Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2006/NQ-HĐND.K7

Thị xã Cao Lãnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 22 /TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy định về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

1. Cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức số 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2003 và cán bộ, công chức dự bị công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp Tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Tháp;

2. Cán bộ, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp kinh tế (nhà nước không giao biên chế);

3. Cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp nhà nước;

4. Cán bộ hợp đồng ở cấp xã;

5. Cán bộ ở ấp, khóm;

6. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

7. Một số đối tượng khác theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

II. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, gồm các khoản sau đây:

1. Tiền học phí: Thực hiện theo quy định.

2. Các khoản hỗ trợ:

a. Khoán tiền mua tài liệu:

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, được khoán tiền mua tài liệu như sau:

 * Đối với các lớp học tại các trường ngoài Tỉnh:

- Sau đại học: 1.000.000 đồng/người/niên học;

- Đại học: 500.000 đồng/người/niên học;

- Các lớp đào tạo dài hạn khác: 400.000 đồng/người/niên học.

Tiền tài liệu được cấp một năm một lần vào giữa năm học.

Riêng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn từ 30 ngày trở xuống được thanh toán theo thông báo chiêu sinh và phiếu thu thực tế của trường.

* Đối với các lớp học tại các trường trong Tỉnh:

Do trường thanh toán thực tế cho các môn học chính khóa theo quy định đối với từng ngành học hoặc theo hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng với các trường ngoài Tỉnh.

Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, khi mở lớp các trường của Tỉnh lập dự toán bao gồm tiền tài liệu để cấp cho học viên.

b. Chi phí nghiên cứu thực tế để viết tiểu luận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ngoài Tỉnh:

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các trường ngoài Tỉnh, theo quy chế học tập bắt buộc học viên phải đi nghiên cứu thực tế để viết tiểu luận cuối khóa, được hỗ trợ phần chênh lệch giữa chi phí thực tế và phần kinh phí trường cấp theo quy định của Nhà nước.

Khi thanh toán phải có bảng kê cụ thể mức hỗ trợ của nhà trường (kèm theo thông báo của trường), và phần được cấp bù.

c. Học ngoại ngữ, tin học đối với các lớp đào tạo cử nhân chính trị, cử nhân hành chính và các lớp sau đại học:

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo cử nhân chính trị, cử nhân hành chính và các lớp sau đại học, theo quy chế học tập bắt buộc học viên phải tự học và có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học, được thanh toán thực tế theo phiếu thu của nơi đào tạo đối với từng loại chứng chỉ theo quy định bắt buộc đối với từng ngành học.

Trợ cấp học ngọai ngữ, tin học gồm: học phí, tài liệu, lệ phí thi tốt nghiệp.

Nếu học ngoài Tỉnh sẽ do Sở Tài chính thanh toán từ nguồn kinh phí đào tạo của Tỉnh, các lớp mở trong Tỉnh sẽ do các trường của Tỉnh thanh toán.

Riêng các lớp học ngọai ngữ, tin học theo chủ trương của Trung ương hoặc địa phương, sẽ được thanh toán theo từng trường hợp cụ thể, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d. Làm luận án tốt nghiệp đối với các lớp sau đại học:

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học được hỗ trợ tiền làm luận án tốt nghiệp, mức cụ thể sau:

- Thạc sỹ và các đối tượng tương đương: 10.000.000 đồng/người;

- Tiến sỹ và các đối tượng tương đương: 20.000.000 đồng/người.

đ. Tiền ăn:

- Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường ngoài Tỉnh được trợ cấp tiền ăn (kể cả thời gian học chuyển đổi kiến thức và ôn thi đầu vào), bao gồm đối tượng học các lớp chính trị, hành chính, thạc sĩ, tiến sĩ, lớp bồi dưỡng ngắn hạn có thời gian tập trung trên 30 ngày đến 06 tháng, cụ thể như sau:

+ Trợ cấp cho đối tượng học ở các trường ngoài tỉnh là: 20.000 đồng/người/ngày;

+ Riêng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn có thời gian tập trung từ 30 ngày trở lại sẽ do cơ quan quản lý cán bộ công chức chi trả chế độ phụ cấp công tác phí theo quy định hiện hành.

+ Đối tượng đi học sau đại học trong Tỉnh được hỗ trợ tiền ăn, ở: 15.000 đ/người/ngày.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, hành chính; các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dưới 03 tháng ở Trường Chính trị Tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, do kinh phí của Trường, Trung tâm chi, mức cụ thể như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức: 8.000 đ/người/ngày;

+ Đối tượng không hưởng lương: 15.000 đ/ngày/người.

e. Tiền thuê chỗ ở:

- Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn có thời gian tập trung trên 30 ngày đến 06 tháng ở các trường ngoài Tỉnh được trợ cấp tiền thuê chỗ ở 15.000 đ/người/ngày, trường hợp trong thông báo chiêu sinh bắt buộc học viên phải ở tại Trường thì được thanh toán thực tế theo phiếu thu của Trường.

Trong thời gian đi học cán bộ, công chức, viên chức không được thanh toán chế độ công tác phí.

 Cán bộ, công chức, viên chức không được nhà trường bố trí chỗ ở, phải ở bên ngoài thì phải có xác nhận của nhà trường.

 - Riêng tiền tàu xe đi học sẽ do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức thanh toán, cụ thể như sau:

+ Một năm 02 lần ( 04 lượt) đối với lớp học tập trung;

+ Đối với các lớp đào tạo tại chức mỗi quý học 01 đợt thanh toán mỗi năm 04 lần (08 lượt).

- Riêng đối tượng học lớp bồi dưỡng ngắn hạn ngoài Tỉnh có thời gian tập trung từ 30 ngày trở lại do cơ quan quản lý cán bộ thanh toán theo chế độ thuê phòng nghỉ theo quy định hiện hành.

f. Tiền y tế phí:

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường ngoài Tỉnh, trong thông báo chiêu sinh có quy định học viên phải đóng tiền y tế phí, được thanh toán thực tế theo phiếu thu của nhà trường.

g. Đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức:

Nữ cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường ngoài Tỉnh từ 01 năm trở lên, ngoài các khoản trợ cấp được hưởng theo quy định trên còn được trợ cấp 500.000 đ/người/niên học.

h. Chế độ khen thưởng: đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp sau đại học đạt thành tích học tập loại xuất sắc, giỏi như:

* Thạc sỹ.

- Luận án tốt nghiệp loại xuất sắc            : 4.000.000 đ/người;

- Luận án tốt nghiệp loại giỏi                    : 2.000.000 đ/người.

* Tiến sỹ:

- Luận án tốt nghiệp loại xuất sắc            : 5.000.000 đ/người;

Căn cứ để chi trả khoản khen thưởng dựa vào kết quả xếp loại có sự xác nhận của nhà trường.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định quy định về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn Tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá.VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn