Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong 254 văn bản

Luật giáo dục 2019
Ngày 14/06/2019, Luật giáo dục 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực:
Luật Kiến trúc 2019
Ngày 13/06/2019, Luật Kiến trúc 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 40/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực:
Luật Đầu tư công 2019
Ngày 13/06/2019, Luật Đầu tư công 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 39/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực:
Luật Quản lý thuế 2019
Ngày 13/06/2019, Luật Quản lý thuế 2019 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 38/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực:
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Ngày 20/11/2018, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực:
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
Ngày 20/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 35/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực:
Luật Công an nhân dân 2018
Ngày 20/11/2018, Luật Công an nhân dân 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 37/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực:
Luật Trồng trọt 2018
Ngày 19/11/2018, Luật Trồng trọt 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 31/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực:
Luật Đặc xá 2018
Ngày 19/11/2018, Luật Đặc xá 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 30/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực:
Luật Chăn nuôi 2018
Ngày 19/11/2018, Luật Chăn nuôi 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực:
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
Ngày 19/11/2018, Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 34/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực:
Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
Ngày 19/11/2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 33/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực:
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
Ngày 15/11/2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 29/2018/QH14 Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
Ngày 15/06/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2018/QH14 Ngày ban hành: 15/06/2018 Hiệu lực:
Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
Ngày 14/06/2018, Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2018/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2018 Hiệu lực:
Luật Đo đạc và bản đồ 2018
Ngày 14/06/2018, Luật Đo đạc và bản đồ 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2018/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2018 Hiệu lực:
Luật Tố cáo 2018
Ngày 12/06/2018, Luật Tố cáo 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2018/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Luật An ninh mạng 2018
Ngày 12/06/2018, Luật An ninh mạng 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2018/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Luật Cạnh tranh 2018
Ngày 12/06/2018, Luật Cạnh tranh 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2018/QH14 Ngày ban hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Luật Quốc phòng 2018
Ngày 08/06/2018, Luật Quốc phòng 2018 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 22/2018/QH14 Ngày ban hành: 08/06/2018 Hiệu lực:
Luật Quy hoạch 2017
Ngày 24/11/2017, Luật Quy hoạch 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 21/2017/QH14 Ngày ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực:
Luật Quản lý nợ công 2017
Ngày 23/11/2017, Luật Quản lý nợ công 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2017/QH14 Ngày ban hành: 23/11/2017 Hiệu lực:
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
Ngày 21/11/2017, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2017 Hiệu lực:
Luật Thủy sản 2017
Ngày 21/11/2017, Luật Thủy sản 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2017 Hiệu lực:
Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
Ngày 20/11/2017, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 17/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2017 Hiệu lực:
Luật Lâm nghiệp 2017
Ngày 15/11/2017, Luật Lâm nghiệp 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 16/2017/QH14 Ngày ban hành: 15/11/2017 Hiệu lực:
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
Ngày 21/06/2017, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực:
Luật Trợ giúp pháp lý 2017
Ngày 20/06/2017, Luật Trợ giúp pháp lý 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực:
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
Ngày 20/06/2017, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực:
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Ngày 20/06/2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 10/2017/QH14 Ngày ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: