Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 31 đến 61 trong 467.988 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 53/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 55/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2019/QH14 Ngày ban hành: 22/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2019/QH14 Ngày ban hành: 21/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 45/2019/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 41/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 43/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 44/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 42/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 40/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 38/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 39/2019/QH14 Ngày ban hành: 13/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 35/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 37/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2018/QH14 Ngày ban hành: 20/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 30/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 34/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 33/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 31/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 29/2018/QH14 Ngày ban hành: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2018/QH14 Ngày ban hành: 15/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2018/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2018/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra