Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong 254 văn bản

Luật hợp tác xã 2012
Ngày 20/11/2012, Luật hợp tác xã 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực:
Luật Luật sư sửa đổi 2012
Ngày 20/11/2012, Luật Luật sư sửa đổi 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực:
Luật xuất bản 2012
Ngày 20/11/2012, Luật xuất bản 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực:
Luật Quảng cáo 2012
Ngày 21/06/2012, Luật Quảng cáo 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 16/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/06/2012 Hiệu lực:
Luật tài nguyên nước 2012
Ngày 21/06/2012, Luật tài nguyên nước 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 17/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/06/2012 Hiệu lực:
Luật biển Việt Nam 2012
Ngày 21/06/2012, Luật biển Việt Nam 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/06/2012 Hiệu lực:
Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Ngày 20/06/2012, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực:
Luật giám định tư pháp 2012
Ngày 20/06/2012, Luật giám định tư pháp 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực:
Luật giá 2012
Ngày 20/06/2012, Luật giá 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực:
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
Ngày 20/06/2012, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực:
Luật Công đoàn 2012
Ngày 20/06/2012, Luật Công đoàn 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 12/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực:
Law No 11/2012/QH13 of June 20, 2012, on prices
Ngày 20/06/2012, Law No 11/2012/QH13 of June 20, 2012, on prices được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực:
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012
Ngày 18/06/2012, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực:
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Ngày 18/06/2012, Luật phòng, chống rửa tiền 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 07/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực:
Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012
Ngày 18/06/2012, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực:
Luật giáo dục đại học 2012
Ngày 18/06/2012, Luật giáo dục đại học 2012 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực:
Luật Cơ yếu 2011
Ngày 26/11/2011, Luật Cơ yếu 2011 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2011/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2011 Hiệu lực:
Luật khiếu nại 2011
Ngày 11/11/2011, Luật khiếu nại 2011 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực:
Luật lưu trữ 2011
Ngày 11/11/2011, Luật lưu trữ 2011 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực:
Luật đo lường 2011
Ngày 11/11/2011, Luật đo lường 2011 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực:
Luật kiểm toán độc lập 2011
Ngày 29/03/2011, Luật kiểm toán độc lập 2011 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2011/QH12 Ngày ban hành: 29/03/2011 Hiệu lực:
Luật phòng, chống mua bán người năm 2011
Ngày 29/03/2011, Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2011/QH12 Ngày ban hành: 29/03/2011 Hiệu lực:
Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010
Ngày 24/11/2010, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 61/2010/QH12 Ngày ban hành: 24/11/2010 Hiệu lực:
Law No: 61/2010/QH12 of November 24, 2010 admending and supplementing a number of article of the insurance business law
Ngày 24/11/2010, Law No: 61/2010/QH12 of November 24, 2010 admending and supplementing a number of article of the insurance business law được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 61/2010/QH12 Ngày ban hành: 24/11/2010 Hiệu lực:
Luật khoáng sản 2010
Ngày 17/11/2010, Luật khoáng sản 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/11/2010 Hiệu lực:
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010
Ngày 17/11/2010, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/11/2010 Hiệu lực:
Luật thanh tra 2010
Ngày 15/11/2010, Luật thanh tra 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 56/2010/QH12 Ngày ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực:
Luật viên chức 2010
Ngày 15/11/2010, Luật viên chức 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2010/QH12 Ngày ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực:
Luật thuế bảo vệ môi trường 2010
Ngày 15/11/2010, Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2010/QH12 Ngày ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực:
Luật người khuyết tật 2010
Ngày 17/06/2010, Luật người khuyết tật 2010 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: