Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 151 đến 181 trong 468.267 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 35/2013/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 31/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 33/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 30/2013/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 29/2013/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2013/QH13 Ngày ban hành: 12/06/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2012/QH13 Ngày ban hành: 22/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 22/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 16/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 17/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2012/QH13 Ngày ban hành: 21/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 12/2012/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2012/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2012 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2011/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2011/QH12 Ngày ban hành: 29/03/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra