Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong 254 văn bản

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014
Ngày 24/06/2014, Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 56/2014/QH13 Ngày ban hành: 24/06/2014 Hiệu lực:
Luật Hải quan 2014
Ngày 23/06/2014, Luật Hải quan 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2014/QH13 Ngày ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực:
Luật Công chứng 2014
Ngày 20/06/2014, Luật Công chứng 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 53/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2014 Hiệu lực:
Luật Phá sản 2014
Ngày 19/06/2014, Luật Phá sản 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2014/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2014 Hiệu lực:
Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Ngày 19/06/2014, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2014/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2014 Hiệu lực:
Luật Xây dựng 2014
Ngày 18/06/2014, Luật Xây dựng 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2014/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực:
Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014
Ngày 17/06/2014, Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2014/QH13 Ngày ban hành: 17/06/2014 Hiệu lực:
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
Ngày 16/06/2014, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2014/QH13 Ngày ban hành: 16/06/2014 Hiệu lực:
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
Ngày 13/06/2014, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2014/QH13 Ngày ban hành: 13/06/2014 Hiệu lực:
Luật đất đai 2013
Ngày 29/11/2013, Luật đất đai 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 45/2013/QH13 Ngày ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực:
Luật đấu thầu 2013
Ngày 26/11/2013, Luật đấu thầu 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2013/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực:
Law on bidding of November 26,2013
Ngày 26/11/2013, Law on bidding of November 26,2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2013/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực:
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
Ngày 26/11/2013, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 44/2013/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực:
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013
Ngày 25/11/2013, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 41/2013/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực:
Luật tiếp công dân 2013
Ngày 25/11/2013, Luật tiếp công dân 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 42/2013/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực:
Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013
Ngày 22/11/2013, Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 40/2013/QH13 Ngày ban hành: 22/11/2013 Hiệu lực:
Luật việc làm 2013
Ngày 16/11/2013, Luật việc làm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 38/2013/QH13 Ngày ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực:
Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
Ngày 16/11/2013, Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 39/2013/QH13 Ngày ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực:
Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
Ngày 20/06/2013, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 35/2013/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2013 Hiệu lực:
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013
Ngày 19/06/2013, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực:
Luật phòng, chống thiên tai năm 2013
Ngày 19/06/2013, Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 33/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực:
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
Ngày 19/06/2013, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 30/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực:
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013
Ngày 19/06/2013, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 31/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực:
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
Ngày 18/06/2013, Luật khoa học và công nghệ năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 29/2013/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2013 Hiệu lực:
Luật phòng, chống khủng bố năm 2013
Ngày 12/06/2013, Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2013/QH13 Ngày ban hành: 12/06/2013 Hiệu lực:
Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
Ngày 22/11/2012, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2012/QH13 Ngày ban hành: 22/11/2012 Hiệu lực:
Luật Thủ đô 2012
Ngày 21/11/2012, Luật Thủ đô 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/11/2012 Hiệu lực:
Luật điện lực sửa đổi 2012
Ngày 20/11/2012, Luật điện lực sửa đổi 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực:
Luật hợp tác xã 2012
Ngày 20/11/2012, Luật hợp tác xã 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực:
Luật xuất bản 2012
Ngày 20/11/2012, Luật xuất bản 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: