí qua cầu Sở Thượng, Hồng Ngự.

Hết hiệu lực về thời gian

 

77

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010

Ban hành Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thay thế bằng Quyết định số: 61/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

 

78

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 và nợ thuế đất ở

Hết hiệu lực về thời gian

 

79

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T)

Thay thế bằng Quyết định số: 52/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

80

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2012

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 38/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

 

81

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười

Thay thế bằng Quyết định số: 52/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

82

Quyết định

Số 42/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003

Về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan quản lý hành chính thuộc tỉnh, huyện, thị xã.

Do áp dụng quy định mới tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ

 

83

Quyết định

Số 59/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003

Về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thay thế bằng Quyết định số: 41/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

 

84

Quyết định

Số 114/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005

V/v ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Quyết định số: 64/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

 

85

Quyết định

Số 02/2006/QĐ-UBND ngày 09/01/2006

V/v ban hành Quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thay thế bằng Quyết định số: 41/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

 

86

Quyết định

Số 07/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006

V/v mức thu, chi và quản lý sử dụng học phí, quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 48/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

 

87

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007

V/v Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 40/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

 

88

Quyết định

Số 48/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

V/v quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh ĐT từ 2007-2008

Thay thế bằng Quyết định số: 12/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

 

89

Quyết định

Số 64/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

29/5/2008

90

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Về việc điều chỉnh bổ sung chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 27/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010

 

91

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010

Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

23/8/2013

92

Quyết định

Số 70/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007

V/v sửa đổi, bổ sung mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 40/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

 

93

Quyết định

Số 12/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

V/v ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thay thế bằng Quyết định số: 22/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

 

94

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008

V/v không thu học phí đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 22/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

 

95

Quyết định

Số 27/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008

V/v không thu học phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số: 22/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

 

96

Quyết định

Số 38/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

V/v sửa đổi Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh V/v ban hành mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thay thế bằng Quyết định số: 41/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

 

 97

Quyết định

Số 62/2007/QĐ-UBND ngày 21/1/2007

Quy định thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Thay thế bằng Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

 

98

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

V/v Quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, UBND các cấp.

Thay thế bằng Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

 

99

Quyết định

Số 39/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

V/v quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp tỉnh Đồng Tháp.

Do áp dụng Thông tư 47/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính

 

10

Quyết định

Số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009

V/v ban hành Quy định về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

 

101

Quyết định

Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010

Ban hành quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh ĐT.

Thay thế bằng Quyết định số: 28/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

 

102

Quyết định

Số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007

Ban hành Quy định về thu phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.

Đã có QĐ 712/QĐ.UBND-HC ngày 24/07/2013 của UBND tỉnh bãi bỏ

 

103

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007

Ban hành Quy định về thu phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Đã có QĐ 713/QĐ.UBND-HC ngày 24/07/2013 của UBND tỉnh bãi bỏ

 

104

Quyết định

Số 51/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006

Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 34/2010/QĐ-UBND ngày 19/12/2010

 

105

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009

Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 25/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009; 06/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012

 

106

Quyết định

Số 66/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006

Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và thiết bị, phương tiện dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

Thay thế bằng Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012

 

107

Nghị quyết

Số 39/2005/NQ-HĐND.K7 ngày 16 tháng 12 năm 2005

Về việc thông qua mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Nghị quyết số: 57/2011/QĐ-UBND ngày 10/12/2011

 

108

Nghị quyết

Số 121/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2008

Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Quyết định số: 139/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

 

109

Nghị quyết

Số 15/2004/HĐND ngày 11/12/2004

Về việc quy định thu học phí và quỹ xây dựng trường học hàng năm.

Thay thế bằng Nghị quyết số: 86/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

 

120

Nghị quyết

Số 40/2005/NQ-HĐND.K7 ngày 16/12/2005

Về việc thông qua quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Nghị quyết số: 101/2007/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

 

121

Nghị quyết

Số 65/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 19/7/2006

Về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hết hiệu lực

 

122

Nghị quyết

Số 84/2007/NQ-HĐND.K7 ngày 29/6/2007

Về việc quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Nghị quyết số: 31/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010

 

123

Nghị quyết

Số 86/2007/NQ-HĐND.K7 ngày 29/6/2007

Về việc quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hết hiệu lực vì Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị không được thu

 

124

Nghị quyết

Số 95/2007/NQ-HĐND.K7 ngày 13/12/2007 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách trong và ngoài nước, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và quy định sửa đổi, bổ sung mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Nghị quyết số: 31/2010/QĐ-UBND ngày 18/12/2010

 

125

Nghị quyết

Số 101/2007/NQ-HĐND.K7 ngày 13/12/2007

Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Nghị quyết số: 08/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

 

126

Nghị quyết

Số 113/2008/NQ-HĐND.K7 ngày 26/6/2008

Về quy định mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp tỉnh Đồng Tháp.

Do áp dụng quy định mới tại Thông tư số 47/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính

 

127

Nghị quyết

Số 08/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

Về quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bằng Nghị quyết số: 106/2013/NĐ-HĐND ngày 05/7/2013

 

128

Nghị quyết

Số 58/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 16/7/2006

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị và xã, phường, thị trấn năm 2007-2010

Đã có NQ 118/2008/NQ-HĐND.K7 ngày 17/12/2008 của HĐND tỉnh thay thế

 

129

Nghị quyết

Số 118/2008/NQ-HĐND.K7 ngày 17/12/2008

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 16/7/2006 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị và xã, phường, thị trấn năm 2007-2010

Thay thế bằng Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010

 

130

Nghị quyết

Số 119/2008/NQ-HĐND.K7 ngày 17/12/2008

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND.K7 ngày 19/7/2006 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các Sở, ban, ngành; Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bằng Nghị quyết số: 12/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010

 

131

Nghị quyết

78/2012/NQ-HĐND ngày 10/07/2012

V/v thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết tỉnh năm 2012

Hết hiệu lực về thời gian

 

132

Quyết định

Số 43/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002

Về việc ban hành quy định thực hiện các chính sách xã hội hóa để thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của tỉnh Đồng Tháp

23/10/2006

133

Quyết định

Số 13/2005/QĐ-UBND ngày 21/01/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý khai thác và phát triển nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực ngày 23/10/2006

134

Quyết định

Số 40/1998/QĐ.UB ngày 24/3/1998

Bản quy định về giao đất lâm nghiệp; giao khoán rừng, đai rừng phân tán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Bãi bỏ

Hết hiệu lực Năm 2005

135

Quyết định

Số 42/1998/QĐ-UB ngày 28/3/1998

Bảo vệ và phát triển động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Hết hiệu lực ngày 30/3/2006

136

Quyết định

Số 28/2004/QĐ-UB ngày 22/3/2004

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp

Ban chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp đã được xác nhập vào Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại Quyết định số 74/QĐ-UBND-TL ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 257/QĐ-BCĐ ngày 20/3/2013 nên quyết định số 28/2004/ QĐ-UB không còn áp dụng

Hết hiệu lực ngày 06/7/2012

137

Chỉ thị

Số 04/2005/CT-UB ngày 18/3/2005

Các biện pháp cấp bách phòng và chữa cháy rừng năm 2005 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hết hiệu lực ngày 01/3/2006

138

Chỉ thị

Số 06/2006/CT-UBND ngày 01/3/2006

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 12/3/2012

139

Quyết định

Số 29/2006/QĐ-UBND ngày 08/6/2006

Quy định phân cấp đầu tư, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/6/2006

Hết hiệu lực ngày 14/02/2010

140

Quyết định

Số 60/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004

Về việc Ban hành quy định cấp giấy chứng nhận, thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 25/6/2004

Hết hiệu lực ngày 28/5/2011

141

Quyết định

Số 21/2002/QĐ-UB ngày 29/3/2002

Về việc ban hành quy định về quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Không còn phù hợp với Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 24/3/2004

Hết hiệu lực Ngày 01/7/2004

142

Quyết định

Số 45/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

Về việc phê duyệt dự án phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003-2010

Hết hiệu lực về thời gian

Hết hiệu lực ngày 31/12/2010

143

Quyết định

Số 56/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004

Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục BVTV

Không còn phù hợp đã có văn bản khác thay thế

Hết hiệu lực ngày 04/9/2006

144

Quyết định

43/2005/QĐ.UBND, 29/3/2005

Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khuyến nông

Năm 2008 Hội đồng tư vấn khuyến nông không còn hoạt động

Hết hiệu lực ngày 31/12/2008

145

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND, 31/01/2007

Quyết định về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007-2010

Được thay thế bởi Quyết định 1092/QĐ-UBND-HC

Hết hiệu lực ngày 30/11/2011

Quyết định

Số 08/1999/QĐ-UB ngày 19/01/1999

Về việc ban hành quy định về điều kiện giết mổ, buôn bán và vận chuyển gia súc, gia cầm

Không còn phù hợp

Hết hiệu lực ngày 28/12/1999

146

Quyết định

Số 20/2007/QĐ-UB ngày 09/3/2007

Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Ủy ban nhân dân tình về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực ngày 12/10/2013

147

Quyết định

Số 101/1999/QĐ.UB

Về việc ban hành quy định về điều kiện giết mổ, buôn bán và vận chuyển gia súc, gia cầm

Không còn phù hợp với Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

Hết hiệu lực ngày 08/12/2010

148

Quyết định

Số 55/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006

Về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Đã bãi bỏ theo Quyết định số 370/QĐ-UBND-HC ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Đồng tháp

Hết hiệu lực ngày 26/4/2014

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

149

Quyết định

Số 36/2003/QĐ-UBND ngày 10/9/2003

Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký các quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và các quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Hết thời hạn

 

150

Quyết định

Số 99/2004/QĐ-UB 14/12/2003

Về việc phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Không còn phù hợp với văn bản cấp trên

 

151

Quyết định

Số 86/1998/QĐ-UB ngày 26/10/1998

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường

Không còn phù hợp với văn bản cấp trên

 

152

Chỉ thị

Số 04/1999/CT-UB ngày 04/02/1999

V/v tăng cường thực hiện Chỉ thị 200/TTg ngày 29/4/1994 về nước sạch và vệ sinh môi trường của Thủ tướng Chính phủ

Không còn phù hợp với văn bản cấp trên

 

153

Quyết định

Số 40/2002/QĐ-UB ngày 08/10/2002

V/v ban hành đề án xã hội hóa công tác thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

 

154

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007

V/v ban hành quy định mức thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đã thay thế bởi Quyết định 46/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

155

Quyết định

Số 38/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003

V/v ban hành đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu sản xuất và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003-2010

Hết hiệu lực về thời gian

 

156

Chỉ thị

Số 16/2007/CT-UBND ngày 04/6/2007

V/v tăng cường quản lý, sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư

Hết hiệu lực

 

157

Quyết định

Số 50/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

V/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định và phê duyệt dự toán chi phí đo đạc trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn

 

158

Quyết định

Số 35/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

V/v ban hành Quy định các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực về thời gian

 

159

Quyết định

Số 06/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 15/6/1995 về việc ban hành bản quy định sửa đổi quyết định số 03 về giải quyết tranh chấp đất đai, bồi hoàn thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất

Không còn phù hợp với văn bản cấp trên

 

160

Quyết định

Số 43/2000/QĐ-UB ngày 11/7/2000

V/v quy định khung giá để giải quyết khi có tranh chấp đòi thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất

Không còn phù hợp với văn bản cấp trên

 

161

Quyết định

Số 49/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005

V/v ban hành quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

 

162

Chỉ thị

Số 11/2006/CT-UB ngày 05/5/2006

V/v tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật đất đai

Đã có văn bản thay thế

 

163

Quyết định

Số 28/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006

V/v sửa đổi, bổ sung một phần nội dung QĐ số 49/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

 

164

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực về thời gian

 

165

Quyết định

Số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về ban hành quy định bảng giá giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực về thời gian

 

166

Quyết định

Số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006

Về việc khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã được thay thế bởi Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013

 

167

Quyết định

Số 13/2002/QĐ-UB ngày 14/02/2002

V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Địa chính

Hết hiệu lực về thời gian

 

168

Quyết định

Số 68/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

 

169

Quyết định

Số 34/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006

V/v sửa đổi một số điểm Quy định về thủ tục, trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

170

Quyết định

Số 81/2005/QĐ-UB ngày 12/8/2005

Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm kỹ thuật thí nghiệm và ứng dụng KHCN

Quyết định chỉ có hiệu lực trong giai đoạn 2005-2007

01/01/2008

171

Quyết định

Số 110/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005

Ban hành quy định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2005 -2009).

Quyết định chỉ có hiệu lực trong giai đoạn 2005-2009

01/01/2010

172

Quyết định

Số 61/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005

Ban hành quy định về việc đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh.

Văn bản bị bãi bỏ bằng một văn bản khác

15/01/2012

173

Quyết định

Số 26/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007

Ban hành quy định “Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh”.

Văn bản bị bãi bỏ bằng một văn bản khác

15/01/2012

174

Quyết định

Số 44/2004/QĐ-UB ngày 15/02/2004

Về việc ban hành quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thực hiện theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản bị bãi bỏ bằng một văn bản khác

10/01/2013

175

Quyết định

Số 45/2008/QĐ-UBND ngày 07/10/2008

Về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Văn bản bị bãi bỏ bằng một văn bản khác

10/01/2013

VIII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

176

Nghị quyết

19/2004/HĐND177 Ngày 11 tháng 12 năm 2004

Về cán bộ không chuyên trách và một số chế độ khác đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Đã có văn bản thay thế

 

178

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND Ngày 03 tháng 5 năm 2006

Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010.

Đã có văn bản thay thế (Quyết định số 21/QĐ-UBND-HC ngày 07/01/2011; Quyết định số 1004/QĐ-UBND-HC ngày 09/11/2011)

07/01/2011

179

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 8 năm 2006

Về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đã có văn bản thay thế (Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013)

18/5/2009

180

Quyết định

73/2003/QĐ-UB Ngày 06 tháng 11 năm 2003

Về việc áp dụng cơ chế “Một cửa” đối với lĩnh vực công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 1602/QĐ-UBND-HC thay thế.

16/10/2007

181

Chỉ thị

07/2005/CT-UBND Ngày 16 tháng 6 năm 2005

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Không còn phù hợp

 

182

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND Ngày 11 tháng 3 năm 2009

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

183

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 12 năm 2010

Về việc hủy Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực về thời gian

 

184

Quyết định

06/2001/QĐ-UB Ngày 09 tháng 02 năm 2001

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 55/QĐ-UBND-TL thay thế

15/5/2007

185

Quyết định

111/2005/QĐ-UBND Ngày 23 tháng 12 năm 2005

Về việc đổi chức danh Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng văn phòng thành Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng.

Quyết định số 111/2005/QĐ-UBND căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ;

- Nghị quyết số 16/NQ-CP bãi bỏ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP .

31/3/2010

186

Quyết định

33/2002/QĐ-UBND Ngày 23 tháng 8 năm 2002

Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã ký quyết định cho phép thành lập Hội Khuyến học cơ sở.

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND thay thế

16/5/2014

187

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 8 năm 2010

Về việc phân cấp xét chuyển cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành công chức trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước ở cấp huyện, cấp tỉnh.

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND thay thế

16/5/2014

188

Quyết định

53/2002/QĐ-UB Ngày 11 tháng 12 năm 2002

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ V ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2005

189

Chỉ thị

13/2004/CT-UB Ngày 29 tháng 6 năm 2004

Về việc triển khai các quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Do chuyển sang thực hiện Luật Cán bộ, công chức

01/01/2010

190

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND Ngày 16 tháng 01 năm 2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 109/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND Tỉnh về cán bộ không chuyên trách và một số chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND thay thế

28/6/2010

191

Quyết định

61/2006/QĐ-UBND Ngày 13 tháng 10 năm 2006

Về thành phần, quy chế làm việc của Hội đồng kỷ luật và thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Do chuyển sang thực hiện Luật Cán bộ, công chức

01/01/2010

192

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 6 năm 2010

Về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND thay thế

03/01/2014

193

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 8 năm 2011

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở khóm, ấp thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND thay thế

03/01/2014

194

Quyết định

62/2004/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 6 năm 2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 495/QĐ-UBND-HC thay thế

15/6/2011

195

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND Ngày 08 tháng 6 năm 2007

Quy định về hoạt động và bình xét thi đua các cụm thi đua trong tỉnh.

Đã có văn bản thay thế (Các Quyết định: 1490/QĐ-UBND.HC ngày 03/11/2009; 1179/QĐ-UBND ngày 14/12/2010; 1101/QĐ-UBND ngày 02/12/2011; 976/QĐ-UBND.HC ngày 02/10/2013)

03/11/2009

196

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 11 năm 2008

Về việc tổ chức khối thi đua của các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, các doanh nghiệp trong tỉnh; tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của Khối.

Đã có văn bản thay thế (Các Quyết định: 1489/QĐ-UBND.HC ngày 03/11/2009; 1178/QĐ-UBND ngày 14/12/2010; 1102/QĐ-UBND ngày 02/12/2011; 977/QĐ-UBND.HC ngày 02/10/2013)

03/11/2009

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

197

Chỉ thị

Số 11/2008/CT-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2008

Về việc tăng cường công tác ATLĐ-VSLĐ trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Do không phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

10/10/2013

198

Quyết định

Số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007

Ban hành quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có văn bản thay thế

06/01/2014

199

Quyết định

Số 57/2001/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2001

Ban hành đề án đào tạo nghề tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

200

Quyết định

Số 20/2003/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2003

Về việc ban hành đề án quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2002-2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/7/2012

201

Quyết định

Số 32/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008

Ban hành quy định tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp

Không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

25/7/2012

X. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

202

Quyết định